Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 mars 2013

Att göra EU mer attraktivt för utländska studenter och forskare

EU behöver dra till sig begåvade studenter och forskare från länder utanför EU som med sin kunskap och sina färdigheter kan bidra till EU:s tillväxt och konkurrenskraft. Att tillfälligt flytta till Europa är en möjlighet som över 200 000 studenter och forskare från länder utanför EU använder sig av varje år. Alltför många av dem drabbas emellertid av byråkratiskt krångel. De nuvarande reglerna för att få ett studentvisum eller uppehållstillstånd är ofta komplicerade och otydliga och förfarandena kan vara långa och variera mycket mellan de olika medlemsstaterna, vilket gör att det kan vara mycket svårt eller nästan omöjligt att flytta från en medlemsstat till en annan. Detta hindrar möjligheten för EU-länder att öka begåvningsreserven och minskar EU:s attraktionskraft som ett kompetenscentrum.

Kommissionen föreslår idag att det ska bli lättare och mer attraktivt för studenter, forskare och andra grupper som kommer från länder utanför EU att komma till och stanna i EU för perioder som överstiger tre månader. Ny lagstiftning kommer att fastställa tydligare tidsgränser för de nationella myndigheterna att fatta beslut om ansökningar och ge fler möjligheter för dessa grupper att få tillträde till arbetsmarknaden under sina vistelser och underlätta deras rörelse inom EU.

– Att komma till EU för forskning eller studier är mycket svårare än vad det borde vara. Vi måste avlägsna dessa hinder för att göra EU mera öppet för begåvade människor. Sådan rörlighet gynnar EU och vår ekonomi genom spridning av kunskap och idéer, säger EU-kommissionens ledamot med ansvar för inrikesfrågor, Cecilia Malmström.

– Man brukar säga att kunskap är makt, och det är ytterst viktigt att vi kan dra till oss de intelligentaste och bästa forskarna och studenterna eftersom de bidrar till en framgångsrik kunskapsekonomi i EU. Vårt syfte genom Marie Curie-åtgärderna och det nya programmet ”Erasmus för alla” är att göra Europa till favoritdestinationen för högre utbildning, forskning och innovation, säger Androulla Vassiliou, kommissionsledamot med ansvar för utbildning, kultur, flerspråkighet och ungdom.

Erfarenheterna med genomförandet av den nuvarande lagstiftningen har visat att medlemsstaterna inte till fullo har kunnat ta itu med de svårigheter som de sökande står inför när de vill komma till EU för att studera eller forska. Kommissionen föreslår nu att det ska införas tydligare, mer konsekventa och öppna regler i hela EU. De två nuvarande direktiven om studenter och forskare kommer att ändras och ersättas av ett enda nytt direktiv som kommer att leda till följande förbättringar:

  • Handläggningsgarantier, särskilt genom en tidsgräns på 60 dagar för medlemsstaternas myndigheter att fatta beslut om en ansökan om ett visum eller ett uppehållstillstånd, vilket kommer att göra ansökningsförfarandet enklare och mer öppet.

  • Rörlighet och överföring av färdigheter och kunskap inom EU. Enklare och mer flexibla regler kommer att öka möjligheten för forskare, studenter och avlönade praktikanter att röra sig inom EU, vilket är särskilt viktigt för studenter och forskare som är registrerade på gemensamma program. Forskarnas familjemedlemmar kommer också att beviljas vissa rörlighetsrättigheter.

  • Tillträde till arbetsmarknaden. Under sina studier kommer studenter att få tillstånd att arbeta minst 20 timmar per vecka så att de kan försörja sig på ett adekvat sätt och bidra ekonomiskt. Forskare och studenter kommer också att under vissa villkor kunna stanna kvar i territoriet för en period av 12 månader efter att de har slutfört sina studier eller sin forskning för att hitta arbetsmöjligheter eller sätta upp ett företag. Detta innebär ingen automatisk rätt att arbeta, eftersom beviljandet av arbetstillstånd fortfarande är ett nationellt ansvar.

  • Det övergripande skyddet av ytterligare grupper av medborgare från länder utanför EU, till exempel au pairer, skolelever och avlönade praktikanter, som inte omfattas av den existerande EU-lagstiftningen.

Nästa steg

Europaparlamentet och rådet måste nu diskutera och komma överens om det föreslagna direktivet, som presenteras i form av en omarbetning. Kommissionen hoppas att de nya bestämmelserna ska kunna träda i kraft från och med 2016.

En överblick över helhetsbilden

Trots den nuvarande ekonomiska nedgången och ökade arbetslöshetsnivåer har många EU-medlemsstater fortfarande svårt att hitta kompetent arbetskraft. Både av ekonomiska och demografiska skäl är det mycket som tyder på att detta problem kommer att bestå under följande årtionde.

Ett av problemen är att EU inte kan dra till sig den arbetskraft som behövs medan andra länder i världen är mycket mera framgångsrika när det gäller att få begåvade människor att söka sig till dem vid ett tidigare stadium av sina universitetsstudier och forskningsprojekt. Det ligger därför i EU:s eget intresse att bli mer attraktivt för utländska studenter och forskare och öka sin attraktionskraft som ett världsledande expertiscentrum. Fler utbytesstudenter och internationella forskare kommer att leda till ekonomisk tillväxt, ökad innovation och leda till fler arbetstillfällen på lång sikt.

Under 2011 kom 220 000 medborgare från länder utanför EU till unionen i syfte att studera, delta i elevutbyten, få oavlönad undervisning eller ge frivilliga tjänster1. Flertalet medborgare från länder utanför EU kom för att studera. De länder som tog emot det högsta antalet studenter 2011 var Frankrike (64 794), Spanien (35 037), Italien (30 260), Tyskland (27 568) och Nederländerna (10 701).

Samma år kom 7 000 medborgare från länder utanför EU för att bedriva forskning i de 24 EU-medlemsstater som uppgifterna täcker, huvudsakligen till Frankrike (2 075), Nederländerna (1 616), Sverige (817), Finland (510) och Spanien (447)2.

Det europeiska migrationsnätverket (EMN), som drivs av kommissionen, offentliggör också idag en studie om invandringen av internationella studenter till EU. Studien ger en sund analytisk översikt och statistisk information om medlemsstaternas invandrings- och rörlighetsstrategier för att lansera Europa som en attraktiv destination för internationella studenter.

Användbara länkar:

MEMO/13/281

Link to the proposal

Nationella rapporter om invandringen av internationella studenter till EU:s medlemsstater

Cecilia Malmström's webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

DG Home Affairs website

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

EU:s invandringsportal

Kontaktpersoner:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Uppgifterna omfattar bara 24 medlemsstater som är bundna av studentdirektivet. Danmark, Ireand och Storbritannien är inte bundna av det direktivet. Källa: Eurostat.

2 :

Uppgifterna täcker inte Danmark och Storbritannien, som inte är budna av ”forskningsdirektivet”. Källa: Eurostat.


Side Bar