Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

Sporočilo za medije

Bruselj, 25. marca 2013

Evropska unija privlačnejša za tuje študente in raziskovalce

Evropska unija mora pritegniti nadarjene študente in raziskovalce iz držav zunaj nje, ki lahko s svojim znanjem in spretnostmi prispevajo k naši rasti in konkurenčnosti. Začasna selitev v Evropo je priložnost, ki jo vsako leto izkoristi več kot 200 000 tujih študentov in raziskovalcev. Toda veliko preveč se jih sreča z nepotrebnimi upravnimi ovirami. Veljavna pravila za pridobitev študentskega vizuma ali dovoljenja za prebivanje so pogosto zapletena in nejasna. Postopki so lahko dolgotrajni in se med državami članicami precej razlikujejo, selitev iz ene države članice v drugo pa je lahko zelo težko izvedljiva ali celo nemogoča. To ovira možnost, da se državam EU omogoči dostop do večjega števila nadarjenih in zmanjšuje privlačnost EU kot svetovnega središča odličnosti.

Evropska komisija je danes predlagala, da bi za študente, raziskovalce in druge skupine, ki niso državljani EU, zagotovili enostavnejšo in privlačnejšo ureditev vstopa in prebivanja v EU za obdobja, daljša od treh mesecev. Nova zakonodaja bo nacionalnim organom določila jasnejše roke za odločanje o vlogah, zagotovila več možnosti dostopa do trga dela v času prebivanja in olajšala gibanje znotraj EU.

„Priti v EU zaradi raziskovanja ali študija je veliko težje, kot bi smelo biti. Te ovire moramo odpraviti, da bi EU postala bolj odprta za nadarjene. Takšna mobilnost koristi EU in našemu gospodarstvu, saj spodbuja kroženje znanja in idej,“ je dejala evropska komisarka za notranje zadeve Cecilia Malmström.

„Kot pravi pregovor, je znanje moč. Pomembno je, da pritegnemo najpametnejše in najboljše raziskovalce in študente, saj prispevajo k uspešnemu gospodarstvu znanja v EU. Naš cilj v okviru dejavnosti Marie Curie in novega programa Erasmus za vse je oblikovati Evropo kot prvo izbiro za visokošolske programe, raziskave in inovacije,“ je dejala Androulla Vassiliou, evropska komisarka za izobraževanje, kulturo, večjezičnost in mlade.

Izkušnje z izvajanjem veljavne zakonodaje so pokazale, da države članice niso mogle v celoti odpraviti težav, s katerimi se soočajo prosilci, ki želijo priti v EU zaradi študija ali raziskovanja. Komisija zdaj predlaga, da se določijo jasnejša, doslednejša in preglednejša pravila za celotno EU. Veljavni direktivi o študentih in raziskovalcih bo dopolnila in nadomestila ena sama nova direktiva, ki bo izboljšala:

  • Postopkovna jamstva, in sicer zlasti z uvedbo 60-dnevnega roka za organe držav članic, da odločijo o vlogi za izdajo vizuma ali dovoljenja za prebivanje, s čimer bo postal prijavni postopek enostavnejši in preglednejši.

  • Mobilnost znotraj EU ter prenos spretnosti in znanja. Enostavnejša in prožnejša pravila bodo povečala možnost raziskovalcev, študentov in plačanih pripravnikov, da se gibljejo znotraj EU, kar je še posebej pomembno za študente in raziskovalce, vključene v skupne programe. Nekatere pravice glede mobilnosti bodo dobili tudi družinski člani raziskovalcev.

  • Dostop do trga dela. Med študijem bodo smeli študenti delati vsaj 20 ur na teden, da se bodo lahko ustrezno preživljali in prispevali h gospodarstvu. Prav tako bodo lahko raziskovalci in študenti še 12 mesecev po zaključku študija oziroma raziskovanja pod določenimi pogoji ostali na ozemlju države gostiteljice, da bodo lahko iskali delovno mesto ali ustanovili podjetje. To ne bo pomenilo samodejne pravice do dela, saj izdaja delovnega dovoljenja ostaja v nacionalni pristojnosti.

  • Splošno varstvo drugih skupin državljanov držav, ki niso članice EU, kot so varuške, učenci in plačani pripravniki, ki z veljavno zakonodajo EU niso zajeti.

Naslednji ukrepi

O predlagani direktivi, predloženi v obliki prenovitve, morata zdaj razpravljati ter se dogovoriti Evropski parlament in Svet EU. Komisija upa, da bodo nova pravila začela veljati leta 2016.

Kratek pregled stanja

V mnogih državah članicah EU kljub trenutni gospodarski krizi in vse večji stopnji brezposelnosti še vedno primanjkuje kvalificirane delovne sile. Dokazi kažejo na nadaljevanje tega problema v prihodnjem desetletju, in sicer zaradi gospodarskih in demografskih razlogov.

Ena od težav je, da EU ne uspe pritegniti delovne sile, ki jo potrebuje, medtem ko so druge države po svetu dosti uspešnejše pri privabljanju nadarjenih v zgodnji stopnji univerzitetnega študija in raziskovalnih projektov. Zato je v interesu EU, da postane privlačnejša za tuje študente in raziskovalce ter poveča svojo privlačnost kot svetovno središče odličnosti. Okrepljena izmenjava študentov in mednarodnih izobražencev bo privedla do gospodarske rasti, spodbudila inovacije in na dolgi rok povečala število delovnih mest.

Leta 2011 je zaradi študija, izmenjave učencev, neplačanega usposabljanja ali prostovoljnega dela v EU vstopilo približno 220 000 državljanov držav, ki niso članice EU1. Največ neevropskih državljanov je prišlo zaradi izobraževanja in študija. V letu 2011 so največ študentov sprejele Francija (64 794), Španija (35 037), Italija (30 260), Nemčija (27 568) in Nizozemska (10 701).

Istega leta je prišlo zaradi raziskovanja v 24 držav članic EU, za katere imamo podatke, približno 7 000 neevropskih državljanov, večinoma v Francijo (2 075), na Nizozemsko (1 616), Švedsko (817), Finsko (510) in v Španijo (447)2.

Danes je Evropska migracijska mreža (European Migration Network – EMN), ki jo vodi Komisija, objavila tudi študijo o priseljevanju mednarodnih študentov v EU. Ta ponuja zanesljiv analitičen pregled in statistične podatke v zvezi s priseljevanjem ter politikami držav članic na področju mobilnosti in njihovimi nacionalnimi strategijami za promocijo Evrope kot privlačnega območja za mednarodne študente.

Uporabne povezave

MEMO/13/281

Link to the proposal

Nacionalna poročila o priseljevanju mednarodnih študentov v države članice EU.

Spletišče Cecilie Malmström.

Sledite evropski komisarki Malmström na Twitterju.

Spletišče Generalnega direktorata za notranje zadeve.

Spremljajte Generalni direktorat za notranje zadeve na Twitterju.

Portal EU o priseljevanju.

Kontakti:

Michele Cercone (+32 22980963)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Tove Ernst (+32 22986764)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

Podatki vključujejo samo 24 držav članic, ki jih zavezuje „direktiva o študentih“. Danske, Irske in Združenega kraljestva ne zavezuje. Vir: Eurostat.

2 :

Podatki ne vključujejo Danske in Združenega kraljestva, ki ju „direktiva o raziskovalcih“ ne zavezuje. Vir: Eurostat.


Side Bar