Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. marca 2013

Ako zvýšiť príťažlivosť EÚ pre zahraničných študentov a výskumných pracovníkov

Európska únia potrebuje prilákať nadaných študentov a výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ, ktorí svojimi znalosťami a zručnosťami môžu prispieť k rastu jej hospodárstva a konkurencieschopnosti. Možnosť dočasného presťahovania sa do Európy každoročne využíva viac než 200 000 študentov a výskumných pracovníkov z krajín mimo EÚ. Avšak až príliš mnoho z nich musí čeliť zbytočným administratívnym prekážkam. Súčasné podmienky na získanie študentského víza alebo povolenia na pobyt sú často zložité a nezrozumiteľné; postupy môžu byť zdĺhavé a v jednotlivých členských štátoch značne odlišné, takže presťahovať sa z jedného členského štátu do druhého môže byť veľmi ťažké alebo dokonca nemožné. To spôsobuje, že krajiny EÚ majú menšiu šancu vyberať z väčšieho počtu nadaných ľudí a znižuje sa tým aj príťažlivosť EÚ ako svetového centra excelentnosti.

Komisia dnes preto predložila návrh na to, ako študentom, výskumným pracovníkom a iným skupinám osôb z krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, uľahčiť a zatraktívniť vstup do EÚ a pobyt v EÚ na obdobie dlhšie ako tri mesiace. Nové právne predpisy stanovujú vnútroštátnym orgánom jednoznačnejšie lehoty na vybavenie žiadostí, žiadateľom ponúknu viac príležitostí na to, aby sa počas svojho pobytu zaradili na trh práce a aby sa mohli v EÚ ľahšie pohybovať.

„Prísť do EÚ študovať alebo sa venovať výskumu je omnoho ťažšie, ako by malo byť. Musíme tieto prekážky odstrániť, aby EÚ bola pre nadaných ľudí otvorenejšia. Európskej únii a jej hospodárstvu prospievajú znalosti a nápady, ktoré sa vďaka takémuto druhu mobility šíria“, uviedla komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

„Hovorí sa, že v znalostiach je sila – preto je pre nás veľmi dôležité získať najlepších študentov a špičkových výskumníkov, pretože práve oni prispievajú k úspechu znalostnej ekonomiky v EÚ. Prostredníctvom programov, ako sú akcie Marie Curie a Erasmus pre všetkých, sa snažíme dosiahnuť, aby Európa bola čo najatraktívnejšou destináciou, pokiaľ ide o vysokoškolské vzdelávanie, výskum a inovácie,“ uviedla Androulla Vassiliouová, komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Zo skúseností s vykonávaním súčasných právnych predpisov vyplýva, že sa členským štátom nepodarilo úplne vyriešiť ťažkosti, s ktorými sa žiadatelia stretávajú, ak chcú do EÚ prísť študovať alebo vykonávať vedecký výskum. Komisia teraz navrhuje stanoviť jasnejšie, jednotnejšie a transparentnejšie pravidlá pre celú EÚ. Dve doterajšie smernice o študentoch a výskumných pracovníkoch budú zmenené a nahradené jedinou novou smernicou, ktorá prispeje k zlepšeniu týchto aspektov:

  • Procedurálne záruky, najmä zavedením 60-dennej lehoty, ktorú budú mať orgány členských štátov na rozhodnutie o žiadosti o vízum alebo o povolení na pobyt, čím sa vybavovanie žiadostí zjednoduší a sprehľadní.

  • Mobilita v rámci EÚ a prenos zručností a znalostí. Jednoduchšie a flexibilnejšie pravidlá poskytnú výskumným pracovníkom, študentom a plateným stážistom možnosť ľahšie sa presúvať vo vnútri EÚ, čo je mimoriadne dôležité pre študentov a výskumníkov zapojených do spoločných programov. Určité práva na mobilitu získajú aj rodinní príslušníci výskumných pracovníkov.

  • Prístup na trh práce. Študenti budú môcť počas štúdia najmenej 20 hodín týždenne pracovať, aby sa primerane uživili a boli ekonomicky prínosní. Po skončení štúdia alebo výskumu budú mať študenti a výskumníci aj možnosť za určitých podmienok na území daného členského štátu zostať počas ďalších 12 mesiacov, aby získali predstavu o pracovných príležitostiach alebo začali podnikať. Nepôjde však o automatické právo na prácu, pretože udeľovanie pracovného povolenia zostane v kompetencii členských štátov.

  • Celková ochrana ďalších skupín osôb, ktoré nie sú občanmi členských štátov EÚ, napr. au‑pair, žiakov a platených stážistov, na ktorých sa predpisy EÚ v súčasnosti nevzťahujú.

Ďalšie kroky

Navrhovanú smernicu, ktorá bola predložená vo forme prepracovaného znenia, musí teraz prerokovať a schváliť Európsky parlament a Rada EÚ. Komisia dúfa, že nové pravidlá začnú platiť od roku 2016.

Celková situácia v skratke

Napriek súčasnému hospodárskemu poklesu a rastúcej nezamestnanosti sa v mnohých členských štátoch EÚ stále nedarí obsadzovať pracovné miesta vyžadujúce dobrú kvalifikáciu. Je zrejmé, že ťažkosti s obsadzovaním týchto miest budú pokračovať aj v nasledujúcich desiatich rokoch, a to z hospodárskych aj demografických dôvodov.

Jednou z príčin je to, že EÚ nedokáže pritiahnuť potrebných pracovníkov, zatiaľ čo iným krajinám vo svete sa darí oveľa lepšie presvedčiť týchto nadaných ľudí už na začiatku vysokoškolského štúdia alebo výskumného projektu. Je teda v záujme Európskej únie, aby sa stala pre zahraničných študentov a výskumníkov príťažlivejšou a dokázala viac zaujať ako svetové centrum excelentnosti. Intenzívnejšia výmena zahraničných študentov a výskumníkov prinesie z dlhodobého hľadiska rast hospodárstva, podnieti inovácie a vytvorí viac pracovných miest.

Na účely štúdia, výmenných študijných pobytov, neplatenej odbornej prípravy alebo dobrovoľnej služby vstúpilo v roku 2011 do Európskej únie približne 220 000 štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ1. Najviac štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ, prišlo do EÚ kvôli vzdelaniu a štúdiu. Štáty, do ktorých v roku 2011 prišlo najviac študentov, boli Francúzsko (64 794), Španielsko (35 037), Taliansko (30 260), Nemecko (27 568) a Holandsko (10 701).

V tom istom roku prišlo do 24 členských štátov EÚ, ktoré poskytujú údaje, na účely výskumu okolo 7 000 štátnych príslušníkov krajín, ktoré nie sú členmi EÚ; najviac do Francúzska (2 075), Holandska (1 616), Švédska (817), Fínska (510) a Španielska (447)2.

Európska migračná sieť (EMS), ktorú spravuje Komisia, dnes tiež uverejňuje štúdiu o imigrácii zahraničných študentov do EÚ. Dokument poskytuje kvalitný analytický prehľad a štatistické informácie o politikách členských štátov v oblasti prisťahovalectva a mobility, ako aj o ich stratégiách, ktoré používajú na propagáciu Európy ako atraktívnej destinácie pre zahraničných študentov.

Užitočné odkazy

MEMO/13/281

Link to the proposal

Správy členských štátov o imigrácii zahraničných študentov do EÚ

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte činnosť komisárky Malmströmovej na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte činnosť GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Portál EÚ pre prisťahovalectvo

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Údaje sa týkajú iba 24 členských štátov, ktoré sú viazané „smernicou o študentoch“. Dánsko, Írsko a Spojené kráľovstvo ňou viazané nie sú. Zdroj: Eurostat.

2 :

Údaje nezahŕňajú Dánsko a Spojené kráľovstvo, ktoré nie sú viazané „smernicou o výskumných pracovníkoch“. Zdroj: Eurostat.


Side Bar