Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 maart 2013

EU moet aantrekkelijker worden voor buitenlandse studenten en onderzoekers

De EU moet studenten en onderzoekers van buiten de EU aantrekken, die met hun kennis en vaardigheden kunnen bijdragen tot de groei en het concurrentievermogen in de EU. Elk jaar maken meer dan 200.000 studenten en onderzoekers van buiten de EU gebruik van de mogelijkheid om zich tijdelijk in Europa te vestigen. Daarbij krijgen zij echter al te vaak te maken met onnodige bureaucratische obstakels. Om een studentenvisum of een verblijfsvergunning te krijgen, moet vaak aan ingewikkelde en onduidelijke regels worden voldaan. Ook zijn de procedures vaak langdurig en voor elke lidstaat verschillend. Het verhuizen van de ene naar de andere lidstaat kan daardoor erg moeilijk of zelfs onmogelijk worden. Dit is voor de EU-landen een hindernis bij het binnenhalen van talent en vermindert de aantrekkingskracht van de EU als wereldwijd kenniscentrum van topniveau.

De Commissie komt vandaag met een voorstel om het voor studenten, onderzoekers en vergelijkbare groepen van buiten de EU makkelijker te maken om naar de EU te komen en hier langer dan drie maanden te verblijven. Zij presenteert nieuwe wetgeving met duidelijker termijnen waarbinnen de nationale autoriteiten moeten beslissen over aanvragen, meer mogelijkheden om tijdens het verblijf te werken en meer mogelijkheden voor mobiliteit binnen de EU.

“Het is veel moeilijker dan nodig om de EU binnen te komen voor onderzoek of studie. We moeten deze hindernissen wegnemen om de EU toegankelijker te maken voor buitenlands talent. Mobiliteit van dit type is gunstig voor de EU en voor onze economie, door de uitwisseling van kennis en ideeën die daardoor mogelijk wordt gemaakt," aldus Cecilia Malmström, EU-commissaris voor binnenlandse zaken.

“Kennis is macht, zoals het spreekwoord zegt: het is essentieel dat we de slimste en beste onderzoekers en studenten kunnen aantrekken, omdat zij bijdragen tot een succesvolle kenniseconomie in de EU. Met de Marie Curie-acties en het nieuwe programma ‘Erasmus voor iedereen’ willen we Europa tot de bestemming bij uitstek maken voor hoger onderwijs, onderzoek en innovatie,” aldus Androulla Vassiliou, EU-commissaris voor onderwijs, cultuur, meertaligheid en jeugdzaken.

Uit de ervaring met de huidige wetgeving is gebleken dat de lidstaten er niet in slagen om de problemen waarmee aanvragers te kampen hebben als zij voor studie of onderzoek naar de EU willen komen, volledig op te lossen. De Commissie stelt nu voor de EU regels voor die duidelijker, consequenter en transparanter zijn. De twee huidige richtlijnen, die voor studenten en die voor onderzoekers, worden gewijzigd en vervangen door één nieuwe richtlijn, die voor de volgende verbeteringen zorgt:

  • procedurele waarborgen. Met name moeten de autoriteiten van de lidstaten binnen zestig dagen beslissen over een aanvraag voor een visum of verblijfsvergunning, wat het aanvraagproces simpeler en transparanter maakt;

  • mobiliteit binnen de EU en overdracht van kennis en vaardigheden. Door simpeler en flexibeler regels kunnen onderzoekers, studenten en betaalde stagiairs zich makkelijker bewegen binnen de EU, wat vooral van belang is voor studenten en onderzoekers die aan gezamenlijke programma’s deelnemen. Ook gezinsleden van onderzoekers krijgen bepaalde mobiliteitsrechten;

  • toegang tot de arbeidsmarkt. Tijdens hun studie krijgen studenten ten minste de mogelijkheid om 20 uur per week te werken, zodat zij behoorlijk in hun onderhoud kunnen voorzien en een economische bijdrage kunnen leveren. Onderzoekers en studenten mogen ook na de afronding van hun studie of onderzoek onder bepaalde voorwaarden 12 maanden blijven om werk te zoeken of een bedrijf op te richten. Dit betekent niet dat zij automatisch het recht krijgen om te werken, want het verlenen van een werkvergunning blijft een nationale bevoegdheid;

  • betere bescherming van een aantal andere groepen van buiten de EU, zoals au pairs, scholieren en betaalde stagiairs, die niet onder de huidige EU-wetgeving vallen.

Volgende stappen

De voorgestelde richtlijn heeft de vorm van een herschikking en moet nu worden besproken en behandeld door het Europees Parlement en de Raad van de EU. De Commissie hoopt dat de nieuwe regels in 2016 van kracht kunnen worden.

Kort overzicht

Ondanks de economische problemen en de stijgende werkloosheid kunnen werkgevers in veel lidstaten vaak met moeite geschoolde personeel vinden. Er zijn aanwijzingen dat deze situatie de komende tien jaar om economische en demografische redenen nog zal aanhouden.

Een van de problemen is dat de EU niet in staat is de werknemers aan te trekken die zij nodig heeft, terwijl andere landen het veel beter doen: zij zijn beter in staat om getalenteerde mensen aan te trekken in een vroege fase van universitaire studies of onderzoeksprojecten. De EU moet dus iets doen om aantrekkelijker te worden voor buitenlandse studenten en onderzoekers en een reputatie op te bouwen als wereldwijd kenniscentrum van topniveau. Meer uitwisselingsstudenten en internationale wetenschappers stimuleren de economische groei, innovatie en op den duur de werkgelegenheid.

In 2011 kwamen 220.000 personen van buiten de EU naar de EU voor studie, scholierenuitwisseling, onbetaalde stages of vrijwilligerswerk1. De meesten kwamen voor studie. De grootste aantallen studenten gingen in 2011 naar Frankrijk (64.794), Spanje (35.037), Italië (30.260), Duitsland (27.568) en Nederland (10.701).

In datzelfde jaar kwamen zo’n 7000 personen van buiten de EU om in de betrokken 24 lidstaten onderzoek te doen. De meesten gingen naar Frankrijk (2.075), Nederland (1.616), Zweden (817), Finland (510) en Spanje (447)2.

Vandaag publiceert het Europees Migratienetwerk (EMN) van de Commissie een studie over buitenlandse studenten in de EU. De studie biedt een grondige analyse en statistische gegevens over het immigratie- en mobiliteitsbeleid van de lidstaten en hun nationale strategieën om Europa te promoten als aantrekkelijke bestemming voor internationale studenten.

Nuttige links

MEMO/13/281

Link to the proposal

Nationale rapportage over de immigratie van buitenlandse (niet-EU) studenten

Website van Cecilia Malmström

Volg commissaris Malmström op Twitter

Website van DG Binnenlandse Zaken

Volg DG Binnenlandse Zaken op Twitter

Immigratieportaal van de EU

Contact:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Dit zijn de gegevens voor de 24 lidstaten die onder de “studentenrichtlijn” vallen. Denemarken, Ierland en het Verenigd Koninkrijk horen daar niet bij. Bron: Eurostat.

2 :

Denemarken en het Verenigd Koninkrijk vallen hier niet onder, aangezien de “onderzoekersrichtlijn” niet voor die landen geldt. Bron: Eurostat.


Side Bar