Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

Briselē, 2013. gada 25. martā

Kā sokas ar ārvalstu studentu un pētnieku piesaisti Eiropas Savienībai

Eiropas Savienībai no valstīm, kas nav tās dalībvalstis, ir jāpiesaista talantīgi studenti un pētnieki, kuri ar savām zināšanām un prasmēm varētu veicināt mūsu izaugsmi un konkurētspēju. Iespēju kādu laiku doties uz dzīvi Eiropā katru gadu izmanto vairāk nekā 200 000 studentu un pētnieku no valstīm, kas neietilpst ES. Tomēr pārmēru daudziem no viņiem ir jāpārvar nevajadzīgi birokrātiski šķēršļi. Noteikumi, kas pašlaik jāizpilda, lai iegūtu studentu vīzu vai uzturēšanās atļauju, bieži vien ir sarežģīti un neskaidri; procedūras mēdz būt garas un dažādās dalībvalstīs atšķirīgas; pārcelšanās no vienas dalībvalsts uz citu — ļoti grūta vai pat neiespējama. Tas traucē īstenot iespēju ES valstīm piesaistīt vairāk talantu un mazina ES kā pasaules mēroga izcilības centra pievilcīgumu.

Komisija šodien nāca klajā ar priekšlikumu atvieglot un padarīt pievilcīgāku iespēju doties uz ES un uzkavēties tur ilgāk par trim mēnešiem studentiem, pētniekiem un citām sabiedrības grupām no valstīm, kas nav Eiropas Savienībā. Jaunais tiesību akts skaidrāk noteiks termiņus, kuros valstu iestādēm jāpieņem lēmums par pieteikumiem, paredzētas lielākas iespējas uzturēšanās laikā strādāt un vieglāk pārvietoties Eiropas Savienībā.

“Ceļš uz ES pētniecības vai studiju nolūkos ir daudz grūtāks, nekā tam vajadzētu būt. Lai ES kļūtu atvērtāka talantiem, mums jālikvidē šķēršļi. Šāda mobilitāte nāk par labu Eiropas Savienībai un mūsu ekonomikai, jo nodrošina zināšanu un ideju apriti,” sacīja ES iekšlietu komisāre Sesīlija Malmstrēma.

Sakāmvārds pauž — zināšanas ir spēks. Mums ir svarīgi piesaistīt pašus izcilākos un labākos pētniekus un studentus, jo viņi var daudz dot veiksmīgai uz zināšanām balstītai ekonomikai Eiropas Savienībā. Mūsu mērķis ir, izmantojot Marijas Kirī vārdā nosauktās darbības un jauno programmu “Erasmus visiem”, panākt, lai Eiropa kļūtu par iecienītu vietu, kur iegūt augstāko izglītību, nodarboties ar pētniecību un inovāciju,” atzina izglītības, kultūras, daudzvalodības un jaunatnes komisāre Andrula Vasiliu.

Pieredze, kas gūta, īstenojot pašlaik spēkā esošos tiesību aktus, rāda, ka dalībvalstis nespēj pilnībā tikt galā ar grūtībām, ar kurām saskaras cilvēki, kas vēlas doties uz ES studēt vai veikt pētniecības darbu. Komisija tagad ierosina visā ES noteikt skaidrākus, saskaņotākus un pārredzamākus noteikumus. Abas spēkā esošās direktīvas par studentiem un pētniekiem tiks grozītas un aizstātas ar vienu jaunu direktīvu, kas uzlabos:

  • procesuālās garantijas. Dalībvalstu iestādēm par vīzas vai uzturēšanās atļaujas pieteikumu lēmums jāpieņem 60 dienu laikā, tādējādi pieteikšanās process kļūst vienkāršāks un caurredzamāks;

  • ES iekšējo mobilitāti un prasmju un zināšanu nodošanu. Vienkāršāki un elastīgāki noteikumi palielinās iespēju pētniekiem, studentiem un algotiem praktikantiem pārvietoties Eiropas Savienībā. Sevišķi svarīgi tas ir studentiem un pētniekiem, kuri piedalās kopīgās programmās. Arī pētnieku ģimenes locekļiem tiks piešķirtas zināmas mobilitāte tiesības;

  • piekļuvi darba tirgum. Studiju laikā studentiem būs atļauts strādāt minimālo stundu skaitu, proti 20 stundas nedēļā, lai viņiem būtu vieglāk nodrošināt sev uzturu un viņi varētu atbalstīt ekonomiku. Pēc studiju/pētījumu pabeigšanas pētnieki un studenti ar zināmiem nosacījumiem varēs arī palikt ES teritorijā 12 mēnešus, lai apzinātu darba iespējas vai dibinātu uzņēmumu. Tas nenozīmē automātiskas tiesības strādāt, jo darba atļaujas piešķiršana paliek valsts atbildībā;

  • citu ārpussavienības valstu pilsoņu grupu aizsardzību. Piemēram, uzlabos viesaukļu, skolēnu un algotu praktikantu aizsardzību — pašlaik uz viņiem neattiecas ES tiesību akti.

Turpmākie pasākumi

Eiropas Parlamentam un ES Padomei tagad jāapspriež ierosinātā direktīva, kas sagatavota pārstrādātas redakcijas formā, un jāvienojas par to. Komisija cer, ka jaunie noteikumi sāks darboties no 2016. gada.

Īss situācijas raksturojums

Kaut arī pašlaik stāvoklis ekonomikā pasliktinās un pieaug bezdarbs, daudzās ES dalībvalstīs joprojām ir grūti atrast kvalificētus darbiniekus. Ir pamats uzskatīt, ka tuvākajos desmit gados ekonomisku un demogrāfisku iemeslu dēļ šādas grūtības turpināsies.

Viena no ES problēmām ir nespēja pievilināt vajadzīgo darbaspēku, savukārt pasaulē daudz labāk sokas valstīm, kuras spēj piesaistīt talantus jau studiju un pētniecības projektu sākotnējos posmos. Tāpēc pašas ES interesēs ir kļūt pievilcīgākai ārvalstu studentu un pētnieku acīs un veidot reputāciju kā pasaules mēroga izcilības centram. Jo vairāk pie mums ieradīsies apmaiņas studentu un starptautisko zinātnieku, jo spēcīgāk tiks veicināta ekonomikas izaugsme, veicināta inovācija un jaunu darbavietu veidošana ilgtermiņā.

2011. gadā aptuveni 220 000 cilvēku, kas nebija ES pilsoņi, ieradās ES studiju, skolēnu apmaiņas, nealgotas prakses vai brīvprātīgā darba sakarā1. Visvairāk citu valstu pilsoņu ierodas ES, lai mācītos un studētu. Visvairāk studentu 2011. gadā ieceļoja Francijā (64 794), Spānijā (35 037), Itālijā (30 260), Vācijā (27 568) un Nīderlandē (10 701).

Tajā pašā gadā aptuveni 7000 cilvēku, kas nav ES pilsoņi, ieradās 24 ES dalībvalstīs, par kurām ir dati, pētniecības nolūkos, lielākoties Francijā (2075), Nīderlandē (1616), Zviedrijā (817), Somijā (510) un Spānijā (447)2.

Šodien Eiropas Migrācijas tīklā (EMT), ko uztur Komisija, publicēts arī pētījums par starptautisko studentu imigrāciju Eiropas Savienībā. Tajā sniegts analītisks pārskats un statistiska informācija par dalībvalstu imigrācijas un mobilitātes politiku un to nacionālajām stratēģijām, kuru mērķis ir starptautisko studentu vidū popularizēt Eiropu kā pievilcīgas studiju vietu.

Noderīgas saites

MEMO/13/281

Link to the proposal

Valstu ziņojumi par starptautisko studentu imigrāciju ES dalībvalstīs

Sesīlijas Malmstrēmas tīmekļa vietne

Komisāre Malmstrēma Tviterī

Iekšlietu ģenerāldirektorāta tīmekļa vietne

Iekšlietu ģenerāldirektorāts Tviterī

ES Imigrācijas portāls

Kontaktpersonas

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Dati ietver tikai 24 dalībvalstis, kurām ir saistoša Studentu direktīva. Direktīva nav saistoša Dānijai, Īrijai un Apvienotajai Karalistei. Avots: Eurostat.

2 :

Dati neietver Dāniju un Apvienoto Karalisti, kurām nav saistoša Pētnieku direktīva. Avots: Eurostat.


Side Bar