Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

Briuselis, 2013 m. kovo 25 d.

Siekiama didinti ES patrauklumą užsienio studentams ir mokslininkams

ES reikia pritraukti talentingus trečiųjų šalių studentus ir mokslininkus, kurie savo žiniomis ir gebėjimais prisidėtų prie ekonomikos ir konkurencingumo augimo. Galimybe tam tikram laikui atvykti į ES kasmet pasinaudoja daugiau kaip 200 000 užsienio studentų ir mokslininkų. Vis dėlto pernelyg daug atvykstančiųjų susiduria su nereikalingomis administracinėmis kliūtimis. Dabartinės studento vizos ar leidimo gyventi išdavimo taisyklės yra pernelyg sudėtingos ir neaiškios, procesas trunka ilgai ir yra nevienodas skirtingose valstybėse narėse, o persikelti iš vienos valstybės narės į kitą gali būti labai sudėtinga ar net neįmanoma. Tai trukdo ES šalims pritraukti daugiau talentų ir mažina ES kaip aukšto lygio kompetencijos centro patrauklumą.

Šiandien Komisija pasiūlė sudaryti palankesnes ir patrauklesnes sąlygas trečiųjų šalių studentams, mokslininkams ir kitiems specialistams atvykti į ES ir dirbti joje ilgiau nei tris mėnesius. Naujais teisės aktais bus aiškiai nustatyta, per kiek laiko nacionalinės valdžios institucijos turės išnagrinėti paraiškas, suteikiama naujų galimybių patekti į darbo rinką ir palengvinamas judėjimas iš vienos ES šalies į kitą.

„Atvykti į ES atlikti mokslinių tyrimų ar studijuoti neturėtų būti taip sudėtinga. Turime šalinti kliūtis, kad ES plačiau atvertų duris talentams. Žinios ir idėjos sklistų sparčiau, todėl toks judumas teiktų naudos ES ir mūsų ekonomikai“, sakė už vidaus reikalus atsakinga Europos Komisijos narė Cecilia Malmström.

Anot seno posakio, žinios suteikia galią. Jei pritrauktume gabiausius ir geriausius mokslininkus ir studentus, prisidėtume prie sėkmingos ES žinių ekonomikos plėtotės. Vykdydami Marie Curie veiksmus ir naująją programą „Erasmus visiems“ siekiame populiarinti Europą kaip puikią aukštojo mokslo, mokslinių tyrimų ir inovacijų vietą“, – kalbėjo už švietimą, kultūrą, daugiakalbystę ir jaunimą atsakinga Komisijos narė Androulla Vassiliou.

Patirtis, sukaupta įgyvendinant dabartinius teisės aktus, parodė, kad valstybės narės negali pačios visapusiškai įveikti sunkumus, kuriuos patiria pareiškėjai, norintys atvykti į ES studijuoti ar atlikti mokslinių tyrimų. Komisija siūlo nustatyti aiškesnes, nuoseklesnes ir skaidresnes taisykles, kurios galiotų visoje ES. Dvi dabartines direktyvas dėl studentų ir mokslininkų pakeis viena nauja direktyva, kuria bus pagerinta:

  • procedūrinės garantijos, visų pirma nustatant 60 dienų laikotarpį, per kurį valstybių narių valdžios institucijos privalės priimti sprendimą dėl paraiškos vizai ar gyvenimo leidimui gauti. Taip paraiškų svarstymo procesas taps paprastesnis ir skaidresnis;

  • judumas ES viduje bei gebėjimų ir žinių sklaida. Paprastesnės ir lankstesnės taisyklės padidins mokslininkų, studentų ir apmokamų stažuotojų galimybes judėti ES viduje. Tai itin svarbu jungtinėse programose dalyvaujantiems studentams ir mokslininkams. Tam tikrų su judumu susijusių teisių bus suteikta ir jų šeimų nariams;

  • galimybės patekti į darbo rinką. Studentams bus suteikta teisė dirbti bent 20 valandų per savaitę, kad gautų pakankamų pajamų pragyventi ir prisidėtų prie ekonomikos plėtotės. Tiek mokslininkams, tiek studentams, pasibaigus jų studijų ar mokslinių tyrimų laikui, bus leista tam tikromis sąlygomis likti šalyje dar 12 mėnesių, kad galėtų susirasti darbą ar steigti savo verslą. Tai nereiškia, kad jie automatiškai gaus darbo leidimą – už tokių leidimų išdavimą ir toliau atsakys pačios valstybės narės;

  • visuotinė įvairių trečiųjų šalių piliečių grupių (pavyzdžiui, auklių (au pair), moksleivių ir apmokamų stažuotojų), kurioms nėra taikomi dabartiniai ES teisės aktai, apsauga.

Tolesni veiksmai

Dėl siūlomos nauja redakcija išdėstomos direktyvos diskutuos ir tarsis Europos Parlamentas ir Europos Sąjungos Taryba. Komisija tikisi, kad naujosios taisyklės įsigalios 2016 m.

Apie bendrą padėtį glaustai

Nepaisant dabartinio ekonomikos nuosmukio ir augančio nedarbo, daugelis valstybių narių ir toliau neranda pakankamai darbuotojų į tas darbo vietas, kuriose reikalaujama aukštos kvalifikacijos. Yra įrodymų, kad dėl ekonominių ir demografinių priežasčių tokios tendencijos tęsis ir ateinantį dešimtmetį.

Viena iš problemų yra ta, kad ES nepavyksta pritraukti reikiamos darbo jėgos. Kitos šalys kur kas sėkmingiau didina savo patrauklumą ir kviečia jaunus kitų šalių talentus atvykti studijuoti ar atlikti mokslinių tyrimų nuo pirmųjų studijų metų. Todėl ES būtų naudinga didinti savo kaip pasaulinio lygio kompetencijos centro patrauklumą užsienio studentams ir mokslininkams. Jei į ES atvyktų daugiau užsienio studentų ir mokslininkų, ilgainiui sparčiau augtų ekonomika, būtų skatinamos inovacijos ir kuriama daugiau darbo vietų.

2011 m. studijų, moksleivių mainų, apmokamų stažuočių ar savanoriškos veiklos tikslais į ES atvyko maždaug 220 000 trečiųjų šalių piliečių1. Daugiausia trečiųjų šalių piliečių atvyksta ketindami mokytis ir studijuoti. 2011 m. daugiausia trečiųjų šalių piliečių studijuoti atvyko į Prancūziją (64 794), Ispaniją (35 037), Italiją (30 260), Vokietiją (27 568) ir Nyderlandus (10 701).

Tais pačiais metais atlikti mokslinių tyrimų į 24 ES valstybes nares, apie kurias turima duomenų, atvyko maždaug 7 000 trečiųjų šalių piliečių – nemenka dalis pasirinko Prancūziją (2 075), Nyderlandus (1 616), Švediją (817), Suomiją (510) ir Ispaniją (447)2.

Šiandien Komisijos valdomas Europos migracijos tinklas paskelbė Tarptautinių studentų imigracijos į ES tyrimo rezultatus. Tyrimo ataskaitoje pateikiama išsami analitinė apžvalga ir statistinė informacija apie valstybių narių imigracijos ir judumo politiką ir nacionalines strategijas, kuriomis didinamas Europos patrauklumas kitų šalių studentams.

Naudingos nuorodos

MEMO/13/281

Link to the proposal

ES valstybių narių nacionalinės ataskaitos apie trečiųjų šalių studentų imigraciją

Cecilios Malmström svetainė

Cecilios Malmström Twitter

Vidaus reikalų GD svetainė

Vidaus reikalų GD Twitter

ES imigracijos portalas

Asmenys ryšiams:

Michele Cercone, tel. +32 2 298 09 63

Dennis Abbott, tel. +32 2 295 92 58

Tove Ernst, tel. +32 2 298 67 64

Dina Avraam, tel. +32 2 295 96 67

1 :

Pateikti tik 24 valstybių narių, kurioms vadinamoji studentų direktyva yra privaloma, duomenys. Danija, Airija ir Jungtinė Karalystė jos taikyti neprivalo. Šaltinis: Eurostatas.

2 :

Neįtraukti Danijos ir Jungtinės Karalystės, kurioms vadinamoji mokslininkų direktyva nėra taikoma, duomenys. Šaltinis: Eurostatas.


Side Bar