Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 25. maaliskuuta 2013

EU:sta houkuttelevampi kohde ulkomaalaisille opiskelijoille ja tutkijoille

EU:n on pystyttävä houkuttelemaan muualta maailmasta lahjakkaita opiskelijoita ja tutkijoita, jotka voivat tiedoillaan ja taidoillaan edistää EU:n kasvua ja kilpailukykyä. Joka vuosi yli 200 000 opiskelijaa ja tutkijaa käyttää hyväkseen tilaisuutta muuttaa joksikin aikaa Eurooppaan. Aivan liian monet heistä joutuvat kuitenkin kohtaamaan tarpeetonta byrokratiaa. Opiskelijaviisumin tai oleskeluluvan saamista koskevat säännöt ovat usein monimutkaisia ja epäselviä. Menettelyt voivat kestää kauan ja ne voivat olla eri jäsenvaltioissa hyvinkin erilaisia, ja muuttaminen jäsenvaltiosta toiseen voi olla hyvin vaikeaa ellei mahdotonta. Tämä vähentää mahdollisuuksia saada EU-maihin lisää osaajia ja heikentää EU:n vetovoimaa maailmanluokan osaamiskeskuksena.

Komissio on tänään tehnyt ehdotuksen, jolla helpotetaan EU:n ulkopuolelta tulevien opiskelijoiden, tutkijoiden ja eräiden muiden ryhmien maahantuloa ja yli kolme kuukautta kestävää oleskelua EU:ssa ja tehdään siitä houkuttelevampaa. Uudessa lainsäädännössä asetetaan kansallisille viranomaisille selvemmät aikarajat, joiden kuluessa niiden on käsiteltävä hakemukset. Lisäksi mahdollisuuksia päästä oleskelun aikana työmarkkinoille lisätään ja helpotetaan liikkumista EU:n sisällä.

”Tutkijoiden ja opiskelijoiden tulo EU:hun on paljon vaikeampaa kuin sen pitäisi olla. Meidän on poistettava esteet ja avattava EU:ta osaajille. Tiedon ja ajatusten liikkumisesta on EU:lle ja sen taloudelle hyötyä”, totesi sisäasioista vastaava EU:n komission jäsen Cecilia Malmström.

Koulutuksesta, kulttuurista, monikielisyydestä ja nuorisoasioista vastaava komission jäsen Androulla Vassilio pitää tärkeänä, että EU pystyy houkuttelemaan kaikkein lahjakkaimpia tutkijoita ja opiskelijoita, sillä he voivat osaltaan myötävaikuttaa EU:n osaamistalouden menestymiseen. ”Tieto on valtaa, kuten sanotaan. Marie Curie -toimilla ja uudella Yhteinen Erasmus -ohjelmalla me pyrimme tekemään Euroopasta korkea-asteen koulutuksen, tutkimuksen ja innovoinnin toivekohteen”, Vassiliou totesi.

Voimassa olevan lainsäädännön täytäntöönpanosta saadut kokemukset ovat osoittaneet, että jäsenvaltiot eivät ole pystyneet kaikilta osin poistamaan ongelmia, joita hakijat kohtaavat, kun he haluavat tulla EU:hun opiskelijoina tai tutkijoina. Komissio ehdottaakin selvempiä, johdonmukaisempia ja läpinäkyvämpiä sääntöjä koko EU:hun. Voimassa olevia direktiivejä, joista toinen koskee opiskelijoita ja toinen tutkijoita, muutetaan, ja ne korvataan yhdellä direktiivillä, jolla parannetaan seuraavia:

  • Menettelylliset takeet. Jäsenvaltioiden viranomaisille asetetaan 60 päivän määräaika, jonka kuluessa niiden on päätettävä viisumihakemuksesta tai oleskeluluvasta. Hakemisesta tulee näin suoraviivaisempaa ja läpinäkyvämpää.

  • Liikkuminen ja tietojen ja taitojen siirtyminen EU:n sisällä. Yksinkertaisemmat ja joustavammat säännöt lisäävät tutkijoiden, opiskelijoiden ja palkallisten harjoittelijoiden mahdollisuuksia liikkua EU:n sisällä, mikä on erityisen tärkeään yhteisissä ohjelmissa mukana oleville opiskelijoille ja tutkijoille. Myös tutkijoiden perheenjäsenille myönnetään tiettyjä oikeuksia liikkumiseen.

  • Pääsy työmarkkinoille. Opiskelijoille annetaan oikeus työskennellä opiskeluaikanaan niin, että enimmäistyöaika on vähintään 20 tuntia viikossa, jotta he voivat huolehtia toimeentulonsa riittävyydestä ja osallistua talouden toimintaan. Saatuaan opintonsa/tutkimuksensa päätökseen tutkijat ja opiskelijat saavat tietyin ehdoin jäädä EU:n alueelle 12 kuukaudeksi etsimään työtä tai perustamaan yrityksen. Tämä ei tarkoita automaattista oikeutta työhön, sillä työluvan myöntäminen on edelleen jäsenvaltion vastuulla.

  • Tiettyjen EU:n ulkopuolelta tulevien uusien ryhmien suojelu. Näitä ovat au pairit, vaihto-oppilaat ja palkalliset harjoittelijat, joita voimassa oleva EU:n lainsäädäntö ei koske.

Seuraavat vaiheet

Uudelleenlaaditussa muodossa esitetty direktiiviehdotus menee nyt Euroopan parlamentin ja neuvoston käsiteltäväksi ja hyväksyttäväksi. Komissio toivoo, että uudet säännöt voisivat tulla voimaan vuodesta 2016.

Kokonaistilanne

Huolimatta nykyisestä talouden alamäestä ja kasvavasta työttömyydestä monilla EU:n jäsenvaltioilla on edelleen vaikeuksia saada työntekijöitä osaamista vaativiin työpaikkoihin. Vaikuttaa siltä, että nämä vaikeudet jatkuvat tulevaisuudessakin sekä taloudellisista että väestönkehitykseen liittyvistä syistä.

Ongelmana on mm. se, että EU:hun ei saada tarvittavaa työvoimaa, kun taas muualla maailmassa saadaan nämä osaajat kiinnostumaan jo yliopisto-opintojen ja tutkimushankkeiden varhaisemmassa vaiheessa. EU:lle olisi hyötyä siitä, että se pystyisi paremmin houkuttelemaan ulkomaisia opiskelijoita ja tutkijoita ja että sen vetovoima maailman osaamiskeskuksena kasvaisi. Vaihto-opiskelijoiden ja kansainvälisten tutkijoiden määrän lisääntyminen saa aikaan talouskasvua, edistää innovointia ja lisää työpaikkoja pitkällä aikavälillä.

Vuonna 2011 EU:n ulkopuolelta tuli noin 220 000 opiskelijaa, vaihto-oppilasta, palkatonta harjoittelijaa ja vapaaehtoistyöntekijää1. Suurimman ryhmän muodostivat opiskelijat. Maat, joihin opiskelijoita tuli vuonna 2011 eniten, olivat Ranska (64 794), Espanja (35 037), Italia (30 260), Saksa (27 568) ja Alankomaat (10 701).

Samana vuonna niihin 24 jäsenvaltioon, joista tietoja on saatavilla, tuli EU:n ulkopuolelta noin 7 000 tutkijaa, eniten Ranskaan (2 075), Alankomaihin (1 616), Ruotsiin (817), Suomeen (510) ja Espanjaan (447)2.

Komission käynnistämä Euroopan muuttoliikeverkosto (EMV) julkaisee tänään tutkimuksen kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutosta EU:hun (Study on Immigration of International Students to the EU). Se tarjoaa analyyttisen selvityksen ja tilastotietoa jäsenvaltioiden maahanmuutto- ja liikkuvuuspolitiikasta ja niiden kansallisista strategioista, joilla kansainvälisiä opiskelijoita houkutellaan Eurooppaan.

Hyödyllisiä linkkejä

MEMO/13/281

Link to the proposal

Kansalliset raportit kansainvälisten opiskelijoiden maahanmuutosta EU:n jäsenvaltioihin

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

EU:n maahanmuuttoportaali

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Tiedot koskevat vain niitä 24 jäsenvaltiota, joita ns. opiskelijadirektiivi sitoo. Se ei sido Tanskaa, Irlantia ja Yhdistynyttä kuningaskuntaa. Lähde: Eurostat.

2 :

Tanska ja Yhdistynyt kuningaskunta eivät ole luvuissa mukana, koska ns. tutkijadirektiivi ei sido niitä. Lähde: Eurostat.


Side Bar