Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 25. märts 2013

Euroopa Liit tuleb muuta välismaiste üliõpilaste ja teadlaste jaoks ligitõmbavamaks

Euroopa Liit peab suutma ligi meelitada väljastpoolt ELi pärit üliõpilasi ja teadlasi, kes oma teadmiste ja oskustega aitaksid kaasa meie majanduse ja konkurentsivõime kasvule. Igal aastal kasutab rohkem kui 200 000 välismaist tudengit ja teadlast võimalust asuda ajutiselt elama Euroopasse. Liiga paljud neist peavad selleks ületama tarbetuid bürokraatlikke takistusi. Kehtivad üliõpilasviisa või elamisloa eeskirjad on sageli keerukad ja ebaselged. Dokumentide menetlemine kestab kaua ja on liikmesriigiti väga erinev ning ühest liikmesriigist teise asumine võib osutuda väga keeruliseks või isegi võimatuks. See ei lase ELi riikidel meelitada ligi talente ning ühtlasi vähendab ELi kui maailmatasemel tippkeskuse ligitõmbavust.

Komisjon tegi täna ettepaneku, mille eesmärk on muuta väljastpoolt ELi pärit tudengite, teadlaste ja muude rühmade ELi sisenemine ja rohkem kui kolmekuuline siin viibimine lihtsamaks ja ligitõmbavamaks. Uue õigusaktiga kehtestatakse liikmesriikide ametiasutustele selgemad taotluste menetlemise tähtajad, pakutakse rohkem võimalusi tööturule pääsemiseks ELis viibimise ajal ning lihtsustatakse ELi sisest liikumist.

„ELi õppima või teadustööle tulek on palju keerulisem, kui see olema peaks. Selleks et muuta EL talentidele avatuks, peame me need takistused kõrvaldama. Teadmiste ja ideede liikumisest saavad kasu nii EL kui ka meie majandus”, ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

„Teadmistes peitub jõud. Meie jaoks on oluline kutsuda kokku kõige silmapaistvamad teadlased ja üliõpilased, kes suudavad anda panuse teadmistepõhise majanduse edukasse arendamisse ELis. Marie Curie meetmete ja uue programmi „Erasmus kõigile” abil püüame muuta Euroopa kõrghariduse, teadustöö ja innovatsiooni lemmiksihtkohaks”, ütles hariduse, kultuuri, mitmekeelsuse ja noorte volinik Androulla Vassiliou.

Kehtivate õigusaktide rakendamise kogemus on näidanud, et liikmesriigid ei ole saanud hakkama nende probleemide kõrvaldamisega, millega Euroopa Liitu õppima või teadustööle tulla soovijad kokku puutuvad. Komisjon teeb nüüd ettepaneku võtta kogu ELis vastu selgemad, ühtlasemad ja läbipaistvamad eeskirjad. Kaht praegu kehtivat üliõpilasi ja teadlasi käsitlevat direktiivi muudetakse ning need asendatakse ühe uue direktiiviga, mille eesmärk on parandada järgmist:

  • Menetlustagatised. Liikmesriikide ametiasutustele kehtestatakse 60-päevane tähtaeg, mille jooksul nad peavad tegema otsuse viisa või elamisloa kohta. Viisataotlusprotsess muutub seega lihtsamaks ja läbipaistvamaks.

  • ELi sisene liikuvus ning oskuste ja teadmiste vahetus. Lihtsamad ja paindlikumad eeskirjad suurendavad teadlaste, tudengite ja tasustatud praktikantide võimalusi ELis liikumiseks, mis on eriti oluline ühisprogrammides osalevate tudengite ja teadlaste jaoks. Lisaks sellele antakse teatavad liikumisõigused ka teadlaste pereliikmetele.

  • Juurdepääs tööturule. Üliõpilased saavad õiguse õpingute ajal töötada vähemalt 20 tundi nädalas, et tagada endale piisav sissetulek ning aidata kaasa majanduse arengule. Teadlased ja üliõpilased saavad pärast õpingute/teadustöö lõppemist teatavatel tingimustel õiguse jääda 12 kuuks ELi, et leida töö või avada oma ettevõte. Sellega ei kaasne automaatset õigust töötada, kuna tööloa andmine jääb liikmesriigi vastutusalasse.

  • Kolmandatest riikidest pärit täiendavate rühmade üldine kaitse. Sellesse rühma kuuluvad näiteks au pair'id, kooliõpilased ja tasustatud praktikandid, keda kehtivad ELi õigusaktid ei hõlma.

Järgmised sammud

Direktiivi ettepanek, mis esitatakse uuesti sõnastatult, saadetakse nüüd arutuseks ja heakskiitmiseks Euroopa Parlamendile ja nõukogule. Komisjon loodab, et uued eeskirjad hakkavad kehtima alates 2016. aastast.

Kiirpilk praegusele olukorrale

Hoolimata praegusest majanduslangusest ja töötuse kasvavast tasemest on paljudel ELi liikmesriikidel jätkuvalt raskusi oskustööliste leidmisega. Kõigi eelduste kohaselt jäävad need raskused järgmisel kümnendil nii majanduslikel kui ka demograafilistel põhjustel püsima.

Üks probleem seisneb selles, et EL ei suuda vajalikku tööjõudu kohale meelitada, samas kui muud riigid on olnud palju edukamad talentide ligimeelitamises juba õpingute ja teadustöö varasel etapil. Seega on ELi enda huvides muutuda välismaiste tudengite ja teadlaste jaoks atraktiivsemaks ning suurendada Euroopa kui maailmatasemel tippkeskuse ligitõmbavust. Vahetusüliõpilaste ja rahvusvaheliste teadlaste arvu suurenemine aitab kaasa majanduskasvule, soodustab innovatsiooni ning viib pikas plaanis uute töökohtade loomiseni.

2011. aastal tuli õpingute, õpilasvahetuse, tasustamata praktika või vabatahtliku tegevuse eesmärgil ELi ligikaudu 220 000 kolmandate riikide kodanikku1. Suurim osa neist saabus hariduse ja õpingute eesmärgil. 2011. aastal võtsid suurima arvu üliõpilasi vastu Prantsusmaa (64 794), Hispaania (35 037), Itaalia (30 260), Saksamaa (27 568) ja Madalmaad (10 701).

Samal aastal saabus nendesse 24 liikmesriiki, mille kohta on andmed kättesaadavad, väljastpoolt ELi ligikaudu 7000 teadlast, kes suundusid peamiselt Prantsusmaale (2075), Madalmaadesse (1616), Rootsi (817), Soome (510) ja Hispaaniasse (447)2.

Komisjoni hallatav Euroopa rändevõrgustik avaldab täna uuringu välismaiste üliõpilaste sisserände kohta Euroopa Liitu (Study on Immigration of International Students to the EU). Seal esitatakse analüütiline ülevaade ja statistiline teave liikmesriikide immigratsiooni- ja liikuvuspoliitika kohta ning käsitletakse liikmesriikide strateegiaid Euroopa tutvustamiseks atraktiivse sihtkohana rahvusvaheliste üliõpilaste jaoks.

Kasulikud lingid

MEMO/13/281

Link to the proposal

National reports on immigration of International students to EU Member States

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

ELi sisserändeportaal

Kontaktisikud :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Andmed hõlmavad vaid 24 liikmesriiki, kelle suhtes üliõpilaste direktiiv on siduv. Direktiiv ei ole siduv Taanile, Iirimaale ega Ühendkuningriigile. Allikas: Eurostat.

2 :

Andmed ei hõlma Taanit ega Ühendkuningriiki, kelle suhtes teadustöötajate direktiiv ei ole siduv. Allikas: Eurostat.


Side Bar