Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 25 Μαρτίου 2013

Η ΕΕ πρέπει να καταστεί πιο ελκυστική για τους αλλοδαπούς φοιτητές και ερευνητές

Η ΕΕ χρειάζεται να προσελκύσει ταλαντούχους σπουδαστές και ερευνητές εκτός ΕΕ, οι οποίοι μπορούν να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την ανταγωνιστικότητα με τις γνώσεις και τις δεξιότητές τους. Η προσωρινή μετακίνηση στην Ευρώπη είναι μια ευκαιρία την οποία αξιοποιούν κάθε χρόνο περισσότεροι από 200.000 φοιτητές και ερευνητές εκτός ΕΕ. Ωστόσο, πάρα πολλοί από αυτούς αντιμετωπίζουν περιττά γραφειοκρατικά εμπόδια. Οι ισχύοντες κανόνες για την απόκτηση θεώρησης για σπουδές ή άδειας διαμονής είναι συχνά περίπλοκοι και ασαφείς· οι διαδικασίες μπορεί να είναι χρονοβόρες και διαφέρουν σημαντικά από κράτος μέλος σε κράτος μέλος, έτσι ώστε η μετακίνηση από ένα κράτος μέλος σε άλλο μπορεί να είναι πολύ δύσκολη ή ακόμη και αδύνατη. Το γεγονός αυτό εμποδίζει τη δυνατότητα παροχής, στις χώρες της ΕΕ, μιας μεγαλύτερης δεξαμενής ταλέντων και μειώνει την ελκυστικότητα της ΕΕ ως παγκόσμιου κέντρου αριστείας.

Σήμερα, η Επιτροπή πρότεινε να καταστεί πιο εύκολο και πιο ελκυστικό για σπουδαστές, ερευνητές και άλλες ομάδες εκτός ΕΕ να εισέρχονται και να διαμένουν στην ΕΕ για χρονικές περιόδους που υπερβαίνουν τους τρεις μήνες. Η νέα νομοθεσία θα θέσει σαφέστερες προθεσμίες εντός των οποίων οι εθνικές αρχές θα αποφαίνονται σχετικά με τις αιτήσεις, να θα προβλέπει περισσότερες ευκαιρίες για την πρόσβαση στην αγορά εργασίας κατά την παραμονή τους και να διευκολύνει την κυκλοφορία εντός της ΕΕ.

«Το να έλθει κάποιος στην ΕΕ για έρευνα ή για σπουδές είναι πολύ πιο δύσκολο από όσο θα έπρεπε. Πρέπει να εξαλείψουμε αυτά τα εμπόδια ώστε να καταστήσουμε την ΕΕ πιο ανοικτή στα ταλέντα. Αυτή η κινητικότητα είναι επωφελής για την ΕΕ και την οικονομία μας, χάρη στην κυκλοφορία γνώσεων και ιδεών.» δήλωσε η αρμόδια για τις εσωτερικές υποθέσεις Επίτροπος Cecilia Malmström.

«Η γνώση είναι δύναμη, όπως λέει το ρητό: Είναι ζωτικής σημασίας η προσέλκυση των ευφυέστερων και των καλύτερων ερευνητών και σπουδαστών, διότι συμβάλλουν στην επιτυχή ανάπτυξη της οικονομίας της γνώσης στην ΕΕ. Στόχος μας μέσω των δράσεων «Μαρία Κιουρί» και του νέου προγράμματος «Erasmus για όλους» είναι να καταστεί η Ευρώπη ο επικρατέστερος προορισμός για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, την έρευνα και την καινοτομία,» δήλωσε η κ. Ανδρούλλα Βασιλείου, Επίτροπος αρμόδια για θέματα εκπαίδευσης, πολιτισμού, πολυγλωσσίας και νεολαίας.

Η εμπειρία από την εφαρμογή της ισχύουσας νομοθεσίας έχει δείξει ότι τα κράτη μέλη δεν

ήταν σε θέση να αντιμετωπίσουν πλήρως τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι αιτούντες που επιθυμούν να εισέλθουν στην ΕΕ για να σπουδάσουν ή να κάνουν έρευνα. Η Επιτροπή προτείνει τώρα να θεσπιστούν σαφέστεροι, πιο συνεκτικοί και διαφανείς κανόνες σε όλη την ΕΕ. Οι δύο ισχύουσες οδηγίες για τους σπουδαστές και τους ερευνητές θα τροποποιηθούν και θα αντικατασταθούν από μια νέα ενιαία οδηγία, με την οποία θα βελτιωθούν:

  • Οι διαδικαστικές εγγυήσεις, ιδίως με μια προθεσμία 60 ημερών που θα διαθέτουν οι αρχές των κρατών μελών προκειμένου να αποφασίσουν σχετικά με αίτηση για θεώρηση ή άδεια διαμονής, γεγονός που θα καταστήσει τη διαδικασία υποβολής αιτήσεων πιο απλή και διαφανή.

  • Η κινητικότητα εντός της ΕΕ και η μεταφορά δεξιοτήτων και γνώσεων. Οι απλούστεροι και πιο ευέλικτοι κανόνες θα αυξήσουν τη δυνατότητα των ερευνητών, των σπουδαστών και των αμειβόμενων ασκούμενων να μετακινούνται εντός της ΕΕ, πράγμα που είναι ιδιαίτερα σημαντικό για τους σπουδαστές και τους ερευνητές που είναι εγγεγραμμένοι σε κοινά προγράμματα. Ορισμένα δικαιώματα κινητικότητας θα χορηγούνται επίσης στα μέλη των οικογενειών των ερευνητών.

  • Η πρόσβαση στην αγορά εργασίας. Κατά τη διάρκεια των σπουδών τους, οι σπουδαστές θα έχουν τη δυνατότητα να εργάζονται για τουλάχιστον 20 ώρες την εβδομάδα, έτσι ώστε να μπορούν να συντηρούνται επαρκώς και να συμβάλλουν οικονομικά. Οι ερευνητές και οι σπουδαστές θα είναι επίσης σε θέση να παραμείνουν για περίοδο 12 μηνών, υπό ορισμένες προϋποθέσεις, στην επικράτεια μετά την ολοκλήρωση των σπουδών/της έρευνας με σκοπό τον εντοπισμό ευκαιριών εργασίας ή την ίδρυση επιχείρησης. Αυτό δεν θα ισοδυναμεί με αυτόματο δικαίωμα προς εργασία, καθώς η χορήγηση άδειας εργασίας εξακολουθεί να αποτελεί εθνική αρμοδιότητα.

  • Η συνολική προστασία επιπλέον ομάδων υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ, όπως οι εσωτερικοί άμισθοι βοηθοί (au pair), οι μαθητές σχολείων και οι αμειβόμενοι ασκούμενοι, που δεν καλύπτονται από την υφιστάμενη νομοθεσία της ΕΕ.

Επόμενα βήματα

Η προτεινόμενη οδηγία, η οποία υποβάλλεται με τη μορφή αναδιατύπωσης, πρέπει τώρα να συζητηθεί και να συμφωνηθεί στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο της ΕΕ. Η Επιτροπή ελπίζει ότι οι νέοι κανόνες θα αρχίσουν να ισχύουν από το 2016.

Η συνολική εικόνα με μια ματιά

Παρά την τρέχουσα οικονομική κάμψη και τα αυξανόμενα ποσοστά ανεργίας, πολλά κράτη μέλη της ΕΕ εξακολουθούν να έχουν δυσκολίες όσον αφορά την κάλυψη θέσεων εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού. Υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν ότι οι προσπάθειες αυτές θα εξακολουθούν να υπάρχουν κατά την προσεχή δεκαετία, τόσο για οικονομικούς όσο και για δημογραφικούς λόγους.

Ένα από τα προβλήματα είναι ότι η ΕΕ δεν είναι σε ικανή να προσελκύσει το εργατικό δυναμικό που χρειάζεται, ενώ άλλες χώρες παγκοσμίως έχουν πολύ μεγαλύτερη επιτυχία όσον αφορά το να είναι πιο ελκυστικές για τα εν λόγω ταλέντα που μεταβαίνουν σ’ αυτές στο πιο πρώιμο στάδιο των πανεπιστημιακών σπουδών και των ερευνητικών έργων. Ως εκ τούτου, είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ΕΕ να γίνει πιο ελκυστική για αλλοδαπούς σπουδαστές και ερευνητές και να αυξήσει την ελκυστικότητά της ως παγκόσμιου κέντρου αριστείας. Η αύξηση των ανταλλαγών σπουδαστών και των διεθνών επιστημόνων θα οδηγήσει σε οικονομική ανάπτυξη, θα προωθήσει την καινοτομία και θα δημιουργήσει θέσεις απασχόλησης μακροπρόθεσμα.

Το 2011, περίπου 220 000 υπήκοοι τρίτων χωρών εισήλθαν στην ΕΕ για σκοπούς σπουδών, ανταλλαγής μαθητών, άμισθης πρακτικής άσκησης ή εθελοντικής υπηρεσίας1. Ο μεγαλύτερος αριθμός υπηκόων χωρών εκτός ΕΕ ήλθε για σκοπούς εκπαίδευσης και σπουδών. Το 2011, οι χώρες που δέχθηκαν τον μεγαλύτερο αριθμό σπουδαστών ήταν η Γαλλία (64.794), η Ισπανία (35.037), η Ιταλία (30.260), η Γερμανία (27.568) και οι Κάτω Χώρες (10.701).

Το ίδιο έτος, περίπου 7.000 υπήκοοι χωρών εκτός ΕΕ εισήλθαν στα 24 κράτη μέλη της ΕΕ που καλύπτονται από τα δεδομένα για σκοπούς έρευνας, κυρίως στη Γαλλία (2.075), τις Κάτω Χώρες (1.616), τη Σουηδία (817), τη Φινλανδία (510) και την Ισπανία (447)2.

Σήμερα, το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Μετανάστευσης (ΕΔΜ), το οποίο διαχειρίζεται η Επιτροπή, δημοσιεύει επίσης μια μελέτη για τη μετανάστευση διεθνών φοιτητών στην ΕΕ. http://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=3%2E%20EMN%20Studieshttp://emn.intrasoft-intl.com/Downloads/prepareShowFiles.do?entryTitle=3%2E%20EMN%20StudiesΠροσφέρει μια ορθή αναλυτική επισκόπηση και στατιστικές πληροφορίες σχετικά με τις πολιτικές μετανάστευσης και κινητικότητας των κρατών μελών και τις εθνικές τους στρατηγικές για την προώθηση της Ευρώπης ως ελκυστικού προορισμού για σπουδαστές από όλο τον κόσμο.

Χρήσιμοι σύνδεσμοι

MEMO/13/281

Link to the proposal

Εθνικές εκθέσεις για τη μετανάστευση διεθνών σπουδαστών στα κράτη μέλη της ΕΕ

Ιστότοπος της κας Cecilia Malmström

Παρακολουθήστε την Επίτροπο Malmström στο Twitter

Ιστότοπος της ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων

Παρακολουθήστε την ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων στο Twitter

Διαδικτυακή πύλη της ΕΕ για τη μετανάστευση

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Τα δεδομένα καλύπτουν μόνο 24 κράτη μέλη τα οποία δεσμεύονται από την «οδηγία για τους σπουδαστές». Η Δανία, η Ιρλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο δεν δεσμεύονται από αυτήν. Πηγή: Eurostat.

2 :

Τα δεδομένα δεν περιλαμβάνουν τη Δανία και το Ηνωμένο Βασίλειο, που δεν δεσμεύονται από την «οδηγία για τους ερευνητές». Πηγή: Eurostat.


Side Bar