Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 25. března 2013

Evropská unie přitažlivější pro zahraniční studenty a výzkumné pracovníky

Evropská unie musí přilákat nadané studenty a výzkumné pracovníky z nečlenských zemí EU, kteří svými znalostmi a dovednostmi mohou přispět k růstu její ekonomiky a konkurenceschopnosti. Možnost dočasného pobytu v Evropě každoročně využívá více než 200 000 studentů a výzkumníků ze zemí mimo EU. Avšak až příliš mnoho z nich se musí potýkat se zbytečnými byrokratickými překážkami. Podmínky pro získání studentského víza nebo povolení k pobytu jsou mnohdy složité a nesrozumitelné; postupy jsou nezřídka zdlouhavé a v jednotlivých členských státech se značně liší, takže přestěhovat se z jednoho členského státu do druhého může být velmi obtížné, ne-li dokonce nemožné. Za takového stavu mají země EU menší šanci vybírat z většího počtu nadaných pracovníků a snižuje se tím i atraktivita EU coby centra excelence ve světovém měřítku.

Komise dnes proto předložila návrh na to, jak studentům, výzkumným pracovníkům a jiným skupinám osob ze zemí, jež nejsou členy EU, usnadnit a zatraktivnit vstup a pobyt v EU na dobu delší než tři měsíce. Nové právní předpisy stanoví vnitrostátním orgánům jednoznačnější lhůty k vyřízení žádostí, žadatelům nabídnou více příležitostí k tomu, aby se během svého pobytu zařadili na trh práce a aby se po EU mohli snáze pohybovat.

Členka Komise odpovědná za vnitřní věci Cecilia Malmströmová uvedla, že „přijít do EU studovat nebo se věnovat výzkumu je mnohem obtížnější než by mělo být. Musíme tyto překážky odstranit, aby EU byla k nadaným lidem vstřícnější. Evropské unii a jejímu hospodářství prospívají znalosti a nápady, které se díky tomuto druhu mobility šíří.“

Jak se říká, ve znalostech je síla je pro nás naprosto zásadní získat nejlepší studenty a špičkové výzkumníky, protože právě oni přispívají k úspěchu znalostní ekonomiky v EU. Za pomoci programů jako jsou akce Marie Curie a Erasmus pro všechny se snažíme dosáhnout toho, aby byla Evropa co nejatraktivnější destinací, pokud jde o vysokoškolské vzdělávání, výzkum a inovace", uvedla Androulla Vassiliou, členka Komise odpovědná za vzdělávání, kulturu, mnohojazyčnost a mládež.

Ze zkušeností s prováděním dosavadních právních předpisů je zřejmé, že se členským státům nepodařilo zcela vyřešit potíže, s nimiž se žadatelé setkávají, chtějí-li do EU přijít za studiem nebo vědeckou prací. Komise nyní navrhuje stanovit jasnější, jednolitější a transparentnější pravidla pro celou EU. Dvě dosavadní směrnice o studentech a výzkumných pracovnících projdou úpravami a budou nahrazeny směrnicí jedinou, což zlepší:

  • Procedurální záruky, zejména ve formě 60denní lhůty, kterou úřady členských států budou mít na rozhodnutí o žádosti o vízum nebo povolení k pobytu, čímž se vyřizování žádostí zjednoduší a zpřehlední.

  • Mobilitu v rámci EU a přenos dovedností a znalostí. Jednodušší a flexibilnější pravidla dají výzkumným pracovníkům, studentům a placeným stážistům možnost snáze se přesouvat uvnitř EU, což ocení zejména studenti a výzkumníci zapojení do společných programů. Určitá práva na mobilitu získají i rodinní příslušníci výzkumných pracovníků.

  • Přístup na trh práce. Studenti budou moci během studií nejméně 20 hodin týdně pracovat, aby se uživili a byli ekonomicky platní. Po dokončení studia či výzkumu budou mít výzkumníci a studenti také možnost za určitých podmínek na území daného členského státu zůstat po dobu dalších 12 měsíců, aby si udělali představu o pracovních příležitostech anebo začali podnikat. Nepůjde však o automatické právo na práci, neboť udělování pracovního povolení zůstane v kompetenci členských států.

  • Celkovou ochranu dalších skupin osob, které nejsou občany států EU, např. „au pair“, školáků a placených stážistů, na něž se předpisy EU v současnosti nevztahují.

Další kroky

Navrhovanou směrnici, která se předkládá ve formě tzv. přepracovaného znění, nyní musí projednat a schválit Evropský parlament a Rada EU. Komise doufá, že nová pravidla začnou platit od roku 2016.

Celková situace v kostce

Navzdory hospodářskému útlumu a rostoucí nezaměstnanosti se v mnoha členských státech EU nedaří snadno obsazovat pracovní místa vyžadující dobrou kvalifikaci. Vše nasvědčuje tomu, že potíže s obsazováním těchto míst budou pokračovat i v příštích deseti letech, a to z hospodářských i demografických důvodů.

Jednou z příčin je to, že se EU nedaří přitáhnout potřebné pracovníky. Jiné země si přitom vedou mnohem lépe, pokud jde o to, jak těmto nadaným lidem dát dostatečně lákavou nabídku třeba už na začátku vysokoškolského studia nebo výzkumného projektu. Je tedy v zájmu Evropské unie, aby byla pro zahraniční studenty a výzkumníky přitažlivější a dokázala i ve světovém měřítku více zaujmout coby centrum excelence. Intenzivnější výměna zahraničních studentů a výzkumníků přinese z dlouhodobého hlediska růst ekonomiky, podnítí inovace a vytvoří více pracovních míst.

Za účelem studia, výměnných studijních pobytů, neplacené odborné přípravy nebo dobrovolné služby vstoupilo v roce 2011 do Evropské unie přibližně 220 000 občanů zemí, které nejsou členy EU1. Nejvíce státních příslušníků třetích zemí do EU přijelo za vzděláním a studiem. Země, do nichž v roce 2011 přijelo nejvíce studentů, byly Francie (64 794), Španělsko (35 037), Itálie (30 260), Německo (27 568) a Nizozemsko (10 701).

Do 24 členských států, které poskytují údaje, přijelo za výzkumnými účely v tomtéž roce kolem 7 000 státních příslušníků zemí, jež nejsou členy EU; nejvíce do Francie (2 075), Nizozemska (1 616), Švédska (817), Finska (510) a Španělska (447)2.

Evropská migrační síť (EMS), kterou provozuje Komise, dnes také zveřejňuje studii o imigraci zahraničních studentu do EU. Dokument nabízí kvalitní analytický přehled a statistické informace o politikách členských států v oblasti přistěhovalectví a mobility a o tom, jaké strategie používají k propagaci Evropy coby atraktivní destinace pro zahraniční studenty.

Užitečné odkazy

MEMO/13/281

Link to the proposal

Zprávy členských států o imigraci zahraničních studentů

Internetové stránky Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Internetové stránky generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Internetový portál EU o přistěhovalectví

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Dennis Abbott (+32 22959258)

Tove Ernst (+32 22986764)

Dina Avraam (+32 22959667)

1 :

1 Údaje pouze za 24 členských států, které jsou vázány uplatňováním „směrnice o studentech“. Dánsko, Irsko a Spojené království uvedenou směrnicí vázány nejsou. Zdroj: Eurostat.

2 :

2 Údaje nezahrnují Dánsko a Spojené království, které nejsou vázány „směrnicí o výzkumných pracovnících“. Zdroj: Eurostat.


Side Bar