Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 25 март 2013 г.

Повишаване на атрактивността на ЕС за чуждестранните студенти и научни работници

ЕС трябва да привлича талантливи студенти и научни работници от държави извън ЕС, които могат да допринесат за нашия растеж и конкурентоспособност с познанията и уменията си. Годишно повече от 200 000 студенти и научни работници от трети страни се възползват от възможността да се преместят временно в Европа. Прекалено голям брой от тях обаче се сблъскват с ненужни бюрократични пречки. Сегашните правила за получаване на студентска виза или разрешение за пребиваване са често сложни и неясни. Процедурите могат да са продължителни и да се различават значително между държавите членки, така че преместването от една държава членка в друга може да е силно затруднено или дори невъзможно. Това намалява възможностите на държавите от ЕС да разполагат с по-голям ресурс от таланти, както и привлекателността на ЕС като световен център на високи постижения.

Днес Комисията направи законодателно предложение, с което за студентите, научните работници и други групи от трети страни да стане по-лесно и привлекателно да влизат и пребивават в ЕС за периоди над три месеца. Новото законодателство ще постави по-ясни срокове, в които националните органи да вземат решения по подадени молби за визи, ще предостави повече възможности за достъп до трудовия пазар по време на престоя на тези категории лица и ще улесни тяхното движение в рамките на ЕС.

„Пристигането в ЕС с цел научни изследвания или образование е много по-трудно, отколкото би трябвало. Трябва да отстраним тези пречки, за да направим ЕС по-отворен за талантите. Тази мобилност улеснява движението на знания и идеи и това е от полза за ЕС и нашата икономика“, заяви Сесилия Малмстрьом, комисар на ЕС по вътрешните работи.

Както гласи мъдростта, „знанието е сила“. За нас е от изключително значение да привлечем най-добрите и най-интелигентните научни работници и студенти, тъй като те допринасят за една успешна икономика, основана на знанието, в ЕС. Целта ни посредством действията „Мария Кюри“ и новата програма „Еразъм за всички“ е да направим Европа предпочитаната дестинация за висше образование, научни изследвания и иновации“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

Опитът от прилагането на настоящото законодателство показа, че държавите членки не са способни да разрешат изцяло трудностите, които кандидатите срещат, когато искат да дойдат в ЕС, за да учат или да извършват научни изследвания. Днес Комисията предлага да се установят по-ясни, по-съгласувани и по-прозрачни правила на територията на ЕС. Двете директиви, които съществуват понастоящем относно студентите и научните работници, ще бъдат изменени и заменени от една нова директива, която ще подобри:

  • Процесуалните гаранции, по-конкретно с поставянето на 60-дневен срок, в който органите на държавите членки да вземат решение относно молбата за виза или за разрешение за пребиваване, което ще направи процеса на кандидатстване по-ясен и прозрачен.

  • Мобилността в рамките на ЕС и трансфера на умения и знания. По-прости и гъвкави правила ще увеличат възможностите на научните работници, студентите и платените стажанти да се движат в ЕС, което е от особена важност за студентите и научните работници, участващи в съвместни програми. На членовете на семействата на научните работници също ще бъдат предоставени определени права на мобилност.

  • Достъпа до пазара на труда. По време на образованието си студентите ще имат право да работят минимум 20 часа на седмица, за да могат да се издържат и да допринасят за икономиката. Също така, при определени условия, студентите и научните работници ще могат да останат на територията на ЕС за срок от 12 месеца след приключване на обучението/научното изследване, за да търсят възможности за работа или да създадат собствен бизнес. Това няма да се равнява на автоматично право на труд, тъй като предоставянето на разрешително за работа остава отговорност на държавите членки.

  • Общата закрила на допълнителни групи граждани на трети страни, като работещите като „au pair“, учениците и платените стажанти, които не са обхванати от съществуващото законодателство на ЕС.

Следващи стъпки

Предложената директива, която се представя под формата на преработен текст, сега трябва да се обсъди и одобри от Европейския парламент и Съвета на ЕС. Комисията се надява новата правна уредба да поражда действие от 2016 г.

Кратък преглед на положението в момента

Въпреки настоящия икономически спад и нарастващата безработица много държави — членки на ЕС, все още не успяват да запълнят своите работни места, изискващи високи квалификации. Има данни, че тези трудности ще продължат през идното десетилетие по икономически и демографски причини.

Един от проблемите е, че ЕС не е в състояние да привлече работната сила, от която има нужда, а други държави по света се справят много по-добре със задачата да привличат таланти на по-ранния етап на университетското образование и научноизследователските проекти. Ето защо е в интерес на самия ЕС да стане по-привлекателен за чуждестранните студенти и научни работници и да повиши реномето си на световен център за високи постижения. Идването в ЕС на повече студенти по програми за обмен и на повече международни учени ще доведе до икономически растеж, ще стимулира иновациите и в дългосрочен план ще допринесе за разкриването на повече работни места.

През 2011 г. около 220 000 граждани на трети страни влязоха в ЕС с цел образование, ученически обмен, неплатен стаж или доброволческа дейност1. Най-много бяха гражданите от трети страни, пристигнали с цел образование и друг вид обучение. През 2011 г. държавите, приели най-много студенти, бяха Франция (64 794), Испания (35 037), Италия (30 260), Германия (27 568) и Нидерландия (10 701).

През същата година около 7 000 граждани на трети страни пристигнаха с цел извършването на научни изследвания в 24-те държави членки, за които се отнасят данните, най-вече във Франция (2 075), Нидерландия (1 616), Швеция (817), Финландия (510) и Испания (447)2.

Днес Европейската мрежа за миграция (EMN), ръководена от Комисията, също публикува Проучване относно имиграцията на международните студенти в ЕС. В него се прави задълбочен аналитичен преглед и се дава статистическа информация за имиграционните политики и политиките за мобилност на държавите членки и националните им стратегии за популяризирането на Европа като привлекателна дестинация за международните студенти.

Полезни връзки

MEMO/13/281

Link to the proposal

Национални доклади за имиграцията на чуждестранните студенти в държавите — членки на ЕС

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следете съобщенията на комисар Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следете дейността на ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

Имиграционен портал на ЕС

За контакти:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

1 :

Данните обхващат само 24-те държави членки, които са обвързани от Директивата за студентите. Дания, Ирландия и Обединеното кралство не са обвързани от нея. Източник: Евростат.

2 :

Данните не включват Дания и Обединеното кралство, които не са обвързани от Директивата за научните работници. Източник: Евростат.


Side Bar