Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 25 mars 2013

EU-kommissionen presenterar en grönbok om den långsiktiga finansieringen av Europas ekonomi

EU-kommissionen har i dag antagit en grönbok som inleder ett tre månader långt offentligt samråd om hur man kan främja tillgången till långsiktig finansiering och förbättra och diversifiera förmedlingen av finansiering av långsiktiga investeringar i Europa. Långsiktiga investeringar är utgifter som ökar produktionskapaciteten i ekonomin. Sådana investeringar kan göras i energi-, transport- och kommunikationsinfrastruktur, industri- och tjänsteanläggningar, teknik på klimatförändrings- och miljöinnovationsområdet liksom utbildning samt forskning och utveckling. Europa behöver storskaliga och långsiktiga investeringar för att åstadkomma en hållbar utveckling. För att finansiera långsiktiga investeringar behöver den offentliga sektorn, företag och hushåll tillgång till förutsebar och långsiktig finansiering.

Finanskrisen har påverkat den europeiska finansiella sektorns förmåga att kanalisera sparande till långsiktiga investeringar. Vi måste därför titta på vad som kan göras för att förbättra tillgången till långsiktig finansiering, och grönboken koncentreras på hur den processen fungerar.

En av de viktiga frågorna är om EU:s historiskt starka beroende av bankerna när det gäller att finansiera långsiktiga investeringar bör och kommer att ersättas av ett mer diversifierat system med en betydligt större andel direkt kapitalmarknadsfinansiering (dvs. obligationsfinansiering), ett ökat deltagande från institutionella investerares sida (t.ex. pensionsinstitut) eller av andra alternativ. Små och medelstora företags finansieringsbehov måste uppmärksammas särskilt, eftersom sådana företag har potential att bidra till en långsiktig tillväxt. De behöver tillgång till bankfinansiering och annan finansiering.

Resultaten från samrådet kommer att hjälpa kommissionen att fastställa vad som kan göras för att undanröja hindren för långsiktig finansiering. Kommissionen kan sedan vidta lagstiftningsåtgärder eller andra åtgärder.

– EU:s ekonomi står inför enorma utmaningar, bland annat behövs storskaliga och långsiktiga investeringar, säger Michel Barnier, kommissionär med ansvar för inre marknaden och tjänster. Han fortsätter: – Sådana investeringar är viktiga för innovation och konkurrenskraft och stöder en återgång till hållbar tillväxt och sysselsättning i Europa. Investeringsbehoven kräver långsiktig finansiering. Det är en viktig men komplex uppgift att garantera att vår ekonomi och finansiella sektor – däribland banker och institutionella investerare, till exempel försäkringsbolag och pensionsinstitut – kan finansiera långsiktiga investeringar. Vi måste fastställa vilka hinder det finns för långsiktig finansiering och vad som mer kan göras för att undanröja dem

Den nödvändiga ombalanseringen av Europas ekonomi håller på att genomföras och finansmarknaderna bör kunna stödja den snabbare strukturomvandlingen, säger Olli Rehn, kommissionens vice ordförande med ansvar för ekonomiska och monetära frågor och euron. ­– Det är viktigt att se till att ramarna för långsiktig investering och finansiering är tillräckligt flexibla och övergripande för att kunna anpassas till de här utmaningarna, så att Europas tillväxtpotential kan stärkas.

Bakgrund

Grönboken behandlar långsiktiga investeringar som kan skapa materiellt och immateriellt kapital med lång livslängd. Många investeringar på områdena energiinfrastruktur, klimatförändringen, utbildning etc. ger stor samhällsnytta, eftersom de skapar större vinst för samhället som helhet, genom att stödja grundläggande tjänster och förbättra levnadsstandarden. Deras effekter kan också märkas på kort sikt. De gör det möjligt för företag och den offentliga sektorn att arbeta med nya ekonomiska, sociala och miljömässiga utmaningar, underlättar övergången till en mer hållbar ekonomi och ökar den långsiktiga produktivitetstillväxten och konkurrenskraften. Trenderna i klimatförändringen och utarmningen av naturresurser understryker ytterligare utmaningen på området hållbar tillväxt. Det krävs mer långsiktiga investeringar i koldioxidsnål energi, energi- och resurseffektivitet och infrastruktur, i överensstämmelse med det politiska målet att hålla den globala temperaturhöjningen under två grader och bryta sambandet mellan ekonomisk tillväxt och resursanvändning. Vikten av långsiktig finansiering för tillväxt och skapande av arbetstillfällen har erkänts på internationell nivå av G20-gruppen.

Ekonomins förmåga att finansiera långsiktiga investeringar är beroende av att det finansiella systemet på ett effektivt sätt kan slussa medlen till rätt användare och investeringar på öppna och konkurrensutsatta marknader. Detta kan ske via olika mellanhänder, bland annat banker, försäkringsbolag och pensionsinstitut, och direkt via finansmarknaderna.

I Europa är förhållandet mellan investeringar eller besparingar och BNP gynnsamt jämfört med andra regioner i världen. Vad denna allmänna bild dock inte visar är att sparare och investerare i dagsläget upplever en hög grad av osäkerhet, riskaversion och brist på förtroende på grund av det svaga makroekonomiska läget och de osäkra framtidsutsikterna. Detta kan få varaktiga effekter och skapa mer permanenta hinder för tillgången till långsiktig finansiering.

En viktig lärdom av krisen är att lämplig reglering och tillsyn av finanssektorn krävs för att återskapa den finansiella stabiliteten och förtroendet för marknaderna. EU har genomfört ett omfattande program för finansiell reform, som kompletterar de bredare finanspolitiska och ekonomiska reformerna. Finansiell stabilitet är nödvändigt, men inte tillräckligt. Inom ramen för bredare politiska åtgärder måste de nya ramarna för reglering och tillsyn finjusteras så att den finansiella sektorn kan stödja den reala ekonomin, utan att äventyra den finansiella stabiliteten. På grundval av detta bör åtgärderna för att främja den långsiktiga finansieringen av Europas ekonomi inriktas på flera sammanhängande faktorer:

  • Finansinstitutens förmåga att kanalisera långsiktig finansiering.

  • De finansiella marknadernas effektivitet när det gäller att erbjuda instrument för långsiktig finansiering.

  • Övergripande faktorer som möjliggör sparande och finansiering på lång sikt.

  • Möjligheterna för små och medelstora företag att få tillgång till bankfinansiering och annan finansiering.

Se även MEMO/13/280

Mer information finns på:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Kontaktpersoner:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar