Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 25. marca 2013

Európska komisia prijala zelenú knihu o dlhodobom financovaní európskeho hospodárstva

Európska komisia dnes prijala zelenú knihu, ktorou sa začínajú trojmesačné verejné konzultácie na tému, ako posilniť ponuku dlhodobého financovania a ako zlepšiť a diverzifikovať systém finančného sprostredkovania pre dlhodobé investície v Európe. Dlhodobé investície sú výdavkami, ktoré zvyšujú produkčnú kapacitu hospodárstva. To môže zahŕňať energetickú, dopravnú a komunikačnú infraštruktúru, priemyselné a servisné zariadenia, technológie v oblasti zmeny klímy a ekologických inovácií, ako aj vzdelávanie a výskum a vývoj. Európa čelí potrebám rozsiahlych dlhodobých investícií, ktoré sú nevyhnutné z hľadiska podpory udržateľného rastu. Na účely financovania dlhodobých investícií potrebujú vlády, podniky a domácnosti prístup k predvídateľnému dlhodobému financovaniu.

Finančná kríza nepriaznivo ovplyvnila schopnosť európskeho finančného sektora smerovať úspory do dlhodobých investícií. Preto je nutné, aby sme sa pozreli na to, čo je možné urobiť v záujme zlepšenia dostupnosti dlhodobého financovania. Spomínaná zelená kniha sa preto zameriava na spôsob fungovania tohto postupu.

Jednou z dôležitých otázok je, či historicky významná závislosť Európy od bánk pri financovaní dlhodobých investícií, umožní, resp. či by mala umožniť vznik diverzifikovanejšieho systému s podstatne vyšším podielom priameho financovania zo strany kapitálového trhu (t. j. prostredníctvom dlhopisov) a väčším zapojením inštitucionálnych investorov (napr. dôchodkových fondov) alebo využitie iných alternatív. Mimoriadnu pozornosť je potrebné venovať potrebám financovania malých a stredných podnikov, keďže tieto podniky majú potenciál podporovať dlhodobý rast. Potrebujú preto prístup k bankovému, ako aj nebankovému financovaniu.

Odpovede, ktoré Komisia v rámci týchto konzultácií dostane, jej pomôžu určiť, čo možno urobiť v záujme prekonania prekážok dlhodobého financovania. Nadväzujúce opatrenia by mohli mať rôznu formu, napríklad formu legislatívnych, ako aj nelegislatívnych opatrení.

Komisár pre vnútorný trh a služby Michel Barnier vyhlásil: „Európske hospodárstvo čelí obrovským výzvam, medzi iným aj značnej potrebe dlhodobých investícií. Tieto investície sú nevyhnutným predpokladom na zabezpečenie inovácií a konkurencieschopnosti, pričom podporujú obnovu udržateľného rastu a zamestnanosti v Európe. Takéto potreby si vyžadujú dlhodobé financovanie. Zabezpečiť, aby naše hospodárstvo a náš finančný sektor – vrátane bánk a inštitucionálnych investorov, ako sú poisťovne a dôchodkové fondy – boli schopné financovať dlhodobé investície, to je dôležitá, ale aj zložitá úloha . Potrebujeme zistiť, aké sú prekážky dlhodobého financovania a čo ešte môžeme urobiť, aby sme ich prekonali.“

Olli Rehn, podpredseda Komisie zodpovedný za hospodárske a menové záležitosti a euro, povedal: „V rámci európskeho hospodárstva prebieha nevyhnutný proces obnovovania rovnováhy, pričom finančné trhy by mali byť schopné túto stále rýchlejšiu štrukturálnu zmenu podporovať. Je dôležité zabezpečiť, aby bol rámec dlhodobých investícií a financovania dostatočne komplexný a flexibilný na to, aby sa prispôsobil týmto zmenám v záujme čo najväčšieho využitia rastového potenciálu Európy.“

Súvislosti

Táto zelená kniha sa zaoberá dlhodobými investíciami v zmysle tvorby dlhodobého hmotného a nehmotného kapitálu. Mnohé z investícií do energetickej infraštruktúry, zmeny klímy, vzdelávania atď. majú širší úžitok pre verejnosť, pretože prinášajú vyššiu návratnosť pre spoločnosť ako celok tým, že sa nimi podporujú základné služby a zlepšuje životná úroveň. Ich vplyv sa môže začať vnímať aj v krátkodobom horizonte. Umožňujú podnikom a vládam reagovať na nové hospodárske, sociálne a environmentálne výzvy, uľahčiť prechod k udržateľnejšiemu hospodárstvu a zvýšiť dlhodobý rast produktivity a konkurencieschopnosť. Trendy v oblasti zmeny klímy a úbytku prírodných zdrojov ešte zdôrazňujú výzvu udržateľného rastu, pretože si vyžadujú dlhodobejšie investície do nízkouhlíkovej energie, energetickej efektívnosti, efektívneho využívania zdrojov a do infraštruktúry v súlade s politickým cieľom obmedzenia zmeny klímy pod dva stupne a oddelenia hospodárskeho rastu od využívania zdrojov. Význam dlhodobého financovania z hľadiska rastu a tvorby pracovných miest na medzinárodnej úrovni uznala skupina G20.

Schopnosť hospodárstva financovať dlhodobé investície závisí od schopnosti finančného systému účinne a efektívne smerovať tieto finančné prostriedky k správnym používateľom a do správnych investícií prostredníctvom otvorených a konkurencieschopných trhov. Tento proces sa môže uskutočňovať prostredníctvom rôznych sprostredkovateľov — vrátane bánk, poisťovateľov a dôchodkových fondov — a priameho prístupu k finančným trhom.

V porovnaní s ostatnými časťami sveta sú pomery investícií alebo úspor k HDP v Európe priaznivé. V tomto celkovom obraze je však skrytá skutočnosť, že v dôsledku nepriaznivej makroekonomickej situácie a negatívneho výhľadu sporitelia aj investori v súčasnosti pociťujú vysokú mieru neistoty, neochoty riskovať a nedostatku dôvery. To môže mať dlhodobý vplyv a zároveň vytvárať trvalejšie prekážky pre zabezpečovanie dlhodobého financovania.

Hlavné poučenie z krízy je, že na obnovenie finančnej stability a dôvery v trhy je nevyhnutná primeraná regulácia a dohľad nad finančným sektorom. EÚ v tejto súvislosti presadzuje komplexný program finančnej reformy, ktorá dopĺňa všeobecnejšiu daňovú a hospodársku reformu. Finančná stabilita je potrebná, ale sama osebe nestačí. V rámci širšej politickej reakcie musí podrobné nastavenie nového regulačného rámca a rámca dohľadu účinne umožniť finančnému sektoru, aby podporoval reálne hospodárstvo, ale neohrozil pritom finančnú stabilitu. V tejto súvislosti by sa opatrením na podporenie dlhodobého financovania európskeho hospodárstva mala riešiť široká škála navzájom prepojených faktorov, ako je:

  • schopnosť finančných inštitúcií smerovať dlhodobé finančné prostriedky,

  • efektívnosť a účinnosť finančných trhov v oblasti poskytovania dlhodobých finančných nástrojov,

  • prierezové faktory, ktorými sa umožní dlhodobé sporenie a financovanie a

  • jednoduchý prístup malých a stredných podnikov k bankovému a nebankovému financovaniu.

Pozri aj MEMO/13/280

Ďalšie informácie:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Kontaktné osoby:

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar