Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 25 maart 2013

Europese Commissie brengt Groenboek uit over de langetermijnfinanciering van de Europese economie

De Europese Commissie heeft vandaag een Groenboek aangenomen waarbij de start wordt gegeven voor een drie maanden durende publieke raadpleging over de wijze waarop het aanbod van langetermijnfinanciering moet worden bevorderd en het systeem van financiële bemiddeling voor langetermijninvesteringen in Europa moet worden verbeterd en gediversifieerd. Langetermijninvesteringen vertegenwoordigen bestedingen die de productieve capaciteit van de economie verhogen. Daartoe kunnen behoren energie-, vervoers- en communicatie-infrastructuren, industriële en dienstverleningsfaciliteiten, klimaatveranderings- en eco-innovatietechnologieën, alsook onderwijs en onderzoek en ontwikkeling. Europa wordt met grote behoeften aan investeringen op lange termijn geconfronteerd, die cruciaal zijn om duurzame groei te ondersteunen. Om langetermijninvesteringen te financieren, dienen overheden, ondernemingen en huishoudens toegang te hebben tot voorspelbare langetermijnfinanciering.

De financiële crisis heeft het vermogen van de financiële sector in Europa beïnvloed om besparingen naar investeringen op lange termijn te kanaliseren. Het is dus van essentieel belang dat wij nagaan wat kan worden ondernomen om de beschikbaarheid van langetermijnfinanciering te verbeteren, en het Groenboek spitst zich erop toe hoe daarbij te werk te gaan.

Een van de belangrijke vragen is of Europa's historisch grote afhankelijkheid van banken om langetermijninvesteringen te financieren zal en moet wijken voor een meer gediversifieerd systeem waarin directe kapitaalmarktfinanciering (d.w.z. obligatiefinanciering) een significant groter aandeel heeft en waarbij institutionele beleggers (bv. pensioenfondsen) of andere alternatieven sterker betrokken zijn. De financieringsbehoeften van kmo's verdienen bijzondere aandacht omdat zij de groei op lange termijn kunnen ondersteunen. Zij dienen toegang te verkrijgen tot bancaire en niet-bancaire financiering.

Met behulp van de antwoorden op de raadpleging zal de Commissie kunnen bepalen wat ondernomen kan worden om de belemmeringen voor langetermijnfinanciering op te heffen. De follow-up kan verschillende vormen aannemen, wetgevende en niet-wetgevende.

Michel Barnier, commissaris voor Interne Markt en Diensten, verklaarde in dit verband: "Europa's economie moet momenteel aan massale uitdagingen, waaronder grote langetermijninvesteringsbehoeften, het hoofd bieden. Deze zijn essentieel als basis voor innovatie en concurrentievermogen en ondersteunen een terugkeer naar duurzame groei en banen in Europa. Deze behoeften vereisen langetermijnfinanciering. Ervoor zorgen dat onze economie en onze financiële sector – waaronder banken en institutionele beleggers zoals verzekeraars en pensioenfondsen – in staat zijn langetermijninvesteringen te financieren is een belangrijke maar complexe opgave. Wij moeten bepalen welke belemmeringen voor langetermijnfinanciering bestaan en wat er meer kan worden gedaan om deze te overwinnen."

Vicevoorzitter Olli Rehn, verantwoordelijk voor Economische en Monetaire Zaken en de Euro verklaarde: "Het noodzakelijke proces van evenwichtsherstel in de Europese economie is aan de gang, en de financiële markten moeten in staat zijn de versnellende structurele verandering te ondersteunen. Het is belangrijk ervoor te zorgen dat het kader voor langetermijninvesteringen en -financiering voldoende omvattend en flexibel is om zich aan die uitdagingen aan te passen teneinde Europa's groeipotentieel te versterken."

Achtergrond

Het Groenboek heeft betrekking op langetermijninvesteringen in de zin van de vorming van materieel en immaterieel kapitaal met een lange levensduur. Veel investeringen in energie-infrastructuur, klimaatverandering, onderwijs enz. hebben bredere publieke voordelen, aangezien zij grotere opbrengsten voor de maatschappij als geheel genereren door het ondersteunen van essentiële diensten en het verbeteren van de levensstandaard. De impact ervan kan ook op korte termijn voelbaar gaan worden. Zij stellen ondernemingen en overheden in staat op nieuwe economische, maatschappelijke en ecologische uitdagingen in te spelen, de overgang naar een duurzamere economie te vergemakkelijken en de productiviteitsgroei en het concurrentievermogen op lange termijn te vergroten. Trends in klimaatverandering en de uitputting van de natuurlijke hulpbronnen onderstrepen de uitdaging van duurzame groei, aangezien deze, in overeenstemming met de politieke doelstelling om de klimaatverandering tot onder de twee graden te beperken en de economische groei van het hulpbronnengebruik los te koppelen, meer langetermijninvesteringen in koolstofarme energie, energie- en hulpbronnenefficiëntie en -infrastructuur vereisen. Het belang van langetermijnfinanciering voor groei en banenschepping is op internationaal niveau door de G20 erkend.

De capaciteit van de economie om langetermijninvesteringen te financieren, hangt af van het vermogen van het financiële systeem om deze geldmiddelen via open en concurrerende markten effectief en efficiënt naar de juiste gebruikers en investeringen te kanaliseren. Dit proces kan door verschillende intermediairs – waaronder banken, verzekeraars en pensioenfondsen – en door directe toegang tot de financiële markten worden uitgevoerd.

In Europa zijn de verhoudingen tussen investeringen of besparingen en het bbp vergeleken met andere regio's in de wereld gunstig. Dit totaalbeeld verbergt echter het feit dat spaarders en investeerders als gevolg van de zwakke macro-economische situatie en vooruitzichten momenteel een hoge mate van onzekerheid, risicoaversie en gebrek aan vertrouwen ervaren. Dit kan blijvende effecten hebben en meer permanente belemmeringen voor het aanbod van langetermijnfinanciering creëren.

Eén belangrijke les van de crisis is dat passende regulering van en passend toezicht op de financiële markten noodzakelijk is om de financiële stabiliteit en het vertrouwen in de markten te herstellen. De EU heeft in dit verband, ter aanvulling van een bredere budgettaire en economische hervorming, een omvattend programma van financiële hervorming uitgevoerd. Financiële stabiliteit is essentieel, maar onvoldoende. Als onderdeel van een bredere beleidsrespons, moet de gedetailleerde ijking van het nieuwe regelgevings- en toezichtskader de financiële sector op effectieve wijze in staat stellen de reële economie te ondersteunen, zonder de financiële stabiliteit in gevaar te brengen. Voortbouwend hierop, moet in het kader van actie om de langetermijnfinanciering van de Europese economie te financieren een brede reeks onderling verband houdende factoren worden aangepakt:

  • de capaciteit van financiële instellingen om langetermijnfinanciering te kanaliseren;

  • de efficiëntie en effectiviteit van financiële markten om langetermijnfinancieringsinstrumenten aan te bieden;

  • horizontale factoren die langetermijnbesparingen en -financiering mogelijk maken; en

  • het gemak waarmee kmo's toegang verkrijgen tot bancaire en niet-bancaire financiering.

Zie ook MEMO/13/280

Voor nadere informatie:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Contact :

Chantal Hughes (+32 2 296 44 50)

Audrey Augier (+32 2 297 16 07)

Carmel Dunne (+32 2 299 88 94)


Side Bar