Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel, 25.3.2013

Euroopan komissio hyväksyy vihreän kirjan Euroopan talouden pitkäaikaisesta rahoituksesta

Euroopan komissio on tänään hyväksynyt vihreän kirjan, jolla käynnistetään kolme kuukautta kestävä julkinen kuuleminen siitä, kuinka voidaan edistää pitkäaikaisen rahoituksen tarjontaa ja kuinka voidaan parantaa ja monipuolistaa järjestelmää, jolla rahoitusta välitetään pitkäaikaisiin investointeihin Euroopassa. Pitkäaikaiset investoinnit edustavat menoja, joilla parannetaan talouden tuotantokapasiteettia. Tähän voivat sisältyä energia-, liikenne- ja viestintäinfrastruktuurit, teollisuuslaitokset ja palveluala, ilmastonmuutos ja ekoinnovatiiviset teknologiat sekä koulutus, tutkimus ja kehitys. Euroopalla on edessään laajamittaisia ja pitkäaikaisia investointitarpeita, jotka ovat ratkaisevan tärkeässä asemassa kestävän kasvun tukemisessa. Pitkäaikaisten investointien rahoittamiseksi valtiot, yritykset ja kotitaloudet tarvitsevat käyttöönsä ennakoitavissa olevaa pitkäaikaista rahoitusta.

Finanssikriisi on vaikuttanut Euroopassa rahoitusalan kykyyn kanavoida säästöjä pitkäaikaisiin investointeihin. On siis olennaisen tärkeää pohtia, mitä voidaan tehdä pitkäaikaisen rahoituksen saatavuuden parantamiseksi, ja vihreässä kirjassa keskitytäänkin siihen, miten tämä prosessi toimii.

Tärkeä kysymys on, jättääkö Eurooppa taakseen pitkän ja vahvan riippuvaisuutensa pankkien välitystoiminnasta pitkäaikaisten investointien rahoituksessa – ja pitäisikö sen tehdä näin – ja siirtyy monimuotoisempaan järjestelmään, jossa suoralla pääomamarkkinarahoituksella (esim. joukkolainarahoituksella) olisi huomattavasti suurempi osuus ja mukana olisi enemmän yhteisösijoittajia (esim. eläkerahastoja), tai muihin vaihtoehtoihin. Pk-yritysten rahoitustarpeisiin on kiinnitettävä erityistä huomiota, sillä kyseisillä yrityksillä on potentiaalia tukea pitkän aikavälin kasvua. Ne tarvitsevat rahoitusta pankeilta ja muilta tahoilta.

Kuulemiseen saadut vastaukset auttavat komissiota määrittämään, mitä voidaan tehdä pitkäaikaisen rahoituksen esteiden poistamiseksi. Mahdolliset jatkotoimet voidaan toteuttaa useassa eri muodossa, joko lainsäädäntönä tai muina toimina.

Sisämarkkinoista ja palveluista vastaavan komissaari Michel Barnier’n mukaan Euroopan taloudella on edessään hyvin suuria haasteita, myös laajamittaisia ja pitkäaikaisia investointitarpeita. ”Ne ovat olennaisia innovoinnin ja kilpailukyvyn perustana ja tukevat paluuta kestävään kasvuun ja työllisyyteen Euroopassa. Näiden tarpeiden täyttämiseksi tarvitaan pitkäaikaista rahoitusta. Sen varmistaminen, että taloutemme ja rahoitusalamme – mukaan lukien pankit ja yhteisösijoittajat, kuten vakuutusyritykset ja eläkerahastot – pystyvät rahoittamaan pitkäaikaisia investointeja, on tärkeä, mutta monimutkainen tehtävä. Meidän on yksilöitävä, mitä esteitä pitkäaikaiselle rahoitukselle on, ja mitä voidaan tehdä niiden poistamiseksi”, komissaari totesi.

Talous- ja raha-asioista sekä eurosta vastaava komission varapuheenjohtaja Olli Rehn totesi tarpeellisen tasapainottumisprosessin olevan meneillään Euroopan taloudessa. ”Rahoitusmarkkinoiden pitäisi pystyä tukemaan nopeutumassa olevaa rakennemuutosta. On tärkeä varmistaa, että pitkäaikaisia investointeja ja pitkäaikaista rahoitusta koskeva kehys on tarpeeksi kattava ja joustava näihin haasteisiin sopeutumiseksi, jotta Euroopan kasvupotentiaalia pystytään lujittamaan”, hän jatkoi.

Tausta

Vihreässä kirjassa pitkäaikaiset investoinnit nähdään pitkäikäisen aineellisen ja aineettoman pääoman muodostumisena. Monista investoinneista, joita tehdään esimerkiksi energia-infrastruktuuriin, ilmastonmuutoksen torjuntaan tai koulutukseen, on laajempaa yleistä hyötyä, koska ne tuovat suurempaa tuottoa koko yhteiskunnalle tukemalla keskeisiä palveluja ja parantamalla elintasoa. Niiden vaikutus voi myös alkaa tuntua lyhyellä aikavälillä. Niiden avulla yritykset ja valtiot voivat vastata uusiin taloudellisiin, yhteiskunnallisiin ja ympäristöä koskeviin haasteisiin, mikä helpottaa siirtymistä kestävämpään talouteen ja lisää tuottavuuden kasvua ja kilpailukykyä pitkällä aikavälillä. Ilmastonmuutoksen suuntaukset ja luonnonvarojen ehtyminen korostavat kestävän kasvun haastetta entisestään, sillä tarvitaan enemmän pitkäaikaisia investointeja vähähiiliseen energiateknologiaan, energia- ja resurssitehokkuuteen ja infrastruktuuriin. Nämä ovat johdonmukaisia sen poliittisen tavoitteen kanssa, jonka mukaan ilmastonmuutos tulisi rajata alle kahteen asteeseen ja talouskasvun ja luonnonvarojen käytön välinen kytkös tulisi katkaista. G20-ryhmä on kansainvälisellä tasolla tunnustanut pitkäaikaisen rahoituksen merkityksen kasvun ja työpaikkojen luomisessa.

Talouden valmiudet rahoittaa pitkäaikaisia investointeja riippuvat rahoitusjärjestelmän kyvystä kanavoida kyseiset varat tehokkaasti ja tuloksekkaasti oikeille käyttäjille ja oikeisiin investointeihin avointen ja kilpailukykyisten markkinoiden välityksellä. Tässä prosessissa voi olla apuna erilaisia välikäsiä – esimerkiksi pankkeja, vakuutusyrityksiä ja eläkerahastoja – ja rahoitusmarkkinoille voi myös olla suora pääsy.

Euroopassa sekä sijoitusten että säästöjen osuus suhteessa BKT:hen on suotuisa muuhun maailmaan verrattuna. Tämä kokonaiskuva kätkee kuitenkin taakseen sen seikan, että sekä säästäjät että sijoittajat tuntevat tätä nykyä huomattavaa epävarmuutta, kaihtavat riskejä ja ovat menettäneet luottamusta makrotalouden heikon tilanteen ja näkymien vuoksi. Tällä voi olla pysyviä vaikutuksia, ja se voi luoda pysyvämpiä esteitä pitkäaikaisen rahoituksen tarjonnalle.

Kriisin tärkeimpiä opetuksia on, että rahoitusalan asianmukainen sääntely ja valvonta ovat tarpeen rahoitusvakauden ja markkinoiden luottamuksen palauttamiseksi. EU on pyrkinyt toteuttamaan tässä yhteydessä kattavan rahoitusuudistusohjelman, jolla täydennetään julkisen talouden ja muun talouden laajempaa uudistusta. Rahoitusvakaus on välttämätöntä, mutta se ei yksinään riitä. Osana laajempaa poliittista ratkaisua uuden sääntely- ja valvontakehyksen yksityiskohtaisen kalibroinnin on annettava rahoitusalalle tehokkaat mahdollisuudet tukea reaalitaloutta horjuttamatta rahoitusvakautta. Tältä perustalta toimissa, joilla kehitetään Euroopan talouden pitkäaikaista rahoitusta, olisi pyrittävä puuttumaan seuraaviin toisiinsa sidoksissa oleviin tekijöihin:

  • Rahoituslaitosten valmiudet kanavoida pitkäaikaista rahoitusta.

  • Rahoitusmarkkinoiden tehokkuus ja tuloksellisuus pitkäaikaisten rahoitusvälineiden tarjonnassa.

  • Monialaiset tekijät, jotka mahdollistavat pitkäaikaisen säästämisen ja rahoituksen. sekä

  • Pk-yritysten mahdollisuudet saada rahoitusta pankeilta ja muilta tahoilta.

Ks. myös MEMO/13/280

Lisätietoja:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Yhteyshenkilöt:

Chantal Hughes (+32-2) 296 44 50

Audrey Augier (+32-2) 297 16 07

Carmel Dunne (+32-2) 299 88 94


Side Bar