Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 25. března 2013

Evropská komise zveřejnila zelenou knihu o dlouhodobém financování evropského hospodářství

Evropská komise dnes přijala zelenou knihu, kterou se zahajují tříměsíční veřejné konzultace na téma, jak podporovat poskytování dlouhodobého financování a jak zlepšit a diverzifikovat systém finančního zprostředkování pro dlouhodobé investice v Evropě. Dlouhodobé investice představují výdaje, které zvyšují produkční kapacitu hospodářství. Ty mohou zahrnovat energetickou, dopravní a komunikační infrastrukturu, průmyslová a obslužná zařízení, technologie v oblasti změny klimatu a ekologických inovací, jakož i vzdělávání a výzkum a vývoj. V Evropě je potřeba rozsáhlých dlouhodobých investic, které jsou klíčovým předpokladem pro podporu udržitelného růstu. K financování dlouhodobých investic potřebují vlády, podniky a domácnosti přístup k předvídatelnému dlouhodobému financování.

Finanční krize negativně ovlivnila schopnost finančního sektoru v Evropě směrovat úspory do dlouhodobých investic. Proto je nezbytné zamyslet se nad tím, co lze udělat pro zlepšení dostupnosti dlouhodobého financování. Zelená kniha se zaměřuje na to, jak tento proces funguje.

Jednou z důležitých otázek je, zda Evropa při financování dlouhodobých investic překoná svou závislost na bankách a upřednostní nebo by měla upřednostňovat diverzifikovanější systém s podstatně vyšším podílem přímých finančních prostředků z kapitálových trhů (tj. financování prostřednictvím dluhopisů) a větším zapojením institucionálních investorů (např. penzijních fondů) nebo jiné alternativy. Zvláštní pozornost zasluhují potřeby financování v případě malých a středních podniků, neboť tyto podniky mají potenciál podpořit budoucí dlouhodobý růst. Potřebují přístup k bankovnímu i nebankovnímu financování.

Odpovědi, které vzejdou z této konzultace, pomohou Komisi rozhodnout, co lze k překonání překážek dlouhodobého financování podniknout. Následná opatření by mohla mít několik podob, legislativních i nelegislativních.

Komisař pro vnitřní trh a služby Michel Barnier uvedl: „Evropské hospodářství se potýká se značnými problémy, kromě jiného potřebuje rozsáhlé dlouhodobé investice. Ty jsou základním předpokladem pro inovace a konkurenceschopnost, neboť podporují návrat k udržitelnému růstu a tvorbu pracovních míst v Evropě. K tomu je zapotřebí dlouhodobé financování. Zajistit, aby naše hospodářství a finanční sektor — včetně bank a institucionálních investorů, jako jsou pojišťovny a penzijní fondy — byly schopny financovat dlouhodobé investice, je důležitým, avšak složitým úkolem. Musíme identifikovat překážky dlouhodobého financování a způsoby, jak je překonat.

Olli Rehn, místopředseda odpovědný za hospodářské a měnové záležitosti a euro, uvedl: „V rámci evropského hospodářství probíhá nevyhnutelný proces obnovení rovnováhy a finanční trhy by měly být schopny tuto stále rychlejší strukturální změnu podporovat. Musíme zajistit, aby byl rámec pro dlouhodobé investice a financování dostatečně komplexní a flexibilní na to, aby se těmto změnám přizpůsobil, a posílil tak růstový potenciál Evropy.

Souvislosti

Tato zelená kniha se zabývá dlouhodobými investicemi ve smyslu tvorby dlouhodobého hmotného a nehmotného kapitálu. Mnohé investice v oblasti energetické infrastruktury, změny klimatu, vzdělávání apod. znamenají pro veřejnost širší přínos, protože tím, že podporují základní služby a zlepšují životní úroveň, zajišťují společnosti jako celku vyšší návratnost. Je možné, že jejich dopad začne být pociťován i v krátkodobém horizontu. Díky nim mohou podniky a vlády reagovat na nové hospodářské, sociální a environmentální problémy. Investicemi se také usnadní přechod k udržitelnějšímu hospodářství a zvýší dlouhodobý růst produktivity a konkurenceschopnosti. Vývoj v oblasti změny klimatu a vyčerpávání přírodních zdrojů jasně ukazuje, jak velký problém představuje zajištění udržitelného růstu, protože v souladu s politickým cílem omezit změnu klimatu pod dva stupně a oddělit hospodářský růst od využívání zdrojů si žádá dlouhodobější investice do nízkouhlíkové energie, energetické účinnosti a účinnosti využívání zdrojů a infrastruktury. Význam dlouhodobého financování pro růst a tvorbu pracovních míst uznala na mezinárodní úrovni skupina G20.

Schopnost ekonomiky financovat dlouhodobé investice závisí na schopnosti finančního systému tyto prostředky účinně a účelně směrovat správným uživatelům a do správných investic prostřednictvím otevřených a konkurenceschopných trhů. Tento proces může probíhat u různých subjektů — včetně bank, pojišťoven a penzijních fondů — a prostřednictvím přímého přístupu na finanční trhy.

V Evropě je poměr investic nebo úspor k HDP ve srovnání s jinými regiony světa příznivý. Za tímto celkovým stavem se nicméně skrývá skutečnost, že v důsledku špatné makroekonomické situace a výhledu žijí vkladatelé a investoři v současné době ve značné nejistotě, projevuje se u nich neochota přijímat riziko a nedostatečná důvěra. To může mít dlouhodobé účinky, a vytvořit tak pro poskytování dlouhodobého financování trvalejší překážky.

Jedním z hlavních poučení z krize je, že pro obnovení finanční stability a důvěry na trzích je nezbytná vhodná regulace finančního odvětví a dohled nad ním. Evropská unie v této souvislosti provádí komplexní program finanční reformy, a doplňuje tak širší fiskální a hospodářskou reformu. Finanční stabilita je zásadní, ale sama o sobě není dostačující. V rámci širší politické reakce musí být přesné nastavení nového regulačního a dohledového rámce zaměřeno na to, aby finanční sektor podpořil co neúčinnějším způsobem reálnou ekonomiku, aniž by byla ohrožena finanční stabilita. Na základě toho by se opatření na posílení dlouhodobého financování evropského hospodářství měla zabývat širokou škálou vzájemně propojených faktorů:

  • schopností finančních ústavů směrovat dlouhodobé financování,

  • účinností a efektivitou finančních trhů v souvislosti s nabídkou dlouhodobých finančních nástrojů,

  • průřezovými prvky podporujícími dlouhodobé úspory a financování a

  • snadným přístupem malých a středních podniků k bankovnímu a nebankovnímu financování.

Viz také MEMO/13/280

Další informace:

http://ec.europa.eu/internal_market/finances/financing-growth/long-term/index_en.htm

Kontaktní osoby:

Chantal Hughes (+32 22964450)

Audrey Augier (+32 22971607)

Carmel Dunne (+32 22998894)


Side Bar