Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 27 mars 2013

Kommissionen går framåt på klimat- och energiområdet inför 2030

Europeiska kommissionen tar i dag ett första steg mot EU:s klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030. En grönbok har antagits, och med denna inleds ett offentligt samråd om ramens innehåll. Kommissionen offentliggjorde också ett samrådsmeddelande om framtiden för avskiljning och lagring av koldioxid (CCS) i Europa, vilket syftar till att inleda en debatt om de alternativ som står till buds för att säkerställa att den utvecklas i tid. Kommissionen har också antagit en rapport där medlemsländernas framsteg mot målen för förnybar energi fram till 2020 bedöms, och redogör för hållbarheten för de biodrivmedel och flytande biobränslen som förbrukas i EU.

– Vi måste så snart som möjligt fastställa våra klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030 för att kunna säkerställa lämpliga investeringar för hållbar tillväxt, överkomliga konkurrenskraftiga energipriser och större energitrygghet. De nya ramarna måste ta hänsyn till konsekvenserna av den ekonomiska krisen, men de måste också vara tillräckligt ambitiösa för att det nödvändiga långsiktiga målet med utsläppsminskningar på 80–95 % till 2050 ska kunna uppnås, säger kommissionens ledamot med ansvar för energifrågor, Günther Oettinger.

– EU:s beroende av fossila bränslen från andra länder växer för varje år. För människor i EU betyder det dyrare energiräkningar som man inte har råd med. Detta är inte särskilt förnuftigt. Det är naturligtvis inte förnuftigt med tanke på klimatet, men det är inte heller förnuftigt med tanke på vår ekonomi och vår konkurrenskraft. Därför har vi beslutat att vi i EU vill ha ett koldioxidsnålt samhälle senast 2050. Vi har mål för 2020, men för de flesta investerare är 2020 bara runt hörnet. Det är dags att fastställa målen för 2030. Ju tidigare vi gör det desto mer säkerhet skapar vi för företag och investerare. Och ju mer ambitiösa målen är desto bättre är det för klimatet, säger kommissionens ledamot med ansvar för klimatfrågor, Connie Hedegaard.

Grönbok om en politisk ram fram till 2030

Grönboken tar bl.a. upp dessa frågor:

  • Vilka typer av klimat- och energimål bör fastställas för 2030, och på vilka nivåer?

  • Hur kan samstämmighet mellan olika politiska instrument uppnås?

  • Hur kan energisystemet bäst bidra till EU:s konkurrenskraft?

  • Hur kan skillnaderna i medlemsländernas handlingsförmåga beaktas?

Samrådet pågår till och med den 2 juli. På grundval av synpunkterna från medlemsländerna, EU:s institutioner och andra berörda parter ska kommissionen i slutet av året presentera EU:s klimat- och energipolitiska ramar fram till 2030.

Klarhet kring detta kommer att skapa säkerhet för investerarna och stimulera innovation och efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp, och på så sätt stödja utvecklingen mot en mer konkurrenskraftig och hållbar europeisk ekonomi med ökad energitrygghet. Ramen för 2030 kommer att bygga på erfarenheterna från 2020-ramen och kartlägga var förbättringar kan göras. Samtidigt beaktar vi förändringar sedan 2020, t.ex. avseende energisystem och ekonomi, och den internationella utvecklingen.

Avskiljning och lagring av koldioxid

I dagens samrådsmeddelande kartläggs vad som har hindrat utvecklingen av CCS i den takt som var tänkt 2007. Med priser i EU:s utsläppshandelssystem som är betydligt lägre än vad som ursprungligen förväntades finns det ingen anledning för ekonomiska aktörer att investera i CCS.

I meddelandet diskuteras alternativ för att ytterligare främja demonstration och införande av CCS i ett tidigt skede, och synpunkter på rollen för CCS i Europa välkomnas. Reaktionerna från samrådet kommer att bidra till kommissionens arbete när det gäller den politiska ramen fram till 2030.

Förnybar energi

Lägesrapporten om förnybar energi visar att de nuvarande politiska ramarna med rättsligt bindande mål för förnybar energi ledde till stark tillväxt i sektorn fram till 2010, med en andel förnybar energi inom EU på 12,7 %. För fortsatta framsteg och för att 2020-målen ska kunna uppnås kommer mer insatser att behövas. Ansträngningar bör särskilt göras för att skapa säkerhet för investerarna, minska den administrativa bördan och öka tydligheten i planeringen.

Mer information

Grönbok och samråd:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

CCS-meddelande och samråd: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Rapport om förnybar energi:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Kontaktpersoner:

Isaac Valero Ladron (+32 22964971)

Marlene Holzner (+32 22960196)

Stephanie Rhomberg (+32 22987278)

Nicole Bockstaller (+32 22952589)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar