Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 27. maaliskuuta 2013

Komissio valmistelee ilmasto- ja energiapolitiikan puitteita vuoteen 2030

Euroopan komission tänään hyväksymä vihreä kirja on ensimmäinen askel prosessissa, jossa tavoitteena on määritellä EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030. Vihreällä kirjalla käynnistetään julkinen kuuleminen vuoden 2030 puitteiden sisällöstä. Komissio julkisti samalla kuulemista koskevan tiedonannon hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin (CSS) tulevaisuuden näkymistä Euroopassa. Tiedonannolla pyritään aloittamaan keskustelu CSS:n eri vaihtoehdoista, jotta tarvittavan teknologian kehittäminen pääsee vauhtiin. Komissio esitti lisäksi kertomuksen, jossa tarkastellaan jäsenvaltioiden edistymistä uusiutuvan energian vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamisessa, sekä selvityksiä EU:ssa käytettyjen biopolttoaineiden ja bionesteiden kestävyydestä.

Meidän olisi mahdollisimman pian määriteltävä ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030, jotta voimme oikeanlaisin investoinnein varmistaa kestävän kasvun, kohtuulliset ja kilpailukykyiset energianhinnat sekä paremman energiavarmuuden. Uusissa puitteissa on otettava huomioon talouskriisiin seuraukset, mutta ne on laadittava riittävän kunnianhimoisiksi, jotta pitkän aikavälin tavoite eli päästöjen vähentäminen 80–95 prosenttia vuoteen 2050 mennessä voidaan saavuttaa”, totesi EU:n energiakomissaari Günther Oettinger.

Ilmastotoimista vastaava EU-komissaari Connie Hedegaardin mukaan ”Euroopan riippuvuus fossiilisten polttoaineiden tuonnista kasvaa vuosi vuodelta. Eurooppalaisille tämä merkitsee entistä korkeampia energialaskuja, joihin meillä ei ole varaa. Tämä ei ole kovinkaan viisasta politiikkaa. Se ei ole järkevää ilmaston kannalta mutta ei myöskään Euroopan taloutta ja kilpailukykyä ajatellen. Siksi olemme päättäneet, että haluamme Euroopasta vähähiilisen yhteiskunnan vuoteen 2050 mennessä. Olemme asettaneet tavoitteet vuodeksi 2020, mutta sijoittajille vuosi 2020 on kohta jo käsillä. On aika määritellä vuoteen 2030 ulottuvat tavoitteet. Mitä pikemmin sen teemme, sen enemmän varmuutta voimme tarjota yrityksillemme ja investoijillemme, ja mitä tiukemmiksi nämä tavoitteet asetamme, sen parempi ilmaston kannalta.”

Vihreä kirja ilmasto- ja energiapolitiikan puitteista vuoteen 2030

Vihreässä kirjassa käsitellään muun muassa seuraavia näkökohtia:

  • Minkä tyyppisiä ja tasoisia ilmasto- ja energiatavoitteita olisi asetettava vuodeksi 2030?

  • Miten varmistetaan johdonmukaisuus politiikan eri välineiden kesken?

  • Millaisilla energianhallintajärjestelmillä voidaan parhaiten lisätä EU:n kilpailukykyä?

  • Miten voidaan ottaa huomioon jäsenvaltioiden erilaiset toimintavalmiudet?

Kuulemisprosessi päättyy 2. heinäkuuta. Komissio aikoo jäsenvaltioilta, EU:n toimielimiltä ja sidosryhmiltä saamiensa näkemysten perusteella esittää EU:n ilmasto- ja energiapolitiikan puitteet vuoteen 2030 kuluvan vuoden loppuun mennessä.

Selkeillä puitteilla lisätään investoijien luottamusta, edistetään innovaatiota ja vähähiilisen teknologian kysyntää ja tuetaan siten kilpailukykyisempää, kestävämpää ja varmemman energiahuollon tarjoavaa Euroopan taloutta. Näitä puitteita laadittaessa otetaan huomioon vuoden 2020 puitteiden toteutuksessa saadut kokemukset ja opetukset sekä kartoitetaan alueet, joilla tuloksia voidaan parantaa. Samalla otetaan huomioon muutokset, joita on odotettavissa vuoden 2020 jälkeen erityisesti energiajärjestelmän ja talouden tilanteessa, samoin kuin alalla tapahtuvat kansainväliset kehityssuuntaukset.

Hiilidioksidin talteenotto ja varastointi

Tämänpäiväisessä kuulemista koskevassa tiedonannossa määritellään seikat, jotka ovat olleet esteenä hiilidioksidin talteenoton ja varastoinnin kehittämiselle vuonna 2007 suunnitellun aikataulun mukaisesti. Esimerkkinä mainittakoon EU:n päästökauppajärjestelmä, jossa hinnat ovat jääneet alun perin odotettua huomattavasti alemmiksi ja joka sen vuoksi ei houkuttele talouden toimijoita hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeviin investointeihin.

Tiedonannossa käsitellään vaihtoehtoja CCS-teknologian oikea-aikaisen demonstroinnin ja varhaisen hyödyntämisen edistämiseksi ja pyydetään kannanottoja CCS:n asemasta Euroopassa. Komissio ottaa kuulemisessa saadut näkemykset huomioon laatiessaan vuoteen 2030 ulottuvia puitteita.

Uusiutuva energia

Uusiutuvan energian käytön edistymistä koskeva kertomus osoittaa, että nykyinen toimintakehys, joka perustuu uusiutuvan energian oikeudellisesti sitoviin tavoitteisiin, johti vuoteen 2010 mennessä uusiutuvien energialähteiden käytön merkittävään kasvuun, ja vuonna 2010 uusiutuvan energian osuus oli EU:ssa 12,7 prosenttia. Edistymisen jatkumiseksi ja vuoden 2020 tavoitteiden saavuttamiseksi tarvitaan kuitenkin lisää ponnisteluja. Lisätoimia tarvitaan erityisesti investoijien luottamuksen lisäämiseksi, hallinnollisen rasituksen keventämiseksi sekä selkeyden lisäämiseksi suunnittelutyössä.

Lisätietoja

Vihreä kirja sekä julkista kuulemista koskeva sivu:

http://ec.europa.eu/energy/ green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Hiilidioksidin talteenottoa ja varastointia koskeva tiedonanto sekä julkista kuulemista koskeva sivu:

http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Uusituvan energian käyttöä koskeva edistymiskertomus:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Yhteyshenkilöt:

Isaac Valero Ladron (+32 2) 296 49 71

Marlene Holzner (+32 2) 296 01 96)

Stephanie Rhomberg (+32 2) 298 72 78

Nicole Bockstaller (+32 2) 295 25 89

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar