Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 27. märts 2013

Komisjon alustab 2030. aasta kliima- ja energiaeesmärkide väljatöötamist

Euroopa Komisjon astus täna esimesed sammud, et välja töötada ELi kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistik. Ta võttis vastu rohelise raamatu, millega alustatakse avalikku arutelu 2030. aasta raamistiku sisu üle. Ühtlasi avaldas komisjon konsultatiivse teatise, milles käsitletakse süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise edasist arengut Euroopas ning algatatakse arutelu selle üle, kuidas tagada asjaomaste poliitikasuundade õigeaegne väljatöötamine. Lisaks sellele võttis komisjon vastu aruande, milles antakse hinnang liikmesriikide edusammudele 2020. aasta taastuvenergiaeesmärkide saavutamisel, ning aruanded ELis tarbitud biokütuse ja vedelate biokütuste säästlikkuse kohta.

Energeetikavolinik Günther Oettinger sõnas: Me peame võimalikult kiiresti välja töötama kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistiku, mis aitab teha nõuetekohased investeeringud selleks, et tagada jätkusuutlik majanduskasv, taskukohased ja konkurentsivõimelised energiahinnad ning suurem energiajulgeolek. Uues raamistikus tuleb arvestada majanduskriisi tagajärgi, kuid samas peab see olema piisavalt kaugeleulatuv, et täita aastaks 2050 pikaajaline eesmärk, mis näeb ette vähendada kasvuhoonegaaside heitkogust 80–95%.”

Euroopa kliimameetmete volinik Connie Hedegaard ütles: „Euroopa sõltuvus fossiilkütuste impordist süveneb iga aastaga. See tähendab, et eurooplased peavad energia eest maksma üha suuremaid ja üle jõu käivaid summasid. See ei ole kuigi hea variant. On ütlematagi selge, et tekkinud olukord kiirendab kliimamuutusi, kuid samal ajal kahjustab see ka meie majandust ja konkurentsivõimet. Seepärast oleme otsustanud, et Euroopast peab aastaks 2050 saama vähese CO2-heitega piirkond. 2020. aastaks on meil eesmärgid seatud, kuid investorite jaoks on see eilne päev. Kätte on jõudnud aeg seada eesmärgid 2030. aastaks. Mida varem me seda teeme, seda suurem on meie ettevõtjate ja investorite kindlustunne. Ja mida kaugeleulatuvamad on meie eesmärgid, seda vähem mõjutame me kliimat.”

Roheline raamat 2030. aasta poliitikaraamistiku kohta

Rohelises raamatus tõstatatakse mitu küsimust, mis muu hulgas hõlmavad järgmist.

  • Missugust liiki, missuguse iseloomuga ja missugusel tasemel peavad olema 2030. aastaks püstitatud kliima- ja energiaeesmärgid?

  • Kuidas tagada kooskõla eri poliitikavahendite vahel?

  • Kuidas saaks energiasüsteem kõige paremini suurendada ELi konkurentsivõimet?

  • Kuidas võtta arvesse liikmesriikide erinevaid tegutsemisvõimalusi?

Arutelu kestab 2. juulini. Komisjon kavatseb liikmesriikide, ELi institutsioonide ja sidusrühmade seisukohtade alusel käesoleva aasta lõpuks välja töötada ELi kliima- ja energiapoliitika 2030. aasta raamistiku.

Läbipaistev kliima- ja energiapoliitika edendab innovatsiooni ning suurendab nii investorite kindlustunnet kui ka nõudlust vähese CO2-heitega tehnoloogia järele, mis aitab parandada Euroopa majanduse konkurentsivõimet, säästlikkust ja energiajulgeolekut. 2030. aasta raamistiku väljatöötamisel tuginetakse 2020. aasta raamistiku rakendamisel saadud kogemustele ja õppetundidele ning määratakse kindlaks, mida oleks võimalik paremini teha. Seda tehes võtame arvesse alates 2020. aastast toimunud muutusi, näiteks nii energiasüsteemis, majanduses kui ka rahvusvahelistes suhetes valitsevaid uusi arengusuundi.

Süsinikdioksiidi kogumine ja säilitamine

Täna avaldatud konsultatiivses teatises märgitakse ära komistuskivid, mis on takistanud süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise arengut 2007. aastal ettenähtud tempos. Nii on süsinikdioksiidi kvootide hinnad ELi heitkogustega kauplemise süsteemis esialgselt prognoositust palju madalamad ning ettevõtjatel puudub huvi investeerida süsinikdioksiidi kogumisse ja säilitamisse.

Teatises arutletakse selle üle, kuidas edendada süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise õigeaegset tutvustamist ja aegsat kasutuselevõttu ning kutsutakse üles andma oma panus süsinikdioksiidi kogumise ja säilitamise rolli suurendamisse kogu Euroopas. Komisjon võtab 2030. aasta poliitikaraamistiku väljatöötamisel arvesse konsulteerimise käigus esitatud seisukohti.

Taastuvenergia

Taastuvenergia eduaruandest selgub, et praegune õiguslikult siduvaid taastuvenergiaeesmärke sisaldav poliitikaraamistik aitas kuni 2010. aastani oluliselt edendada taastuvenergiasektori kasvu ja suurendas taastuvenergiaallikate osakaalu ELis 12,7%-ni. Edasise arengu tagamiseks ning 2020. aastaks püstitatud eesmärkide täitmiseks peab veelgi rohkem pingutama. Eelkõige tuleb süvendada investorite kindlustunnet, vähendada halduskoormust ning suurendada planeerimise läbipaistvust.

Lisateave:

Roheline raamat ja arutelu kajastav lehekülg asuvad aadressil:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htmhttp://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Süsinikdioksiidi kogumist ja säilitamist käsitlev lehekülg asub aadressil: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Taastuvenergia eduaruandega saab tutvuda aadressil:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Kontaktisikud:

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar