Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο Τύπου

Βρυξέλλες, 27 Mαρτίου 2013

Πρόοδος της Επιτροπής σε θέματα κλίματος και ενέργειας προς το 2030

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή πραγματοποίησε σήμερα το πρώτο βήμα προς την κατάρτιση ενός στρατηγικού πλαισίου με ορίζοντα το 2030 σχετικά με τις πολιτικές της ΕΕ για την αλλαγή του κλίματος και την ενέργεια. Πρόκειται για την έγκριση πράσινης βίβλου με την οποία δρομολογείται δημόσια διαβούλευση σχετικά με το περιεχόμενο του πλαισίου 2030. Η Επιτροπή δημοσίευσε επίσης γνωμοδοτική ανακοίνωση σχετικά με το μέλλον της δέσμευσης και αποθήκευσης άνθρακα (CCS) στην Ευρώπη, με στόχο την έναρξη συζήτησης γύρω από τις διαθέσιμες επιλογές ώστε να εξασφαλιστεί η έγκαιρη ανάπτυξή της. Τέλος, η Επιτροπή εξέδωσε έκθεση αξιολόγησης της προόδου που έχουν σημειώσει τα κράτη μέλη ως προς τους στόχους αναφορικά με τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας για το 2020, καθώς και εκθέσεις σχετικά με τη βιωσιμότητα των βιοκαυσίμων και βιορευστών που καταναλώνονται στην ΕΕ.

Ο αρμόδιος Επίτροπος για την ενέργεια, κ. Günther Oettinger, δήλωσε: «Πρέπει το συντομότερο δυνατόν να ορίσουμε το πλαίσιο πολιτικής μας για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030, ώστε να εξασφαλίσουμε τις κατάλληλες επενδύσεις που θα μας αποφέρουν βιώσιμη ανάπτυξη, προσιτές ανταγωνιστικές τιμές ενέργειας και μεγαλύτερη ασφάλεια ενεργειακού εφοδιασμού. Το νέο πλαίσιο πρέπει να λαμβάνει υπόψη τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, αλλά πρέπει επίσης να είναι αρκετά φιλόδοξο, ώστε να ανταποκριθεί στον απαραίτητο μακροπρόθεσμο στόχο της μείωσης των εκπομπών κατά 80-95% μέχρι το 2050

Η αρμόδια Επίτροπος για την κλιματική αλλαγή, κα Connie Hedegaard, δήλωσε: «Η εξάρτηση της Ευρώπης από ξένα ορυκτά καύσιμα αυξάνεται κάθε χρόνο. Αυτό σημαίνει δαπανηρότερους και δυσβάσταχτους λογαριασμούς ενέργειας για τους Ευρωπαίους. Αυτό δεν είναι καλό. Είναι προφανές ότι δεν είναι καλό για το κλίμα, ούτε για την οικονομία μας και την ανταγωνιστικότητά μας. Αυτός είναι ο λόγος που αποφασίσαμε ότι στην Ευρώπη θέλουμε, έως το 2050, να έχουμε εμπεδώσει μια κοινωνία χαμηλών εκπομπών άνθρακα. Υπάρχουν στόχοι για το 2020, αλλά για τους περισσότερους επενδυτές το 2020 είναι κιόλας αύριο. Είναι πλέον η ώρα να καθορίσουμε τους στόχους για το 2030. Όσο πιο γρήγορα το κάνουμε αυτό, τόσο μεγαλύτερη βεβαιότητα εξασφαλίζουμε για τις εταιρείες και για τους επενδυτές μας. Κι όσο πιο φιλόδοξοι είναι αυτοί οι στόχοι, τόσο το καλύτερο για το κλίμα.»

Η πράσινη βίβλος σχετικά με το πλαίσιο πολιτικής για το 2030

Η πράσινη βίβλος θέτει μια σειρά από ερωτήματα, όπως:

  • Τι είδους, χαρακτήρα και επιπέδου κλιματικοί και ενεργειακοί στόχοι πρέπει να καθοριστούν για το 2030;

  • Πώς μπορεί να επιτευχθεί συνοχή μεταξύ διαφορετικών μέσων άσκησης πολιτικής;

  • Με ποιον τρόπο μπορεί το ενεργειακό σύστημα να συμβάλει καλύτερα στην ανταγωνιστικότητα της ΕΕ;

  • Πώς μπορούν να ληφθούν υπόψη οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών ως προς την ικανότητα ανάληψης δράσης;

Η διαβούλευση θα διαρκέσει έως τις 2 Ιουλίου. Βασιζόμενη στις απόψεις που θα διατυπωθούν από τα κράτη μέλη, τα θεσμικά όργανα της ΕΕ και τα ενδιαφερόμενα μέρη, η Επιτροπή προτίθεται, έως το τέλος του τρέχοντος έτους, να παρουσιάσει το στρατηγικό πλαίσιο της ΕΕ για το κλίμα και την ενέργεια με ορίζοντα το 2030.

Η ύπαρξη σαφήνειας στο θέμα αυτό θα παράσχει ασφάλεια στους επενδυτές και θα τονώσει την καινοτομία και τη ζήτηση για τεχνολογίες χαμηλών ανθρακούχων εκπομπών, στηρίζοντας έτσι την πρόοδο προς την κατεύθυνση ανταγωνιστικότερης και βιώσιμης ευρωπαϊκής οικονομίας, με μεγαλύτερη ενεργειακή ασφάλεια. Το πλαίσιο 2030 θα βασιστεί στην πείρα και στα διδάγματα που αντλήθηκαν από το πλαίσιο 2020 και θα προσδιορίζει πού μπορούν να γίνουν βελτιώσεις. Προχωρώντας, λαμβάνουμε υπόψη τις αλλαγές σε σχέση με το προηγούμενο στρατηγικό πλαίσιο, όπως οι αλλαγές στο ενεργειακό σύστημα και την οικονομία, καθώς και οι διεθνείς εξελίξεις.

Η δέσμευση και αποθήκευση άνθρακα

Στη σημερινή γνωμοδοτική ανακοίνωση προσδιορίζονται οι φραγμοί που εμπόδισαν τη CCS να αναπτυχθεί με το ρυθμό που προβλεπόταν το 2007. Για παράδειγμα, με τις τιμές του συστήματος εμπορίας εκπομπών της ΕΕ να υπολείπονται κατά πολύ των αρχικών προσδοκιών, οι οικονομικοί φορείς δεν έχουν κίνητρα να επενδύσουν σε τεχνολογίες CCS.

Στην ανακοίνωση εξετάζονται επιλογές για περαιτέρω προώθηση της έγκαιρης επίδειξης και εγκατάστασης της CCS, ενώ απευθύνεται πρόσκληση για σχολιασμό του ρόλου της CCS στην Ευρώπη. Οι απαντήσεις στη διαβούλευση θα τροφοδοτήσουν τις εργασίες της Επιτροπής σχετικά με το πλαίσιο της πολιτικής για το 2030.

Ανανεώσιμες πηγές ενέργειας

Από την έκθεση προόδου για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας (ΑΠΕ) προκύπτει ότι το υφιστάμενο πλαίσιο πολιτικής, αποτελούμενο από νομικά δεσμευτικούς στόχους για τις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, είχε ως αποτέλεσμα σημαντική αύξηση μέχρι το 2010 του τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας , των οποίων το μερίδιο στην ΕΕ ανήλθε σε 12,7%. Για να συνεχιστεί η πρόοδος και να επιτευχθούν οι στόχοι για το 2020 θα απαιτηθούν περισσότερες προσπάθειες, οι οποίες πρέπει, ιδιαίτερα, να συγκεντρωθούν στην ενίσχυση της ασφάλειας για τους επενδυτές, στη μείωση του διοικητικού φόρτου και σε σαφέστερο προγραμματισμό.

Περισσότερες πληροφορίες:

Πράσινη βίβλος και σελίδα διαβούλευσης:

http://ec.europa.eu/energy/green_paper_2030_en.htm

MEMO/13/275

Ανακοίνωση CCS και σελίδα διαβούλευσης: http://ec.europa.eu/energy/coal/ccs_en.htm

MEMO/13/276

Έκθεση για τις ΑΠΕ:

http://ec.europa.eu/energy/renewables/reports/reports_en.htm

MEMO/13/277

Αρμόδιοι επικοινωνίας :

Isaac Valero Ladron (+32 2 296 49 71)

Marlene Holzner (+32 2 296 01 96)

Stephanie Rhomberg (+32 2 298 72 78)

Nicole Bockstaller (+32 2 295 25 89)

Member State

2010 RES share

2020 RES target

Austria

30.10%

34%

Belgium

5.40%

13%

Bulgaria

13.80%

16%

Cyprus

5.70%

13%

Czech Republic

9.40%

13%

Germany

11.00%

18%

Denmark

22.20%

30%

Estonia

24.30%

25%

Greece

9.70%

18%

Spain

13.80%

20%

Finland

33%

38%

France

13.50%

23%

Hungary

8.80%

13%

Ireland

5.80%

16%

Italy

10.40%

17%

Lithuania

19.70%

23%

Luxembourg

3%

11%

Latvia

32.60%

40%

Malta

0.40%

10%

Netherlands

3.80%

14%

Poland

9.50%

15%

Portugal

24.60%

31%

Romania

23.60%

24%

Sweden

49.10%

49%

Slovenia

19.90%

25%

Slovakia

9.80%

14%

UK

3.30%

15%

EU

12.70%

20%


Side Bar