Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 26. marca 2013

Podľa prehľadu výsledkov inovácií je EÚ inovatívnejšia, rozdiely medzi krajinami sa však prehlbujú

Výsledky EÚ v oblasti inovácií sa napriek pretrvávajúcej hospodárskej kríze medziročne zlepšili, ale prehĺbili sa rozdiely, pokiaľ ide o inovácie v jednotlivých členských štátoch. Poukazuje na to prehľad výsledkov inovácií v Únii za rok 2013, ktorý Európska komisia zostavuje ako rebríček členských štátov EÚ. Zatiaľ čo najinovatívnejšie krajiny svoje výsledky ešte zlepšili, iné krajiny nedosiahli žiadny pokrok. Celkové poradie krajín EÚ zostáva pomerne stabilné, pričom na vrchole rebríčka sa umiestnilo Švédsko, po ktorom nasledujú Nemecko, Dánsko a Fínsko. Najväčšie zlepšenie od minulého roka dosiahli Estónsko, Litva a Lotyšsko. Najväčšiu zásluhu na raste inovácií v EÚ majú malé a stredné podniky a komerčné využívanie inovácií, ako aj špičkové výskumné systémy. Výsledky v oblasti inovácií však negatívne ovplyvnil prepad investícií podnikov a investícií do rizikového kapitálu, ku ktorému došlo v rokoch 2008 – 2012.

Podpredseda Európskej komisie a komisár pre priemysel a podnikanie Antonio Tajani uviedol: „Tohtoročné výsledky ukazujú, že hospodárska kríza mala v niektorých častiach Európy nepriaznivý vplyv na inovácie. Ak si chceme zachovať globálnu konkurencieschopnosť a obnoviť rast v Európe, musíme nutne investovať do inovácií. Keďže hlavnou hybnou silou inovácií sú malé a stredné podniky, musíme podporovať podnikanie.“

Komisárka pre výskum, inováciu a vedu Máire Geogheganová-Quinnová uviedla: „Inovácie by dnes mali byť ústredným prvkom politických programov všetkých členských štátov. Z najnovšej správy o stave inovácie v Únii, ktorá bude takisto dnes zverejnená, vyplýva, že hoci sme v roku 2012 dosiahli pokrok v niektorých závažných otázkach, ako je jednotný patent a nové pravidlá pre fondy rizikového kapitálu, musíme pokročiť ešte ďalej, aby sme v Európe predišli prehĺbeniu rozdielov v inováciách.“

Európska komisia dnes zverejnila aj správu, ktorá dopĺňa prehľad výsledkov inovácií. Podľa správy o stave inovácie v Únii Komisia už do veľkej miery splnila záväzky stanovené v rámci hlavnej iniciatívy Inovácia v Únii.

Jednotlivé zhrnutia výsledkov v oblasti inovácií dosiahnutých všetkými 27 členskými štátmi a ostatnými európskymi krajinami sú uvedené v: MEMO/13/274

Súvislosti

V rámci prehľadu výsledkov inovácií v Únii za rok 2013 sú členské štáty rozdelené do týchto štyroch skupín:

  • Najlepší novátori: Švédsko, Nemecko, Dánsko a Fínsko, ktoré dosiahli výsledky ďaleko presahujúce priemer EÚ.

  • Úspešní novátori: Holandsko, Luxembursko, Belgicko, Spojené kráľovstvo, Rakúsko, Írsko, Francúzsko, Slovinsko, Cyprus a Estónsko, ktorých výsledky presahujú priemer EÚ.

  • Mierni novátori: Taliansko, Španielsko, Portugalsko, Česká republika, Grécko, Slovensko, Maďarsko, Malta a Litva, ktorých výsledky sa nachádzajú pod priemerom EÚ.

  • Slabší novátori: výsledky Poľska, Lotyšska, Rumunska a Bulharska sa nachádzajú výrazne pod priemerom EÚ.

Obrázok: Výsledky členských štátov EÚ v oblasti inovácií

Poznámka: Priemerná inovatívnosť sa meria pomocou zloženého ukazovateľa založeného na údajoch pre 24 ukazovateľov v rozmedzí od 0 pre najnižšiu možnú inovatívnosť po 1 pre najvyššiu možnú inovatívnosť. V dôsledku časového posunu sprístupnenia údajov vyjadruje priemerná inovatívnosť výsledky za roky 2010/2011.

V čom spočíva úspech najlepších novátorov?

Pre vnútroštátne systémy výskumu a inovácií najinovatívnejších krajín v EÚ sú typické viaceré spoločné silné stránky, ako je napríklad kľúčová úloha podnikov a vysokých škôl v oblasti inovácií. Podnikateľské sektory všetkých krajín s vedúcim postavením v oblasti inovácií majú veľmi dobré výsledky, pokiaľ ide o výdavky na výskum a vývoj a počet patentových prihlášok. Tieto krajiny takisto majú dobre rozvinuté vysokoškolské vzdelávanie a intenzívne väzby medzi priemyslom a vedou.

Porovnanie EÚ s inými krajinami

Porovnaním s inými európskymi krajinami sa potvrdila pozícia Švajčiarska ako celkovo najinovatívnejšej krajiny, ktorá v tejto oblasti neustále dosahuje lepšie výsledky ako všetky krajiny EÚ. Z tohtoročných výsledkov takisto vyplýva, že lepšie výsledky ako EÚ opäť dosiahli Južná Kórea, Spojené štáty americké a Japonsko.

Južná Kórea zvyšuje svoj náskok pred EÚ, avšak pokiaľ ide o USA a Japonsko, EÚ sa od roku 2008 podarilo znížiť ich náskok takmer o polovicu. EÚ naďalej značne zaostáva za globálnymi lídrami, predovšetkým v oblasti výdavkov podnikov na výskum a vývoj, spoločných publikácií verejného a súkromného sektora, patentov, ako aj terciárneho vzdelávania. EÚ naďalej dosahuje lepšie výsledky ako Austrália, Kanada, Brazília, Rusko, India, Čína a Južná Afrika.

Jej náskok pred Čínou sa znižuje, náskok v porovnaní s Brazíliou, Ruskom, Indiou a Južnou Afrikou zostal nezmenený a náskok v porovnaní s Austráliou a Kanadou sa zvyšuje.

Prehľad výsledkov inovácií v Únii za rok 2013 v súčasnosti vychádza z 24 ukazovateľov, ktoré sú zoskupené do troch hlavných kategórií a ôsmich rozmerov:

„predpoklady“, t. j. základné stavebné kamene, ktoré umožňujú realizáciu inovácií (ľudské zdroje, otvorené, špičkové a atraktívne výskumné systémy, financie a podpora),

„firemné činnosti“, ktoré zachytávajú inovačné úsilie v európskych firmách (firemné investície, väzby a podnikanie, duševné vlastníctvo), ako aj

„výstupy“, ktoré ukazujú, akým spôsobom sa to premieta do výhod pre hospodárstvo ako celok (novátori a hospodárske účinky vrátane zamestnanosti).

Ďalšie informácie

Úplné znenie správy o prehľade výsledkov inovácií v Únii za rok 2013 je k dispozícii na stránke:

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Prehľad výsledkov inovácií v Únii, správa o stave inovácie v Únii, Inovácia v Únii, Európa 2020

Kontaktné osoby:

Carlo Corazza (+32 2 295 17 52)

Sara Tironi (+32 2 299 04 03)

Michael Jennings (+32 2 296 33 88) Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo (+32 2 295 56 04)


Side Bar