Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 26 d., Briuselis

Inovacijų veiklos rezultatų suvestinės duomenimis, ES diegiama daugiau inovacijų, tačiau didėja atotrūkis tarp šalių

Palyginti su praėjusiais metais, nors ir tęsėsi ekonomikos krizė, ES pasiekta geresnių inovacijų veiklos rezultatų, tačiau išaugo inovacijų atotrūkis tarp valstybių narių. Tai rodo 2013 m. Inovacijų veiklos rezultatų suvestinė, kurioje apžvelgiami ES valstybių narių inovacijų veiklos rezultatai. Nors inovacijų lyderės toliau gerino savo veiklos rezultatus, kitų šalių pažanga buvo vangi. ES pirmąsias reitingo pozicijas toliau užima Švedija, nuo jos nedaug atsilieka Vokietija, Danija ir Suomija. Estija, Lietuva ir Latvija padarė didžiausią pažangą, palyginti su praėjusiais metais. Inovacijų augimą ES labiausiai skatina MVĮ ir inovacijų komercinimas, taip pat puikios mokslinių tyrimų sistemos. Tačiau 2008–2012 m. sumažėjusios verslo ir rizikos kapitalo investicijos neigiamai paveikė inovacijų veiklos rezultatus.

Už pramonę ir verslumą atsakingas Komisijos narys ir pirmininko pavaduotojas Antonio Tajani sakė: „Šių metų rezultatai rodo, kad ekonomikos krizė neigiamai paveikė inovacijų veiklą kai kuriose Europos dalyse. Norėdami išlaikyti mūsų konkurencingumą pasauliniu mastu ir atkurti Europos ekonomikos augimą, turime investuoti į inovacijas. Būtina skatinti verslumą, nes MVĮ yra svarbiausia inovacijų varomoji jėga.“

Už mokslinius tyrimus, inovacijas ir mokslą atsakinga Komisijos narė Máire Geoghegan-Quinn sakė: „Visų valstybių narių politikos darbotvarkėse daug dėmesio turėtų būti skiriama inovacijoms. Remiantis naujausia, šiandien paskelbta Inovacijų sąjungos būklės ataskaita, 2012 m. pažanga padaryta tam tikrose svarbiose srityse, pavyzdžiui, sukurtas bendrasis patentas, nustatytos naujos rizikos kapitalo fondams taikomos taisyklės, tačiau daugiau pastangų turime dėti mažindami tokį atotrūkį Europoje.“

Europos Komisija šiandien taip pat paskelbė ataskaitą, kuri papildo rezultatų suvestinę. Iš Inovacijų sąjungos būklės ataskaitos matyti, kad Komisija jau iš esmės įvykdė pagal pavyzdinę iniciatyvą „Inovacijų sąjunga“ prisiimtus įsipareigojimus.

Visų 27 valstybių narių ir kitų Europos šalių individuali inovacijų veiklos rezultatų santrauka pateikta MEMO/13/274.

Pagrindiniai faktai

2013 m. Inovacijų veiklos rezultatų suvestinėje valstybės narės suskirstytos į keturias grupes:

  • inovacijų lyderės: Švedija, Vokietija, Danija ir Suomija. Šių šalių rezultatai gerokai viršija ES vidurkį;

  • vidutinės novatorės: Nyderlandai, Liuksemburgas, Belgija, Jungtinė Karalystė, Austrija, Airija, Prancūzija, Slovėnija, Kipras ir Estija. Šių šalių rezultatai viršija ES vidurkį;

  • nuosaikios novatorės: Italija, Ispanija, Portugalija, Čekija, Graikija, Slovakija, Vengrija, Malta ir Lietuva. Šių šalių rezultatai nesiekia ES vidurkio;

  • menkos novatorės: Lenkija, Latvija, Rumunija ir Bulgarija. Šių šalių rezultatai gerokai prastesni už ES vidurkį.

Paveikslėlis. ES valstybių narių inovacijų veiklos rezultatai

Pastaba. Rezultatų vidurkis apskaičiuotas naudojant 24 rodiklių sudėtinį rodiklį, atspindintį veiklos mastą pagal skalę nuo 0 iki 1. Dėl vėlavimo pateikti duomenis rezultatų vidurkis atspindi 2010–2011 m. veiklos rezultatus.

Kas lemia inovacijų lyderių sėkmę

Pirmąsias reitingo vietas užimančioms ES šalims būdingos tvirtos nacionalinės mokslinių tyrimų ir inovacijų sistemos, verslo ir aukštojo mokslo sektoriaus pastangos diegti inovacijas. Visų šių šalių verslo sektoriai daug lėšų skiria moksliniams tyrimams ir plėtrai, taip pat teikia daug patentų paraiškų. Šioms šalims taip pat būdingas gerai išplėtotas aukštojo mokslo sektorius ir glaudūs pramonės ir mokslo sektorių ryšiai.

ES padėtis pasaulyje

Palyginus su kitomis Europos šalimis, absoliuti inovacijų lyderė yra Šveicarija, nuolat lenkianti visas ES šalis. Šių metų rezultatai taip pat dar kartą rodo, kad Pietų Korėjos, JAV ir Japonijos inovacijų veiklos rezultatai yra daug geresni už ES rezultatus.

Atotrūkis tarp Pietų Korėjos ir ES toliau didėja, tačiau nuo 2008 m. ES pavyko beveik perpus sumažinti atotrūkį nuo JAV ir Japonijos. ES vis dar gerokai atsilieka nuo pasaulinių inovacijų lyderių, visų pirma verslo išlaidų moksliniams tyrimams ir plėtrai, viešų ir privačių bendrų publikacijų, patentų ir tretinio išsilavinimo srityse. ES ir toliau lenkia Australiją, Kanadą, Braziliją, Rusiją, Indiją, Kiniją ir Pietų Afriką.

ES atotrūkis nuo Kinijos sumažėjo, nuo kitų BRICS šalių – liko nepakitęs, nuo Australijos ir Kanados – išaugo.

2012 m. Inovacijų veiklos rezultatų suvestinę sudaro 24 rodikliai, sugrupuoti į tris pagrindines kategorijas pagal 8 aspektus:

priemonės – pagrindiniai elementai, kurie padeda sudaryti sąlygas diegti inovacijas (žmogiškieji ištekliai, atviros, kokybiškos ir patrauklios mokslinių tyrimų sistemos, finansavimas ir rėmimas);

verslo subjektų veikla – veikla, rodanti Europos įmonių inovatyvumą (verslo investicijos, bendradarbiavimas ir verslumas, intelektinė nuosavybė) ir

rezultatai – rodikliai, pagal kuriuos galima spręsti, kokia inovacijų veiklos nauda visai ekonomikai (inovacijų kūrėjai ir ekonominis poveikis, įskaitant užimtumą).

Daugiau informacijos

Visą 2013 m. Inovacijų veiklos rezultatų suvestinės ataskaitą galima rasti adresu

http://ec.europa.eu/enterprise/policies/innovation/facts-figures-analysis/innovation-scoreboard/index_en.htm

Inovacijų veiklos rezultatų suvestinė, Inovacijų veiklos rezultatų suvestinės ataskaita, Inovacijų sąjunga, Europa 2020

Asmenys ryšiams:

Carlo Corazza, tel.+32 2 295 17 52

Sara Tironi, tel. +32 2 299 04 03

Michael Jennings, tel. +32 2 296 33 88, Twitter: @ECSpokesScience

Monika Wcislo, tel.+32 2 295 56 04


Side Bar