Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Autres langues disponibles: FR EN DE DA ES IT SV RO

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. maaliskuuta 2013

Työllisyys: Euroopan globalisaatiorahastosta 24,3 miljoonaa euroa Suomessa, Espanjassa, Italiassa, Itävallassa, Romaniassa, Ruotsissa ja Tanskassa irtisanottujen työntekijöiden auttamiseen

Euroopan komissio on juuri maksanut Suomelle, Espanjalle, Italialle, Itävallalle, Romanialle, Ruotsille ja Tanskalle Euroopan globaalisaatiorahaston (EGR) tukea. Maksetun rahoitustuen kokonaismäärä on 24,3 miljoonaa euroa. Tuen avulla autetaan takaisin työelämään 5 271 työntekijää, jotka on irtisanottu kyseisissä maissa useilla eri aloilla, kuten autoja, moottoripyöriä, matkapuhelimia, metallituotteita ja elektroniikkalaitteita valmistavilla teollisuudenaloilla ja sosiaalipalvelujen saralla.

Työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor totesi, että Euroopan globalisaatiorahaston avulla voidaan tukea tehokkaasti työntekijöitä, jotka on irtisanottu maailmankaupan rakenteellisten muutosten vuoksi. Rahasto on myös osoittautunut hyödylliseksi, kun työntekijöitä on irtisanottu talouskriisin takia. ”Komissio on tyytyväinen, että jäsenvaltiot ovat päättäneet jatkaa Euroopan globalisaatiorahaston toimintaa myös ohjelmakaudella 2014–2020”, Andor kommentoi.

Yhteensä 24,3 miljoonan euron tuki jakautuu seuraavasti:

8,2 miljoonan euron rahoitustuki suunnataan 2 416:lle Nokian entiselle työntekijälle (1 000 Suomessa ja 1 416 Romaniassa), jotka menettivät työpaikkansa, kun matkapuhelinten kokoonpano siirrettiin Aasian maihin. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteissa IP/12/1122 ja IP/12/1123.

5,5 miljoonan euron rahoitustuki suuntautuu 1 350:lle Saabin entiselle työntekijälle Ruotsissa. Irtisanomiset johtuvat tuotannon siirtämisestä Aasiaan, missä henkilöautojen kysyntä kasvaa. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteessa IP/12/1124.

5,2 miljoonan euron tukiosuus on tarkoitettu Steiermarkissa Itävallassa työpaikkansa menettäneiden 350 työntekijän auttamiseen. Steiermarkissa avohoidon sosiaalipalvelujen (vammaisille tarkoitetut avohoidon sosiaalipalvelut ja nuorille tarkoitetut liikkuvat palvelut) alalla toteutetut työntekijävähennykset ovat seurausta sosiaalimäärärahoihin talous- ja finanssikriisin myötä tehdyistä leikkauksista. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteessa IP/12/1119.

2,7 miljoonan euron tukiosuus kohdentuu kymmenen italialaisen valmistajan irtisanomille 502 työntekijälle. Valmistajien toimialoina ovat moottoripyörät ja moottoripyörien varaosat tai komponentit. Italia on Euroopan johtava tuottaja tällä sektorilla. Työpaikkavähennykset johtuvat kyseisten ajoneuvojen kysynnän heikkenemisestä kaikkialla Euroopassa. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteessa IP/12/1120.

1,4 miljoonan euron tukiosuus suuntautuu 153:lle Flextronics Denmarkin entiselle työntekijälle. Yritys valmistaa painettuja piirilevyjä. Työntekijävähennykset ovat välitön seuraus maailmankaupan huomattavista rakenteellisista muutoksista. Elektroniikkalaitteiden valmistajat siirtävät tuotantoaan Aasiaan. Tässä tapauksessa Singaporessa sijaitseva Flextronicsin päätoimipaikka päätti sulkea tanskalaisen tytäryrityksen. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteessa IP/12/1121.

1,3 miljoonan euron rahoitustuki suunnataan 500 työntekijälle, jotka on irtisanottu metallituotteita valmistavissa espanjalaisissa yrityksissä. Metallituoteala on tärkeä toimittaja useille valmistusteollisuuden lohkoille, kuten laivanrakennukselle, rakennusalalle ja autoteollisuudelle. Talouskriisi on koetellut rankasti kaikkia näitä toimialoja EU:ssa, kuten Euroopan globalisaatiorahastolle aiemmin esitetyt hakemukset ovat osoittaneet. Irtisanotuille suunnatuista ehdotetuista tukitoimenpiteistä on lisätietoja tiedotteessa IP/12/1125.

Nyt suoritetut maksut perustuvat ehdotuksiin, jotka komissio esitti Euroopan parlamentille ja ministerineuvostolle saatuaan Euroopan globalisaatiorahaston tukea koskevat hakemukset kyseisiltä mailta. Neuvosto ja parlamentti ovat hyväksyneet ehdotukset, ja varat on asetettu käyttöön.

Tausta

Euroopan globalisaatiorahaston aloitettua toimintansa vuonna 2007 sille on tullut 106 hakemusta. Tukea on pyydetty likimain 464 miljoonaa euroa noin 97 300 työntekijän auttamiseksi. Globalisaatiorahastolle esitetään hakemuksia yhä useammilla aloilla irtisanottujen työntekijöiden auttamiseksi ja yhä useammista jäsenvaltioista.

Maailmankaupan avautuminen edistää yleisesti kasvua ja työllisyyttä, mutta se voi myös johtaa työpaikkojen menettämiseen. Kärsijöinä ovat etenkin haavoittuvat alat ja heikosti koulutetut työntekijät. Tämän vuoksi komission puheenjohtaja Barroso ehdotti rahaston perustamista globalisaation seurauksiin mukautuvien työntekijöiden auttamiseksi. Globalisaatiorahasto perustettiin vuoden 2006 lopulla, ja sen tarkoituksena on osoittaa solidaarisuutta maailmanmarkkinoiden avoimuudesta hyötyvien puolesta niitä työntekijöitä kohtaan, jotka yllättäen menettävät työpaikkansa. Globalisaatiorahaston säännöt tarkistettiin kesäkuussa 2009. Tavoitteena oli – osana rahoitus- ja talouskriisin ratkaisupyrkimyksiä – vahvistaa globalisaatiorahaston roolia välineenä, jolla ongelmiin voidaan puuttua varhaisessa vaiheessa. Tarkistettu EGR-asetus tuli voimaan 2. heinäkuuta 2009, ja sitä sovellettiin kaikkiin hakemuksiin, jotka saatiin 1. toukokuuta 2009 ja 31. joulukuuta 2011 välisenä aikana. Kriisin vaikutusten hallintaan tarkoitettuja globalisaatiorahaston toimia ei voitu jatkaa vuotta 2011 pidemmälle, sillä neuvostossa ei saavutettu yhteisymmärrystä asiasta.

EGR:stä vuodesta 2007 lähtien saadut kokemukset sekä lisäarvo, jonka se on tuonut tukea saaneille työntekijöille ja globalisaatiosta kärsineille alueille, muodostavat perusteet sille, että komissio on ehdottanut rahaston toiminnan jatkamista myös vuosien 2014–2020 monivuotisen rahoituskehyksen aikana. Samalla rahaston toimintaa on tarkoitus parantaa entisestään. Tuen piiriin on tarkoitus ottaa talouskriisistä johtuvat lomautukset sekä uusia työntekijäryhmiä, kuten vuokratyöntekijät ja itsenäiset ammatinharjoittajat.

Lisätietoja

László Andorin verkkosivut:

http://ec.europa.eu/commission_2010-2014/andor/index_en.htm

EGR:n verkkosivut

Videotiedotteita:

Europe acts to fight the crisis: the European Globalisation Fund revitalised

Facing up to a globalised world – The European Globalisation Fund

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote osoitteesta http://ec.europa.eu/social/e-newsletter

László Andor Twitterissä: http://twitter.com/#!/LaszloAndorEU

Yhteyshenkilöt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar