Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 mars 2013

Kampen mot olaglig handel med skjutvapen: kommissionen föreslår att EU ratificerar FN:s protokoll och manar till ytterligare insatser

EU är nu redo att ratificera FN:s protokoll om skjutvapen, sedan det antagits nya regler om försäljning, innehav och förflyttning av skjutvapen inom och utanför Europa. Samtidigt som kommissionen i dag presenterar ett förslag om att ratificera FN:s protokoll vill vi också understryka att det behövs ytterligare insatser mot spridningen av skjutvapen.

Syftet med FN:s protokoll om skjutvapen är att stärka samarbetet mot olaglig tillverkning och handel med skjutvapen, dvs. pistoler och andra handeldvapen. Handeln genererar omkring 180 miljoner euro per år för den organiserade brottsligheten runt om i världen.

Olaglig handel med skjutvapen är ett växande hot mot europeiska medborgare och en lukrativ verksamhet för organiserade ligor. Vi måste därför skärpa kontrollen av skjutvapen som förs in, förflyttas inom eller förs ut ur EU, för att förebygga att vapnen missbrukas. Europeiska unionens anslutning till FN:s protokoll om skjutvapen bekräftar vårt åtagande att skydda enskilda mot risken för vapenvåld både inom och utanför EU, sade Cecilia Malmström, som är EU-kommissionär med ansvar för inrikes frågor.

Enligt protokollet ska man

  1. föra detaljerade register över import, export och transitering av skjutvapen,

  2. införa ett internationellt system för märkning av vapen vid tillverkningen och varje gång de importeras till ett nytt land,

  3. införa ett harmoniserat licenssystem som reglerar import, export, transitering och återexport av skjutvapen,

  4. förebygga stöld, förlust eller avledning av skjutvapen genom förstärkt kontroll av export och exportställen samt förbättrade gränskontroller,

  5. utbyta information om godkända producenter, försäljare, importörer och exportörer, om rutter som vanligen används för olaglig vapenhandel och om bästa praxis för att bekämpa sådan handel. Målet är att öka medlemsländernas förmåga att förhindra, upptäcka, utreda och lagföra olaglig handel med skjutvapen.

Nästa steg

Rådet förväntas nu anta förslaget om att ratificera FN:s protokoll om skjutvapen, med Europaparlamentets samtycke. Kommissionen kommer under 2013 att lägga fram ett meddelande om hur man kan begränsa den fara som en fortsatt spridning av skjutvapen utgör för EU:s inre säkerhet.

Bakgrund

Kommissionen skötte förhandlingarna och undertecknade FN:s protokoll om skjutvapen på EU:s vägnar 2002. Fullbordandet av den processen – den faktiska ratificeringen av protokollet – fick emellertid skjutas upp, eftersom EU:s lagstiftning först måste uppdateras och anpassas till protokollets bestämmelser. EU har sedan dess antagit följande rättsakter:

  1. Direktiv 2008/51/EG (om ändring av rådets direktiv 91/477/EEG), med bestämmelser om de kontroller som EU:s medlemsstater ska utföra när det gäller förvärv och innehav av skjutvapen och förflyttning av sådana vapen mellan EU-länder.

  2. Förordning nr 258/2012 (IP/12/225), som innehåller licensbestämmelser för export, import och transitering och gör det lättare att spåra vapen. Förordningen tillämpas på skjutvapen, delar till sådana vapen samt ammunition för civilt bruk. Militära vapen berörs inte.

Länkar

Cecilia Malmströms webbplats

Följ Cecilia Malmström på Twitter

Webbplats för GD Inrikes frågor.

Följ GD Inrikes frågor på Twitter

Kontaktpersoner:

Michele Cercone +32 2 298 09 63

Tove Ernst +32 2 298 67 64


Side Bar