Navigation path

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 22 marec 2013

Boj proti obchodovaniu so strelnými zbraňami: Komisia navrhuje ratifikáciu protokolu OSN a ďalšie kroky

EÚ prijala nové predpisy o predaji, držaní a prevode strelných zbraní v rámci Európy aj mimo nej a je pripravená na ratifikáciu protokolu OSN o strelných zbraniach. Európska komisia dnes na tento účel predkladá návrh a zároveň zdôrazňuje, že je nutné prijať ďalšie opatrenia.

Protokolom OSN o strelných zbraniach sa má posilniť spolupráca v oblasti boja proti nezákonnej výrobe ručných zbraní, ako sú ručné strelné zbrane a pištole, a nezákonnému obchodovaniu s nimi. Tento obchod prináša organizovanému zločinu na celom svete okolo 180 miliónov EUR ročne.

„Nezákonné obchodovanie so strelnými zbraňami predstavuje pre bezpečnosť európskych občanov čoraz väčšiu hrozbu a lukratívny biznis pre organizované skupiny. Musíme posilniť kontrolu strelných zbraní v EÚ pri ich vstupe, vnútornom pohybe, ako aj výstupe s cieľom zabrániť ich zneužitiu. V závere protokolu OSN o strelných zbraniach sa potvrdzuje záväzok EÚ chrániť občanov v EÚ aj mimo nej pred rizikom ozbrojeného násilia,“ vyhlásila komisárka EÚ pre vnútorné záležitosti Cecilia Malmströmová.

Text protokolu obsahuje ustanovenia o:

  1. uchovávaní podrobných záznamov o dovoze, vývoze a pohybe strelných zbraní v tranzite

  2. prijatí medzinárodného systému označovania strelných zbraní pri výrobe a pri každom dovoze

  3. zriadení harmonizovaného systému udeľovania licencií, prostredníctvom ktorého sa riadi dovoz, vývoz, pohyb v tranzite a opätovný vývoz strelných zbraní

  4. predchádzaní krádežiam, stratám alebo presmerovaniu strelných zbraní na čierny trh, a to posilnením vývozných kontrol, miest vývozu a hraničných kontrol

  5. výmene informácií týkajúcich sa autorizovaných výrobcov, predajcov, dovozcov a vývozcov, trás používaných pašerákmi, osvedčených postupov pri boji proti pašovaniu s cieľom zvýšiť schopnosť štátov predchádzať pašovaniu strelných zbraní, odhaľovať ho a vyšetrovať

Aké sú ďalšie kroky?

Rada by teraz mala so súhlasom Európskeho parlamentu prijať návrh na ratifikáciu protokolu OSN o strelných zbraniach. Komisia do konca roku 2013 predloží oznámenie o obmedzovaní hrozby, ktorú pre vnútornú bezpečnosť EÚ predstavujú strelné zbrane.

Súvislosti

Komisia v mene EÚ rokovala o protokole OSN o strelných zbraniach a v roku 2002 ho podpísala. Uzatvorenie tohto procesu, čiže ratifikácia protokolu, sa odložilo na neskôr, pretože bolo nutné aktualizovať právne predpisy EÚ a zosúladiť ich s ustanoveniami protokolu. EÚ teda prijala tieto právne predpisy:

  1. Smernicou 2008/51/ES (ktorou sa mení smernica Rady 91/477/EHS) sa stanovujú pravidlá týkajúce sa kontroly, ktorú členské štáty EÚ vykonávajú so zreteľom na získavanie a držanie strelných zbraní, ako aj ich prevod do iného členského štátu EÚ.

  2. Nariadením č. 258/2012 (IP/12/225) sa stanovujú požiadavky na vývozné, dovozné a tranzitné povolenia a uľahčuje sa sledovanie zbraní. Uplatňujú sa na strelné zbrane, ich súčasti a základné časti a strelivo na civilné účely. Vojenských zbraní sa nariadenie netýka.

Užitočné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmovej

Sledujte komisárku Malmströmovú na Twitteri

Webová stránka GR pre vnútorné záležitosti

Sledujte GR pre vnútorné záležitosti na Twitteri

Kontaktné osoby:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar