Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 22. maaliskuuta 2013

Komissio ehdottaa YK:n pöytäkirjan ratifiointia ja muita toimia ampuma-aseiden laittoman kaupan torjumiseksi

EU on nyt valmis ratifioimaan YK:n ampuma-asepöytäkirjan, sillä Euroopassa ja sen ulkopuolella on annettu ampuaseiden myyntiä, hallussapitoa ja siirtoa koskevia uusia sääntöjä. Euroopan komissio esittää tänään asiaa koskevan ehdotuksen. Se korostaa kuitenkin lisätoimien tarpeellisuutta.

YK:n ampuma-asepöytäkirjan tarkoituksena on tehostaa yhteistyötä pienten aseiden kuten käsiaseiden ja pistoolien laittoman valmistuksen ja kaupan torjumiseksi. Tällainen kauppa tuottaa järjestäytyneille rikollisille vuosittain tuloja noin 180 miljoonaa euroa koko maailmassa.

"Laiton asekauppa muodostaa yhä suuremman uhan Euroopan kansalaisten turvallisuudelle ja on kannattava bisnes järjestäytyneille rikollisjengeille. Ampuma-aseiden väärinkäytön estämiseksi meidän on valvottava paremmin niiden tuloa EU:n alueelle, liikkumista EU:n alueella ja poistumista EU:n alueelta. YK:n ampuma-asepöytäkirjalla vahvistetaan EU:n sitoumus suojella kansalaisiaan riskiltä joutua aseellisen väkivallan kohteeksi EU:ssa ja sen ulkopuolella", totesi EU:n sisäasioista vastaava komissaari Cecilia Malmström.

Pöytäkirja sisältää muun muassa seuraavia asioita koskevia määräyksiä:

  1. ampuma-aseiden tuontia, vientiä ja siirtoja koskevien yksityiskohtaisten asiakirjojen säilyttäminen;

  2. kansainvälinen järjestelmä ampuma-aseiden merkitsemiseksi valmistushetkellä ja aina kun ne tuodaan maahan;

  3. yhdenmukaistettu lupajärjestelmä, joka koskee ampuma-aseiden tuontia, vientiä, siirtoja ja jälleenvientiä;

  4. ampuma-aseiden varkauksien, katoamisten tai niiden päätymisen laillisten markkinoiden ulkopuolelle estäminen vahvistamalla vientivalvontajärjestelmää, vientipaikkoja ja rajavalvontaa;

  5. valtuutettuja tuottajia, myyjiä, tuojia, viejiä, laittoman kaupan harjoittajien käyttämiä reittejä ja laittoman kaupan torjunnan parhaita käytänteitä koskeva tietojenvaihto, jotta jäsenvaltioiden kyky ehkäistä, havaita ja tutkia ampuma-aseiden laitonta kauppaa paranisi.

Mitä seuraavaksi?

Neuvoston olisi nyt Euroopan parlamentin suostumuksella hyväksyttävä YK:n ampuma-asepöytäkirjan ratifiointia koskeva ehdotus. Komissio esittää ennen vuoden 2013 loppua tiedonannon siitä, kuinka ampuma-aseiden EU:n sisäiselle turvallisuudelle aiheuttamaa uhkaa voitaisiin rajoittaa.

Tausta

Komissio neuvotteli YK:n ampuma-asepöytäkirjasta ja allekirjoitti sen EU:n puolesta vuonna 2002. Prosessin loppuun saattaminen – pöytäkirjan ratifiointi – jätettiin myöhempään ajankohtaan, koska EU:n lainsäädäntö oli saatettava ajan tasalle ja pöytäkirjan määräysten mukaiseksi. EU antoi seuraavat säädökset:

  1. Direktiivissä 2008/51/EY (jolla muutetaan neuvoston direktiiviä 91/477/ETY) vahvistetaan säännöt, jotka koskevat aseiden hankintaan ja hallussapitoon sekä niiden siirtoon toiseen EU:n jäsenvaltioon liittyviä EU:n jäsenvaltioiden valvontatoimia.

  2. Asetuksessa 258/2012 (IP/12/225) vahvistetaan vienti-, tuonti- ja kauttakuljetuslupia koskevat vaatimukset ja helpotetaan aseiden jäljitystä. Sitä sovelletaan siviilikäyttöön tarkoitettuihin ampuma-aseisiin, niiden osiin ja olennaisiin komponentteihin sekä ampumatarvikkeisiin. Se ei koske sotilaskäyttöön tarkoitettuja aseita.

Hyödyllisiä linkkejä

Cecilia Malmströmin verkkosivut

Cecilia Malmström Twitterissä

Sisäasioiden pääosaston verkkosivut

Sisäasioiden pääosasto Twitterissä

Yhteyshenkilöt:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar