Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 22. märts 2013

Komisjon teeb ettepaneku ÜRO protokolli ratifitseerimiseks ja edasisteks sammudeks võitluses ebaseadusliku tulirelvadega kauplemise vastu

Pärast tulirelvade müüki, valdust ja üleandmist käsitlevate uute eeskirjade vastuvõtmist nii Euroopas kui ka väljaspool seda on EL nüüd valmis ratifitseerima ÜRO tulirelvade protokolli. Euroopa Komisjon esitab täna sellekohase ettepaneku, kuid rõhutab samas täiendavate meetmete vajadust.

ÜRO tulirelvade protokolli eesmärk on tugevdada koostööd võitluses väikerelvade (nt käsirelvade ja püstolite) ebaseadusliku valmistamise ja nendega kauplemise vastu. Organiseeritud kuritegevus teenib selliselt müügilt kogu maailmas tulu ligikaudu 180 miljonit eurot aastas.

„Ebaseaduslik tulirelvadega kauplemine on üha suurem oht Euroopa kodanike turvalisusele ning samas tulus äri kuritegelike rühmituste jaoks. Selleks et hoida ära tulirelvade väärkasutamist, peame tugevdama kontrolli nende Euroopa Liitu toomise, siin ringlemise ja siit väljaviimise üle. ÜRO tulirelvade protokolli ratifitseerimisega kinnitab EL valmisolekut kaitsta kodanikke relvadega seotud vägivalla eest nii ELis kui ka väljaspool seda”, ütles ELi siseasjade volinik Cecilia Malmström.

Protokolli sätete eesmärk on:

  1. pidada üksikasjalikke registreid tulirelvade impordi, ekspordi ja transiidi kohta;

  2. võtta kasutusele rahvusvaheline süsteem tulirelvade märgistamiseks nende valmistamise ajal ja iga kord, kui neid imporditakse;

  3. kehtestada ühtlustatud loasüsteem, mis reguleerib tulirelvade importi, eksporti, transiitvedu ja reeksporti;

  4. tõkestada tulirelvade vargust, kaotamist või seaduslikult turult ebaseaduslikule turule jõudmist ekspordikontrollide, ekspordipunktide ja piirikontrollide abil;

  5. vahetada teavet volitatud tootjate, kaupmeeste, importijate ja eksportijate, ebaseaduslike kaubitsejate poolt kasutatavate kaubateede, ebaseadusliku kaubanduse vastase võitlusega seotud parimate tavade kohta, et suurendada riikide võimet tõkestada, avastada ja uurida tulirelvadega ebaseaduslikku kauplemist.

Järgmised sammud

Nõukogu peaks nüüd Euroopa Parlamendi nõusolekul vastu võtma ettepaneku ÜRO tulirelvade protokolli ratifitseerimiseks. Komisjon esitab enne 2013. aasta lõppu teatise selle kohta, kuidas vähendada tulirelvadega seotud ohtu ELi sisejulgeolekule.

Taustteave

Komisjon pidas ÜRO tulirelvade protokolliga seotud läbirääkimisi ja allkirjastas selle ELi nimel 2002. aastal. Protsessi lõpuleviimine – protokolli tegelik ratifitseerimine – lükati edasi, kuna selleks oli vaja ELi õigusakte ajakohastada ja viia need protokolliga vastavusse. EL on vahepeal vastu võtnud järgmised õigusaktid:

  1. direktiivi 2008/51/EÜ, millega muudetakse nõukogu direktiivi 91/477/EMÜ. Sellega kehtestati relvade omandamise ja valdamise ja nende teistele ELi liikmesriikidele üleandmise üle ELi liikmesriikide poolt teostatava kontrolli eeskirjad;

  2. määruse nr 258/2012 (IP/12/225), millega kehtestati ekspordi-, impordi- ja transiidilitsentside nõuded ning hõlbustati relvade jälgimist. Määrust kohaldatakse tsiviilkasutuseks mõeldud tulirelvade, nende osade, lisaseadiste ja laskemoona suhtes. Seda ei kohaldata sõjaliseks otstarbeks ettenähtud tulirelvade suhtes.

Kasulikud lingid

Cecilia Malmströmi veebisait

Volinik Cecilia Malmström Twitteris

Siseasjade peadirektoraadi veebisait

Siseasjade peadirektoraat Twitteris

Kontaktisikud:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar