Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

V Bruselu dne 22. března 2013

Boj proti obchodování se zbraněmi: Komise navrhuje ratifikaci protokolu OSN a další kroky

EU přijala nová pravidla pro prodej, držení a přepravu střelných zbraní v rámci Evropy i mimo ni a je připravena ratifikovat protokol OSN o střelných zbraních. Za tímto účelem dnes Evropská komise předkládá návrh a zdůrazňuje potřebu dalších kroků.

Účelem protokolu OSN o střelných zbraních je posílit spolupráci proti nedovolené výrobě střelných zbraní a obchodování s nimi, např. ručních planých zbraní a pistolí. Tento obchod vynáší organizovanému zločinu na celém světě přibližně 180 milionů EUR ročně.

„Nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi stále více ohrožuje bezpečnost evropských občanů, ale pro organizované gangy je to lukrativní podnikání. Musíme posílit kontrolu střelných zbraní, které se dostávají do EU a obíhají v ní, abychom zabránili jejich zneužívání. Uzavření protokolu OSN o střelných zbraních potvrzuje závazek EU chránit občany před rizikem ozbrojeného násilí v EU i mimo ni,“ uvedla evropská komisařka pro vnitřní věci Cecilia Malmströmová.

Protokol obsahuje ustanovení týkající se:

  1. vedení podrobné evidence o dovozu, vývozu a vnitřním pohybu střelných zbraní,

  2. přijetí mezinárodního systému pro označování střelných zbraní při výrobě a při každém dovozu,

  3. zavedení harmonizovaného systému udělování licencí na dovoz, vývoz, vnitřní pohyb a reexport střelných zbraní,

  4. předcházení krádežím, ztrátám nebo odklonu střelných zbraní na nelegální trh posílením kontroly vývozu, vývozních míst a hraničních kontrol,

  5. výměny informací o oprávněných výrobcích, zprostředkovatelích, dovozcích a vývozcích, o trasách, na nichž operují neoprávnění překupníci, o osvědčených postupech v boji proti nedovolenému obchodování s cílem posílit schopnost států odhalovat a vyšetřovat nedovolené obchodování se střelnými zbraněmi a předcházet mu.

A co dál?

Rada by nyní měla přijmout návrh, aby byl protokol OSN o střelných zbraních se souhlasem Evropského parlamentu ratifikován. Ještě do konce roku 2013 zveřejní Komise sdělení o tom, jak zmírnit hrozbu střelných pro vnitřní bezpečnost Unie.

Souvislosti

Komise sjednala a podepsala protokol OSN o střelných zbraních jménem EU v roce 2002. Dokončení tohoto procesu — tedy vlastní ratifikace protokolu — bylo odloženo na později, protože bylo nutno aktualizovat právní předpisy EU a sladit je s ustanoveními protokolu. EU posléze přijala následující právní předpisy:

  1. Směrnici 2008/51/EC, kterou se mění směrnice Rady 91/477/EEC) 91/477/EHS o kontrole nabývání a držení zbraní.

  2. Nařízení č. 258/2012 (IP/12/225) kterým se stanoví vývozní povolení, opatření pro dovoz a tranzit střelných zbraní, a které usnadňuje sledování pohybu zbraní. Vztahuje se na střelné zbraně, jejich součásti, hlavní části a střelivo pro civilní použití. Na vojenské zbraně se nevztahuje.

Užitečné odkazy

Webová stránka Cecilie Malmströmové

Komisařka Malmströmová na Twitteru

Webová stránka Generálního ředitelství pro vnitřní věci

Generální ředitelství pro vnitřní věci na Twitteru

Kontaktní osoby:

Michele Cercone (+32 22980963)

Tove Ernst (+32 22986764)


Side Bar