Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 22 март 2013 г.

Борбата с трафика на огнестрелни оръжия: Комисията предлага ратификация на протокола на ООН и по-нататъшни действия

ЕС е готов да ратифицира Протокола на ООН за огнестрелните оръжия след приемането на нови правила за продажбата, притежаването и трансфера на огнестрелни оръжия в Европа и по света. Днес Европейската комисия представя предложение за тази цел, като същевременно подчертава необходимостта от по-нататъшни действия.

Целта на Протокола на ООН за огнестрелните оръжия е да се засили сътрудничеството срещу незаконното производство и трафика на малки оръжия, като например ръчни огнестрелни оръжия и пистолети. Търговията с тях генерира около 180 млн. EUR годишно за организираната престъпност по целия свят.

„Незаконният трафик на огнестрелни оръжия представлява все по-голяма заплаха за сигурността на европейските граждани и е доходоносен бизнес за организираната престъпност. Трябва да засилим контрола на огнестрелните оръжия, които се движат в ЕС или го напускат, за да се предотврати злоупотребата с тях. Сключването на Протокола на ООН за огнестрелните оръжия потвърждава ангажимента на ЕС за защита на гражданите срещу риска от насилие, причинено с огнестрелни оръжия, както в ЕС, така и извън него", заяви комисарят на ЕС в областта на вътрешните работи Сесилия Малмстрьом.

В текста на протокола се съдържат разпоредби за:

  1. поддържане на подробна документация за вноса, износа и транзитното преминаване на огнестрелни оръжия;

  2. приемане на международна система за маркиране на огнестрелните оръжия в момента на производство и при всеки внос;

  3. създаване на хармонизирана лицензионна система за уреждане на вноса, износа, транзитното преминаване и реекспорта на огнестрелни оръжия;

  4. предотвратяване на кражбите, загубата или отклоняването на огнестрелни оръжия чрез засилване на контрола на пунктовете за износ и граничния контрол;

  5. обмен на информация относно одобрените производители, търговци, вносители и износители, относно маршрутите, използвани от извършващите незаконен трафик, най-добрите практики в борбата с трафика, за да се увеличи способността на държавите да предотвратяват, разкриват и разследват незаконния трафик на огнестрелни оръжия.

Какво следва?

Съветът следва да приеме предложението за ратифициране на Протокола на ООН за огнестрелните оръжия със съгласието на Европейския парламент. Преди края на 2013 г. Комисията ще представи съобщение за това как да се ограничи заплахата от огнестрелни оръжия за вътрешната сигурност на ЕС.

Контекст

Комисията договори и подписа Протокола на ООН за огнестрелните оръжия от името на ЕС през 2002 г. Приключването на този процес — действителната ратификация на протокола— беше оставено за по-късно, тъй като законодателството на ЕС трябваше да бъде актуализирано и приведено в съответствие с разпоредбите на протокола. След това ЕС прие следните законодателни актове:

  1. Директива 2008/51/ЕО (за изменение на Директива 91/477/ЕИО на Съвета), с която се определят правилата за извършване на проверки от държавите — членки на ЕС, за придобиване и притежаване на огнестрелни оръжия и тяхното прехвърляне в друга държава — членка на ЕС.

  2. Регламент 258/2012 (IP/12/225), с който се установяват изисквания за лицензирането на износа, вноса и транзита, и се улеснява проследяването на оръжията. Той се прилага по отношение на огнестрелни оръжия, техни части и компоненти и боеприпаси за граждански цели. Военните оръжия не са засегнати.

Полезни връзки

Уебсайт на Сесилия Малмстрьом

Следвайте комисар Сесилия Малмстрьом в Twitter

Уебсайт на ГД „Вътрешни работи“

Следвайте ГД „Вътрешни работи“ в Twitter

За връзка:

Michele Cercone (+32 2 298 09 63)

Tove Ernst (+32 2 298 67 64)


Side Bar