Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 22 mars 2013

Den digitala agendan: samråd om frihet och pluralism inom audiovisuella medier och om oberoende för tillsynsmyndigheter

Europeiska kommissionen inleder idag två offentliga samråd, som kommer att vara öppna fram till den 14 juni 2013. Syftet med samråden är att ge struktur åt den debatt som inleddes genom rekommendationer som utfärdades i januari 2013 av en oberoende högnivågrupp för mediefrihet och mediepluralism, som kommissionen hade sammankallat.

I det första och mer allmänna samrådet vill vi få in synpunkter på frågor som gäller EU:s behörighet att agera för att skydda mediefrihet, vilka roller offentliga myndigheter bör ha, formerna för självreglering och frågor kring journalistiskt källskydd i Europa. Resultaten av samråden kommer att hjälpa kommissionen att identifiera områden där det finns ett brett stöd för insatser på EU-nivå eller nationell nivå, och som omfattas av EU-fördragen.

Det andra samrådet är avgränsat till högnivågruppens rekommendation att tillsynsmyndigheter inom det audiovisuella området bör vara oberoende. Audiovisuella medier omfattas redan idag av EU-bestämmelser, och under samrådet kommer det att diskuteras om tillsynsmyndigheternas oberoende skulle kunna stärkas genom en ändring av artikel 30 i direktivet om audiovisuella medietjänster.

– Vi upplever i dag hur grundläggande rättigheter som frihet och mångfald i media hotas på olika håll i Europa. Högnivågruppen har sänt en tydlig signal om att vi måste vidta kraftfulla åtgärder för att garantera frihet och pluralism i våra medietjänster i framtiden. Mångfald i media är en viktig del av demokratin, och jag ser fram emot att få in era synpunkter och förslag, sa Neelie Kroes, som är kommissionens vice ordförande.

Bakgrund

Syftet med direktivet om audiovisuella medietjänster är att lägga grunden för en inre marknad för sådana tjänster och att införa klara och tydliga bestämmelser inom sektorerna för tv och audiovisuella medier. Direktivet skapar lika konkurrensvillkor för både sändningstjänster och audiovisuella beställtjänster över gränserna. Det syftar också till att bevara den kulturella mångfalden, skydda barn och konsumenter, slå vakt om mångfalden i medierna och bekämpa spridning av hat som grundas på ras, kön, nationalitet eller religion.

Länkar

Webbplats för den digitala agendan

Neelie Kroes webbplats

Neelie Kroes på Twitter

Fyrkantstaggar på twitter: #mediafreedomEU

Kontaktpersoner:

Ryan Heath +32 2 296 17 16

Linda Cain +32 2 299 90 19


Side Bar