Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 mars 2013

Kommissionen uppmanar EU-länderna att genomföra ILO:s konvention om hushållsarbetare

EU-kommissionen har lagt fram ett förslag till rådets beslut om bemyndigande för EU-länderna att ratificera Internationella arbetsorganisationens konventionen från 2011 om anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare (konvention nr 189). De länder som ratificerar ILO:s konvention förbinder sig att säkra rättvisa och anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare och att skydda deras grundläggande rättigheter som arbetstagare, förebygga missbruk och våld och införa skyddsåtgärder för unga hushållsarbetare.

– Att förbättra arbetsvillkoren för personer som tillhandahåller personliga tjänster är ett viktigt mål för kommissionen. Jag uppmanar EU-länderna att så snart som möjligt ratificera denna konvention, som också kommer att bidra till att genomföra EU:s strategi mot människohandel, säger EU-kommissionär László Andor, ansvarig för sysselsättning, socialpolitik och inkludering.

Kommissionens förslag till rådets beslut är nödvändigt eftersom EU-länderna inte själva kan ratificera ILO:s konventioner utan bemyndigande från rådet för de delar av konventionen som omfattas av EU:s behörighet. EU kan i sin tur inte ratificera en ILO-konvention, eftersom endast stater kan vara parter i konventionen.

De länder som ratificerar konventionen är skyldiga att vidta åtgärder för att säkra rättvisa och anständiga arbetsförhållanden för hushållsarbetare och förhindra missbruk, våld och barnarbete inom sektorn. Länderna måste se till att hushållsarbetare behandlas likadant som andra arbetstagare i fråga om ersättningar och förmåner, t.ex. i samband med moderskap. Genom konventionen införs också en skyldighet att informera arbetstagarna om anställningsvillkoren. Ytterligare klausuler garanterar att hushållsarbetare skyddas mot diskriminering, erbjuds anständiga levnadsvillkor och har tillgång till mekanismer för klagomål. I konventionen fastställs också regler för rekrytering av utländsk arbetskraft.

Vissa av aspekterna i ILO:s konvention omfattas redan av EU-rätten. Bestämmelserna i konventionen bygger på samma principer som EU-lagstiftningen och stämmer i stort sett överens med den. På många punkter ger EU-rätten en högre skyddsnivå än konventionen. Konventionen är dock mer precis än EU-rätten när det gäller hushållsarbetares lagstadgade skydd och andra särskilda aspekter av hushållsarbete.

Bakgrund

EU främjar i all sin politik ratificeringen och ett effektivt genomförande av ILO:s konventioner om grundläggande arbetsnormer och andra konventioner som ILO klassificerat som aktuella.

I sysselsättningspaketet från 2012 betonade kommissionen vikten av att genomföra konventionen om hushållsarbetare för att kunna förbättra arbetsvillkoren för människor som tillhandahåller personliga tjänster.

Som en del av EU:s strategi för att bekämpa människohandel uppmanade kommissionen i juni 2012 EU-länderna att ratificera alla relevanta internationella instrument, avtal och rättsliga skyldigheter som kommer att bidra till att motverka människohandel på ett mer effektivt, samordnat och enhetligt sätt, inklusive konventionen om hushållsarbetare.

Dessutom för fackföreningar och icke-statliga organisationer en internationell kampanj för att främja ratificeringen av konventionen om hushållsarbetare.

Flera EU-länder har angett att de har för avsikt att snabbt ratificera konventionen om hushållsarbetare. Alla rättsliga hinder måste därför avlägsnas på EU-nivå för att EU-länderna ska kunna ratificera konventionen.

När det gäller tre andra ILO-konventioner som antagits under det senaste årtiondet och som till en del omfattas av EU:s behörighet har rådet bemyndigat EU-länderna att i EU:s intresse ratificera de delar som omfattas av EU:s behörighet. Den 20 november 2012 antog kommissionen ett liknande förslag till ett sådant rådsbeslut om konventionen om säkerhet vid användning av kemiska produkter (nr 170).

Läs mer

Internationella arbetsorganisationen: Anständiga arbetsvillkor för hushållsarbetare

László Andors webbplats

Följ László Andor på Twitter

Prenumerera på EU-kommissionens kostnadsfria nyhetsbrev om sysselsättning, socialpolitik och inkludering

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar