Navigation path

Left navigation

Additional tools

Evropska komisija

sporočilo za medije

Bruselj, 21. marca 2013

Delovni pogoji: Komisija poziva države članice k izvajanju Konvencije Mednarodne organizacije dela o delavcih v gospodinjstvu

Evropska komisija je predstavila predlog sklepa Sveta o pooblastitvi držav članic, da ratificirajo Konvencijo Mednarodne organizacije dela (MOD) o dostojnem delu za delavce v gospodinjstvu iz leta 2011 (Konvencija št. 189). Države, ki ratificirajo konvencijo MOD, soglašajo, da bodo zagotavljale pravične in dostojne pogoje za delavce v gospodinjstvu, pri čemer bodo varovale njihove temeljne delovnopravne pravice, preprečevale zlorabe in nasilje ter zagotavljale varstvene ukrepe za mlade delavce v gospodinjstvu.

„Izboljšanje delovnih pogojev pri osebnih storitvah je pomemben cilj za Komisijo,“ je dejal László Andor, komisar za zaposlovanje, socialne zadeve in vključevanje. Pri tem je dodal: „Države članice pozivam, da to konvencijo čim prej ratificirajo ter tako prispevajo tudi k izvajanju strategije EU proti trgovini z ljudmi“.

Predlog Komisije za sklep Sveta je potreben, ker države članice ne morejo samostojno ratificirati konvencije MOD brez predhodne odobritve s strani Sveta za dele Konvencije, ki spadajo v pristojnost EU. Evropska unija sama ne more ratificirati nobene konvencije MOD, ker so lahko pogodbenice konvencije samo države.

Od držav, ki ratificirajo konvencijo, se zahteva, da sprejmejo ukrepe za zagotovitev pravičnih in dostojnih delovnih pogojev ter za preprečevanje zlorab, nasilja in dela otrok v okviru gospodinjskih opravil. Zagotoviti morajo enako obravnavanje delavcev v gospodinjstvu in drugih delavcev glede plačila in dajatev, na primer v primeru materinstva. Konvencija uvaja tudi obveznost, da se delavci seznanijo s pogoji in podrobnostmi svoje zaposlitve. Nadaljnje določbe zagotavljajo, da so delavci v gospodinjstvu varovani pred diskriminacijo, da se jim omogočijo dostojni življenjski pogoji in imajo lahek dostop do mehanizmov za pritožbe. Poleg tega Konvencija določa pravila glede zaposlovanja tujcev.

Zakonodaja EU že obravnava nekatere vidike, zajete v Konvencijo MOD. Določbe Konvencije sledijo enakemu pristop kot ta zakonodaja in obe sta pretežno usklajeni. Pravo EU glede mnogih vprašanj zagotavlja večjo varnost kot Konvencija. Konvencija pa je natančnejša od prava EU glede kritja delavcev v gospodinjstvu v okviru zakonodaje in drugih posebnih vidikov dela v gospodinjstvu.

Ozadje

EU v vseh svojih politikah spodbuja ratifikacijo in učinkovito izvajanje konvencij MOD o osnovnih delovnih standardih ter drugih konvencij, ki jih Mednarodna organizacija dela uvršča med aktualne.

Komisija je v svežnju o zaposlovanju leta 2012 poudarila vlogo izvajanja Konvencije o delavcih v gospodinjstvu za izboljšanje delovnih pogojev pri osebnih storitvah.

Poleg tega je Komisija junija 2012 v okviru strategije EU za odpravo trgovine z ljudmi države članice pozvala, naj ratificirajo vse ustrezne mednarodne instrumente, sporazume in pravne obveznosti, ki bodo prispevali k bolj učinkovitemu, usklajenemu in doslednemu načinu odpravljanja trgovine z ljudmi, vključno s Konvencijo o delavcih v gospodinjstvu.

Tudi sindikati in nevladne organizacije vodijo mednarodno kampanjo za spodbujanje ratifikacije Konvencije o delavcih v gospodinjstvu.

Številne države članice so izrazile namero po čimprejšnji ratifikaciji Konvencije. Zato je treba na ravni EU odpraviti morebitne pravne ovire, zaradi katerih je države članice ne bi mogle ratificirati.

V zadnjem desetletju so bile sprejete tri konvencije MOD, ki so delno v pristojnosti EU, zato je Svet pooblastil države članice, da v interesu Unije ratificirajo tiste dele, ki so v pristojnosti Unije. Komisija je 20. novembra 2012 sprejela podoben predlog za tak sklep Sveta v zvezi s Konvencijo o kemikalijah (št. 170).

Več informacij

Mednarodna organizacija dela: Dostojno delo za delavce v gospodinjstvu

Spletišče komisarja Lászla Andorja

László Andor na Twitterju

Naročite se na brezplačni elektronski bilten Evropske komisije o zaposlovanju, socialnih zadevah in vključevanju

Kontakti:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar