Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel 21. marca 2013

Pracovné podmienky: Komisia vyzýva členské štáty, aby vykonávali dohovor MOP o pracovníkoch v domácnosti

Európska komisia predložila návrh rozhodnutia Rady, ktorým sa členské štáty splnomocňujú, aby ratifikovali Dohovor Medzinárodnej organizácie práce o dôstojných pracovných podmienkach pre pracovníkov v domácnosti (dohovor č. 189) z roku 2011. Krajiny, ktoré ratifikujú dohovor MOP, súhlasia, že pracovníkom v domácnosti zabezpečia spravodlivé a dôstojné podmienky tým, že budú chrániť ich základné pracovné práva, zabránia zneužívaniu a násiliu a prijmú ochranné opatrenia pre mladých pracovníkov v domácnosti.

„Zlepšovanie pracovných podmienok v oblasti personálnych služieb je pre Komisiu dôležitým cieľom,“ povedal komisár pre zamestnanosť, sociálne záležitosti a začlenenie László Andor a dodal: „Vyzývam členské štáty, aby ratifikovali tento dohovor čo najskôr, čím sa takisto prispeje k vykonávaniu stratégie EÚ v boji proti obchodovaniu s ľuďmi“.

Návrh rozhodnutia Rady, ktorý predložila Komisia, je nevyhnutný, lebo členské štáty nemôžu samostatne ratifikovať dohovory MOP bez predchádzajúceho povolenia Rady, pokiaľ ide o časti dohovoru, ktoré patria do právomoci Únie. Ani EÚ ako celok nemôže ratifikovať dohovory MOP, lebo ich zmluvnými stranami môžu byť iba členské štáty.

Od signatárskych štátov dohovoru sa vyžaduje, aby prijali opatrenia, ktorými sa zaistia spravodlivé a dôstojné pracovné podmienky a zabráni zneužívaniu, násiliu a detskej práci pri zamestnaní v domácnosti. Pracovníkom v domácnosti musia zabezpečiť rovnaké zaobchádzanie ako iným pracovníkom, pokiaľ ide o odmeňovanie a dávky, napríklad v prípade materstva. Dohovor tiež zavádza povinnosť informovať pracovníkov o podmienkach a podrobnostiach ich pracovného pomeru. V ďalších ustanoveniach sa zaisťuje, aby pracovníci v domácnosti boli chránení pred diskrimináciou, žili v dôstojných podmienkach a mali jednoduchý prístup k mechanizmom podávania sťažností. Dohovor napokon stanovuje aj pravidlá prijímania zahraničných pracovníkov.

Právne predpisy EÚ už upravujú niektoré oblasti, ktoré pokrýva aj dohovor MOP. Ustanovenia dohovoru sa vyznačujú rovnakým prístupom ako tieto právne predpisy a do veľkej miery sú s nimi v súlade. V mnohých otázkach právo EÚ poskytuje väčšiu ochranu než dohovor. Dohovor je však podrobnejší než právo EÚ, pokiaľ ide o nutnosť, aby sa na pracovníkov v domácnosti vzťahovali právne predpisy o minimálnej mzde, ale aj v iných oblastiach týkajúcich sa práce v domácnosti.

Súvislosti

Európska únia vo všetkých politikách podporuje ratifikáciu a efektívne vykonávanie dohovorov MOP o základných pracovných normách a ďalších dohovorov, ktoré MOP označila za aktuálne.

Komisia v balíku o zamestnanosti z roku 2012 zdôraznila, akú úlohu zohráva vykonávanie dohovoru o pracovníkoch v domácnosti pri zlepšovaní pracovných podmienok v oblasti personálnych služieb.

V júni 2012 Komisia v rámci stratégie EÚ zameranej na odstránenie obchodovania s ľuďmi vyzvala členské štáty, aby ratifikovali všetky príslušné medzinárodné nástroje, dohody a právne záväzky, ktoré prispejú k účinnejšiemu, koordinovanejšiemu a koherentnejšiemu riešeniu problematiky obchodovania s ľuďmi, vrátane dohovoru o pracovníkoch v domácnosti.

Odborové a mimovládne organizácie navyše organizujú medzinárodnú kampaň na podporu ratifikácie dohovoru o pracovníkoch v domácnosti.

Niekoľko členských štátov sa už vyjadrilo, že dohovor o pracovníkoch v domácnosti plánujú urýchlene ratifikovať. Preto je potrebné, aby sa odstránili všetky právne prekážky na úrovni EÚ, ktoré bránia ratifikácii dohovoru členskými štátmi.

V poslednom desaťročí boli prijaté ďalšie tri dohovory MOP, ktorých časti spadajú do právomoci EÚ, a Rada vo všetkých prípadoch splnomocnila členské štáty, aby v záujme Únie ratifikovali tie časti, ktoré spadajú do právomoci Únie. Komisia 20. novembra 2012 prijala podobný návrh rozhodnutia Rady v súvislosti s dohovorom č. 170 o chemických látkach.

Ďalšie informácie

Medzinárodná organizácia práce: Dôstojná práca pre pracovníkov v domácnosti

Webová stránka Lászlóa Andora

László Andor na Twitteri

Ak si želáte bezplatne dostávať elektronický bulletin Európskej komisie o zamestnanosti, sociálnych záležitostiach a začlenení, zaregistrujte sa po kliknutí na odkaz

Kontaktné osoby:

Jonathan Todd (+32 2 299 4107)

Cécile Duboisová (+32 2 295 1883)


Side Bar