Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 marca 2013 r.

Warunki pracy: Komisja wzywa państwa członkowskie do wdrożenia konwencji MOP w sprawie osób pracujących w gospodarstwie domowym

Komisja Europejska przedstawiła wniosek w sprawie decyzji Rady upoważniającej państwa członkowskie do ratyfikacji konwencji Międzynarodowej Organizacji Pracy dotyczącej godnej pracy dla osób pracujących w gospodarstwie domowym z 2011 r. (konwencja nr 189). Kraje, które ratyfikują konwencję MOP zobowiązują się do zapewnienia uczciwych i przyzwoitych warunków dla osób pracujących w gospodarstwie domowym poprzez ochronę ich podstawowych praw związanych z pracą, zapobieganie wykorzystywaniu i przemocy oraz ustalenie zabezpieczeń dla młodych osób pracujących w gospodarstwie domowym.

„Poprawa warunków pracy w sektorze usług osobistych to dla Komisji ważny cel” –powiedział László Andor, komisarz ds. zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego i dodał: „Wzywam państwa członkowskie do jak najszybszej ratyfikacji konwencji, co przyczyni się także do wdrażania strategii UE w zakresie zwalczania handlu ludźmi”.

Wniosek Komisji w sprawie decyzji Rady był potrzebny, ponieważ państwa członkowskie nie mogą samodzielnie ratyfikować konwencji MOP bez wcześniejszej autoryzacji Rady w zakresie tych części konwencji, które wchodzą w zakres kompetencji UE. Sama UE nie może ratyfikować konwencji MOP, ponieważ stronami tej konwencji mogą być jedynie państwa.

Państwa ratyfikujące konwencję są zobowiązane do zastosowania środków zapewniających uczciwe i przyzwoite warunki pracy i zapobiegających wykorzystywaniu, przemocy i pracy dzieci w ramach pracy w gospodarstwie domowym. Państwa te muszą zapewnić równe traktowanie osób pracujących w gospodarstwie domowym z innymi pracownikami pod względem wynagrodzenia i korzyści, np. w zakresie macierzyństwa. Konwencja wprowadza także obowiązek informowania pracowników o zasadach i szczegółach dotyczących ich zatrudnienia. Kolejne klauzule zapewniają ochronę osób pracujących w gospodarstwie domowym przed dyskryminacją, gwarantują im godne warunki życia i łatwy dostęp do mechanizmów składania skarg. Konwencja określa ponadto zasady rekrutacji za granicą.

Prawodawstwo UE reguluje niektóre dziedziny, których dotyczy konwencja MOP. Przepisy konwencji i prawodawstwo unijne są wyrazem podobnego podejścia i są zasadniczo zgodne. W wielu sprawach prawo UE zapewnia lepszą ochronę niż konwencja. Konwencja zawiera jednak bardziej precyzyjne postanowienia niż prawo UE w zakresie objęcia osób pracujących w gospodarstwie domowym przepisami i w innych aspektach dotyczących pracy w gospodarstwie domowym.

Kontekst

We wszystkich aspektach swojej polityki UE promuje ratyfikację i skuteczne wdrożenie konwencji MOP w sprawie podstawowych standardów pracy i innych konwencji, które zostały przez MOP zaklasyfikowane jako aktualne.

W pakiecie na rzecz zatrudnienia z 2012 r. Komisja podkreśliła rolę wdrożenia konwencji w sprawie osób pracujących w gospodarstwie domowym w poprawie warunków pracy w sektorze usług osobistych.

W czerwcu 2012 r. w związku ze Strategią UE na rzecz wyeliminowania handlu ludźmi Komisja wezwała państwa członkowskie do ratyfikacji wszystkich stosownych instrumentów międzynarodowych, porozumień i zobowiązań prawnych, które przyczynią się do zwalczania handlu ludźmi w skuteczniejszy, lepiej skoordynowany i spójny sposób.

Związki zawodowe i organizacje pozarządowe prowadzą ponadto międzynarodową kampanię promującą ratyfikację konwencji w sprawie osób pracujących w gospodarstwie domowym.

Niektóre spośród państw członkowskich wyraziły zamiar szybkiej ratyfikacji konwencji w sprawie osób pracujących w gospodarstwie domowym. Istnieje zatem potrzeba usunięcia wszelkich istniejących na poziomie UE przeszkód prawnych w ratyfikacji konwencji przez państwa członkowskie.

Odnośnie trzech innych konwencji MOP przyjętych w ciągu ostatnich dziesięciu lat, których pewne części wchodzą w zakres kompetencji UE, Rada upoważniła państwa członkowskie do ratyfikacji, w interesie Unii, tych części, które wchodzą w zakres kompetencji Unii. 20 listopada 2012 r. Komisja przyjęła podobny wniosek w sprawie decyzji Rady odnośnie do konwencji dotyczącej substancji chemicznych (nr 170).

Dodatkowe informacje

Międzynarodowa Organizacja Pracy: Godna praca dla osób pracujących w gospodarstwie domowym

Strona internetowa komisarza László Andora

Komisarz László Andor na Twitterze

Bezpłatny biuletyn informacyjny Komisji Europejskiej na temat zatrudnienia, spraw społecznych i włączenia społecznego

Kontakt:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar