Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 maart 2013

Arbeidsomstandigheden: Commissie dringt bij lidstaten aan op uitvoering ILO-verdrag over huispersoneel

De Europese Commissie heeft een voorstel ingediend voor een besluit van de Raad waarbij de lidstaten worden gemachtigd het verdrag van de Internationale Arbeidsorganisatie uit 2011 betreffende aanvaardbaar werk voor huispersoneel te bekrachtigen (Verdrag nr. 189). Door het ILO-verdrag te bekrachtigen stemmen landen ermee in billijke en behoorlijke arbeidsomstandigheden voor huispersoneel te garanderen door hun arbeidsgerelateerde grondrechten te beschermen, misbruik en geweld te voorkomen en door bepaalde voorzorgsmaatregelen ten behoeve van jonge huisbedienden te treffen.

"De verbetering van arbeidsomstandigheden in persoonlijke diensten is een belangrijk doel van de Commissie", aldus László Andor, commissaris voor Werkgelegenheid, Sociale Zaken en Inclusie. "Ik dring er bij de lidstaten op aan om dit verdrag zo spoedig mogelijk te bekrachtigen, waardoor zij ook bijdragen tot de uitvoering van de EU-strategie tegen de mensenhandel".

Een besluit van de Raad is nodig omdat de lidstaten de ILO-verdragen, met betrekking tot de delen ervan die onder de bevoegdheid van de EU vallen, niet autonoom zonder voorafgaande toestemming van de Raad kunnen bekrachtigen. De EU zelf kan het ILO-verdrag niet bekrachtigen omdat hierbij alleen staten partij kunnen zijn.

Staten die het verdrag bekrachtigen, moeten maatregelen treffen om billijke en behoorlijke arbeidsomstandigheden voor huisbedienden te garanderen en om te voorkomen dat zij worden misbruikt, dat tegen hen geweld wordt gepleegd en dat gebruik wordt gemaakt van kinderarbeid. Zij moeten erop toezien dat huisbedienden op gelijke wijze worden behandeld als andere werknemers wat betreft beloning en prestaties, bijvoorbeeld bij moederschap. Ook wordt het verplicht werknemers uitvoerig over hun arbeidsvoorwaarden te informeren. Verder zijn er bepalingen om te garanderen dat huisbedienden beschermd zijn tegen discriminatie, dat zij in menswaardige omstandigheden kunnen leven en dat zij gemakkelijk toegang hebben tot een klachtenmechanisme. Tot slot bevat het verdrag voorschriften over de aanwerving van migranten.

Sommige aspecten van het ILO-verdrag zijn al in de EU-wetgeving geregeld. De bepalingen van het verdrag volgen dezelfde benadering als die wetgeving en zijn grotendeels in overeenstemming hiermee. Op veel punten biedt de EU-wetgeving meer bescherming dan het verdrag. Wat de toepassing van wetgeving op huispersoneel en andere specifieke aspecten van huishoudelijk werk betreft, is het verdrag echter weer preciezer dan het EU-recht.

Achtergrond

Bij al haar beleid stimuleert de EU de bekrachtiging en doeltreffende uitvoering van ILO-verdragen over fundamentele arbeidsnormen en van andere verdragen die door de ILO als actueel zijn aangemerkt.

In haar werkgelegenheidspakket van 2012 heeft de Commissie benadrukt hoe belangrijk het verdrag over huispersoneel is voor het verbeteren van de arbeidsomstandigheden in de sector persoonlijke diensten.

In de context van de EU-strategie voor de uitroeiing van mensenhandel heeft de Commissie in juni 2012 bij de lidstaten aangedrongen op bekrachtiging van alle relevante internationale instrumenten, overeenkomsten en wettelijke verplichtingen die tot een doeltreffendere, beter gecoördineerde en meer samenhangende bestrijding van de mensenhandel kunnen bijdragen. Ook het verdrag over huispersoneel behoort daartoe.

Voorts voeren vakverenigingen en niet-gouvernementele organisaties internationaal campagne om landen ertoe aan te zetten het verdrag over huispersoneel te bekrachtigen.

Verscheidene lidstaten hebben te kennen gegeven dat zij het verdrag over huispersoneel snel willen bekrachtigen. Juridische belemmeringen die de bekrachtiging door de lidstaten in de weg staan, moeten derhalve op EU-niveau worden weggenomen.

In de laatste tien jaar zijn nog drie andere ILO-verdragen aangenomen waarvan delen onder de bevoegdheid van de EU vallen. De Raad heeft de lidstaten gemachtigd om deze verdragen in het belang van de Unie te bekrachtigen, met betrekking tot de onder de bevoegdheid van de EU vallende delen. Op 20 november 2012 heeft de Commissie een soortgelijk voorstel voor een besluit van de Raad over het verdrag betreffende chemische stoffen (Verdrag nr. 170) goedgekeurd.

Voor meer informatie

Internationale Arbeidsorganisatie: Decent work for domestic workers

Website van László Andor

Volg László Andor op Twitter

Abonneer u op de gratis e-nieuwsbrief van de Europese Commissie over werkgelegenheid, sociale zaken en inclusie

Contact:

Jonathan Todd (+32 229-94107)

Cécile Dubois (+32 229-51883)


Side Bar