Navigation path

Left navigation

Additional tools

Eiropas Komisija

Paziņojums presei

2013. gada 21. martā Briselē

Darba apstākļi. Komisija mudina dalībvalstis īstenot SDO konvenciju par mājstrādniekiem

Eiropas Komisija ir iesniegusi priekšlikumu ar Padomes lēmumu, kas dalībvalstīm atļauj ratificēt Starptautiskās darba organizācijas (SDO) 2011. gada Konvenciju par pienācīgu darbu mājsaimniecībās nodarbinātajām personām (konvenciju Nr. 189). Valstis, kuras ratificē SDO konvenciju, vienojas nodrošināt taisnīgus un pienācīgus apstākļus mājsaimniecībās nodarbinātajiem, aizsargājot viņu ar nodarbinātību saistītās pamattiesības, novēršot ļaunprātīgu izmantošanu un vardarbību, un nosakot garantijas jauniešiem, kuri strādā mājsaimniecībās.

“Darba apstākļu uzlabošana individuālajos pakalpojumos ir svarīgs Komisijas mērķis”, atzīst par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību atbildīgais Komisijas loceklis Lāslo Andors, un piemetina: “Es aicinu dalībvalstis ratificēt minēto konvenciju, cik drīz vien iespējams, un tas palīdzēs īstenot arī ES cilvēku tirdzniecības apkarošanas stratēģiju”.

Komisijas priekšlikums pieņemt Padomes lēmumu ir vajadzīgs tāpēc, ka dalībvalstis nevar autonomi ratificēt SDO konvencijas, iepriekš nesaņēmušas atļauju no Padomes attiecībā uz tām konvencijas daļām, kas ietilpst ES kompetencē. ES pati nevar ratificēt nevienu SDO konvenciju, jo konvencijas puses var būt vienīgi valstis.

Konvencijas ratificētājām valstīm tiek prasīts veikt pasākumus, lai nodrošinātu taisnīgus un pienācīgus darba apstākļus un mājsaimniecībās novērstu ļaunprātīgu izmantošanu, vardarbību un bērnu darbu. Tām jānodrošina, ka mājstrādnieki un citi darbinieki saņem vienlīdzīgu attieksmi atlīdzības un pabalstu ziņā, piemēram, bērna kopšanas gadījumā. Turklāt konvencija ievieš pienākumu informēt darba ņēmējus par nodarbinātības noteikumiem un detaļām. Citi noteikumi nodrošina mājstrādniekiem aizsardzību pret diskrimināciju, pienācīgus dzīves apstākļus un atbilstošas iespējas sūdzēties. Bez tam konvencijā ir izklāstīti noteikumi par ārvalstnieku nodarbināšanu.

ES tiesību akti jau risina dažus aspektus, uz kuriem attiecas SDO konvencija. Konvencijas noteikumos ir tāda pati pieeja kā ES tiesību aktos, un kopumā tie ir saskanīgi. Daudzos jautājumos ES tiesību akti nodrošina labāku aizsardzību nekā konvencija. Tomēr konvencija ir precīzāka nekā ES tiesību akti, attiecinot likumdošanu uz mājsaimniecībās nodarbinātajiem, un citos īpašos mājstrādnieku darba aspektos.

Konteksts

ES visās savās politikas jomās veicina to SDO konvenciju ratifikāciju un efektīvu īstenošanu, kuras skar darba tiesību pamatnormas un kuras SDO ir klasificējusi kā aktuālas.

Savā 2012. gada nodarbinātības paketē Komisija uzsvēra, cik liela nozīme ir konvencijas par mājstrādniekiem īstenošanai, lai uzlabotu darba apstākļus individuālajos pakalpojumos.

2012. gada jūnijā saistībā ar ES Stratēģiju cilvēku tirdzniecības izskaušanai Komisija mudināja dalībvalstis ratificēt visus attiecīgos starptautiskos instrumentus, nolīgumus un juridiskās saistības, kas veicinās cilvēku tirdzniecības problēmu efektīvāku, koordinētāku un saskaņotāku risināšanu, — tostarp konvenciju par mājstrādniekiem.

Turklāt arodbiedrības un nevalstiskās organizācijas īsteno starptautisku kampaņu, kas veicina konvencijas par mājstrādniekiem ratifikāciju.

Vairākas dalībvalstis ir norādījušas uz saviem plāniem drīzumā ratificēt konvenciju par mājstrādniekiem. Tādēļ ir nepieciešams likvidēt visus ES līmenī pastāvošos juridiskos kavēkļus, kas traucē dalībvalstīm ratificēt konvenciju.

Attiecībā uz trim citām pēdējo desmit gadu laikā pieņemtajām SDO konvencijām, kuru daļas ir ES kompetencē, Padome ir atļāvusi dalībvalstīm Savienības interesēs ratificēt tās konvenciju daļas, kas ir Savienības kompetencē. 2012. gada 20. novembrī Komisija pieņēma arī līdzīgu priekšlikumu par Padomes lēmumu attiecībā uz Ķīmisko vielu konvenciju Nr. 170.

Sīkāka informācija

Starptautiskā darba organizācija: Pienācīgs darbs mājsaimniecībās nodarbinātajiem

Lāslo Andora vietne

Lāslo Andors tviterī

Abonējiet e-pastā Eiropas Komisijas bezmaksas jaunumus par nodarbinātību, sociālajām lietām un iekļautību

Kontaktpersonas:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar