Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europos Komisija

Pranešimas spaudai

2013 m. kovo 21 d., Briuselis

Darbo sąlygos. Komisija ragina valstybes nares įgyvendinti TDO namų ūkio darbuotojų konvenciją

Europos Komisija pateikė Tarybos sprendimo, kuriuo valstybės narės įgaliojamos ratifikuoti 2011 m. Tarptautinės darbo organizacijos konvenciją dėl deramo darbo namų ūkio darbuotojams (Konvenciją Nr. 189), pasiūlymą. TDO konvenciją ratifikuojančios šalys sutinka užtikrinti sąžiningas ir deramas sąlygas namų ūkio darbuotojams – užtikrinti pagrindinių su darbu susijusių teisių apsaugą, užkirsti kelią prievartai ir smurtui ir nustatyti apsaugos priemones jauniems namų ūkio darbuotojams.

Darbo sąlygų gerinimas asmeninių paslaugų srityje yra svarbus Komisijos tikslas, – sakė už užimtumą, socialinius reikalus ir įtrauktį atsakingas Komisijos narys László Andoras. – Raginu valstybes nares kuo greičiau ratifikuoti šią konvenciją. Ji taip pat padės įgyvendinti ES kovos su prekyba žmonėmis strategiją.“

Komisija turi pateikti Tarybos sprendimo pasiūlymą, nes valstybės narės be išankstinio Tarybos įgaliojimo negali savarankiškai ratifikuoti TDO konvencijų dalių, kurios priklauso ES kompetencijai. ES pati negali ratifikuoti TDO konvencijų, nes tik valstybės gali būti jų šalys.

Konvenciją ratifikuojančios valstybės turi imtis priemonių užtikrinti sąžiningas ir deramas darbo sąlygas ir namų ūkio darbo srityje užkirsti kelią prievartai, smurtui bei vaikų darbui. Jos turi užtikrinti, kad namų ūkio darbuotojams ir kitiems darbuotojams būtų taikomos vienodos kompensacijų ir išmokų, pavyzdžiui, motinystės atveju, sąlygos. Konvencijoje taip pat nustatyta prievolė informuoti darbininkus apie jų įdarbinimo sąlygas ir detales. Taip pat nustatyta, kad namų ūkio darbuotojams užtikrinama apsauga nuo diskriminacijos, sudaromos tinkamos gyvenimo sąlygos ir suteikiamos galimybės lengvai naudotis skundų pateikimo mechanizmais. Be to, Konvencijoje išdėstytos užsienio darbuotojų įdarbinimo taisyklės.

ES teisės aktais jau reglamentuojami kai kurie aspektai, kuriems taikoma TDO konvencija. Metodas, kuriuo vadovaujamasi pagal Konvencijos nuostatas, yra toks pat kaip ir šiuose teisės aktuose ir jie iš esmės dera tarpusavyje. ES teise daugelyje sričių užtikrinama didesnė apsauga nei pagal Konvenciją. Tačiau Konvencijoje tiksliau nei ES teisėje apibrėžtas teisės aktų taikymas namų ūkio darbuotojams ir kiti konkretūs namų ūkio darbo aspektai.

Pagrindiniai faktai

ES visose savo politikos srityse skatina ratifikuoti ir veiksmingai įgyvendinti TDO konvencijas dėl pagrindinių darbo standartų ir kitas konvencijas, kurias TDO laiko atitinkančiomis šiandienos reikalavimus.

2012 m. užimtumo srities dokumentų rinkinyje Komisija pabrėžė, kad siekiant pagerinti darbo sąlygas asmeninių paslaugų srityje, svarbu įgyvendinti Namų ūkio darbuotojų konvenciją.

2012 m. birželio mėn. Prekybos žmonėmis panaikinimo ES strategijoje Komisija paragino valstybes nares ratifikuoti visus svarbius tarptautinius dokumentus, susitarimus ir teisinius įsipareigojimus, įskaitant Namų ūkio darbuotojų konvenciją, kuriais veiksmingiau, labiau suderintai ir nuosekliau kovojama su prekyba žmonėmis.

Be to, profesinės sąjungos ir nevyriausybinės organizacijos vykdo tarptautinę kampaniją, kuria skatina ratifikuoti Namų ūkio darbuotojų konvenciją.

Kelios valstybės narės išreiškė ketinimą greitai ratifikuoti Namų ūkio darbuotojų konvenciją. Todėl būtina ES lygmeniu pašalinti visas teisines kliūtis, trukdančias valstybėms narėms Konvenciją ratifikuoti.

Per pastarąjį dešimtmetį priimtų kitų trijų TDO konvencijų tam tikros dalys priklauso ES kompetencijai, todėl Taryba įgaliojo valstybes nares Sąjungos interesų labui ratifikuoti tas Sąjungos kompetencijai priklausančias konvencijų dalis. 2012 m. lapkričio 20 d. Komisija priėmė panašų pasiūlymą dėl tokio Tarybos sprendimo dėl Cheminių medžiagų konvencijos (Nr. 170).

Daugiau informacijos

Tarptautinė darbo organizacija: Deramas darbas namų ūkio darbuotojams

László Andoro interneto svetainė

László Andoro paskyra tinkle „Twitter“

Užsisakykite e. paštu siunčiamą nemokamą Europos Komisijos informacinį užimtumo, socialinių reikalų ir įtraukties biuletenį

Asmenys ryšiams:

Jonathan Todd, tel. +32 2 299 41 07

Cécile Dubois, tel. +32 2 295 18 83


Side Bar