Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Euroopan komissio

Lehdistötiedote

Bryssel 21. maaliskuuta 2013

Komissio kehottaa jäsenvaltioita panemaan täytäntöön ILOn yleissopimuksen kotitaloustyöntekijöistä

Euroopan komissio on esittänyt ehdotuksen neuvoston päätökseksi, jolla jäsenvaltiot valtuutetaan ratifioimaan kotitaloustyöntekijöiden ihmisarvoisia työoloja koskeva Kansainvälisen työjärjestön vuoden 2011 yleissopimus (yleissopimus nro 189). ILOn yleissopimuksen ratifioivat maat sopivat varmistavansa oikeudenmukaiset ja ihmisarvoiset työolot kotitaloustyöntekijöille suojaamalla heidän perusoikeutensa, estämällä kaltoinkohtelun ja väkivallan ja ottamalla käyttöön suojakeinot nuoria kotitaloustyöntekijöitä varten.

Työolojen parantaminen henkilökohtaisissa palveluissa on komissiolle tärkeä tavoite” totesi työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioista vastaava komissaari László Andor. ”Kehotan jäsenvaltioita ratifioimaan tämän yleissopimuksen mahdollisimman pian. Näin edistetään myös ihmiskaupan torjumista koskevan EU:n strategian täytäntöönpanoa”.

Komission ehdotus neuvoston päätökseksi on tarpeen siksi, että jäsenvaltiot eivät voi itsenäisesti ratifioida ILOn yleissopimuksia ilman neuvoston ennakkolupaa yleissopimuksen niiltä osin, jotka kuuluvat EU:n toimivaltaan. EU itse ei voi ratifioida mitään ILOn yleissopimuksia, koska ainoastaan jäsenvaltiot voivat liittyä yleissopimukseen.

Yleissopimuksen ratifioivien valtioiden edellytetään toteuttavan toimenpiteitä, joilla ehkäistään väärinkäytöksiä, väkivaltaa ja lapsityövoiman käyttöä. Niiden on varmistettava, että kotitaloustyöntekijät saavat esimerkiksi samat äitiyskorvaukset ja ‑etuudet kuin muut työntekijät. Lisäksi yleissopimuksessa asetetaan velvoite tiedottaa työntekijöille työehdoista ja työn yksityiskohdista. Muilla lausekkeilla varmistetaan, että kotitaloustyöntekijöitä suojellaan syrjinnältä, heille tarjotaan asianmukaiset elinolosuhteet ja heillä on helppoja valituskeinoja. Yleissopimuksessa määritellään myös säännöt ulkomaalaisten rekrytoinnista.

EU:n lainsäädännössä puututaan jo joihinkin ILOn yleissopimuksen soveltamisalaan kuuluviin kysymyksiin. Yleissopimuksen määräyksissä on sama lähestymistapa kuin EU:n lainsäädännössä, ja ne ovat suurelta osin yhdenmukaisia. EU:n säädökset ovat monilta osin yleissopimuksen määräyksiä suojaavampia. Yleissopimus on kuitenkin EU:n lainsäädäntöä täsmällisempi kotitaloustyöntekijöitä koskevan lainsäädännön soveltamisalan ja muiden kotitaloustyön erityisnäkökohtien suhteen.

Tausta

EU edistää kaikessa politiikassaan ILOn ajan tasalla oleviksi luokittelemien, työelämän perusnormeja koskevien ja muiden ILOn yleissopimusten ratifiointia ja tehokasta täytäntöönpanoa.

Vuoden 2012 työllisyyspaketissa komissio painotti kotitaloustyöntekijöitä koskevan yleissopimuksen täytäntöönpanon merkitystä työolojen parantamisessa henkilökohtaisissa palveluissa.

Ihmiskaupan hävittämiseen tähtäävän EU:n strategian yhteydessä kesäkuussa 2012 komissio kehotti jäsenvaltioita ratifioimaan kaikki sellaiset kansainväliset asiakirjat, sopimukset ja oikeudelliset velvoitteet, joiden avulla voidaan pyrkiä puuttumaan ihmiskauppaan tehokkaammalla, koordinoidummalla ja johdonmukaisemmalla tavalla. Tämä koskee myös yleissopimusta kotitaloustyöntekijöistä.

Lisäksi ammattiliitoilla ja kansalaisjärjestöillä on käynnissä kansainvälinen kampanja, jonka tavoitteena on edistää kotitaloustyöntekijöitä koskevan yleissopimuksen ratifiointia.

Useat jäsenvaltiot ovat ilmoittaneet aikovansa ratifioida yleissopimuksen kotitaloustyöntekijöistä nopeasti. Sen vuoksi on tarpeen poistaa mahdolliset EU:n tason oikeudelliset esteet, jotta jäsenvaltiot voivat ratifioida tämän yleissopimuksen.

Viime vuosikymmenen aikana on hyväksytty kolme ILOn yleissopimusta, jotka kuuluvat osittain unionin toimivaltaan, ja neuvosto on valtuuttanut jäsenvaltiot ratifioimaan unionin edun vuoksi ne osat, jotka kuuluvat unionin toimivaltaan. Komissio hyväksyi 20. marraskuuta 2012 vastaavanlaisen ehdotuksen neuvoston päätökseksi kemikaaleja koskevan yleissopimuksen nro 170 osalta.

Lisätietoja

Kansainvälinen työjärjestö: Decent work for domestic workers

László Andorin verkkosivut

László Andor Twitterissä

Tilaa Euroopan komission julkaisema työllisyys-, sosiaali- ja osallisuusasioita käsittelevä maksuton sähköpostitiedote.

Contacts :

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar