Navigation path

Left navigation

Additional tools

Euroopa komisjon

Pressiteade

Brüssel, 21. märts 2013

Euroopa Komisjon ärgitab liikmesriike parandama koduabiliste töötingimusi ja rakendama ILO sellekohast konventsiooni

Euroopa Komisjon esitas ettepaneku nõukogu otsuse kohta, millega volitatakse liikmesriike ratifitseerima Rahvusvahelise Tööorganisatsiooni (ILO) 2011. aasta konventsiooni, mis puudutab koduabiliste inimväärset tööd (konventsioon nr 189). Riigid, kes ILO konventsiooni ratifitseerivad, nõustuvad tagama koduabilistele õiglased ja inimväärsed töötingimused seeläbi, et kaitsevad nende tööalaseid põhiõigusi, hoiavad ära kuritarvitamise ja vägivalla ning tagavad noorte koduabiliste kaitse.

Töötingimuste parandamine isikuteenuste valdkonnas on Euroopa Komisjonile väga oluline,” lausus tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse volinik László Andor. Ta lisas: Soovitan liikmesriikidel tungivalt see konventsioon võimalikult kiiresti ratifitseerida, sest see aitab Euroopa Liidul võidelda ka inimkaubanduse vastu.”

Komisjoni ettepanek nõukogu otsuse kohta on vajalik, sest liikmesriigid ei saa ILO konventsioone iseseisvalt ratifitseerida enne, kui komisjon on volitanud neid ratifitseerima ELi pädevusse kuuluvaid konventsiooni osi. Euroopa Liit ise ei saa ühtki ILO konventsiooni ratifitseerida, sest konventsiooni osalised saavad olla vaid riigid.

ILO konventsiooni ratifitseerivad riigid peavad tagama koduabilistele õiglased ja inimväärsed töötingimused, samuti hoidma ära nende kuritarvitamise ja nendevastase vägivalla ning laste kasutamise koduabilisena. Need riigid peavad tagama koduabilistele teiste töötajatega võrdsed hüvitised ja soodustused, näiteks raseduse ja sünnituse korral. Konventsiooni kohaselt peab töötajaid teavitama ka nende töö tingimustest ja üksikasjadest. Lisaks on seal klauslid, millega tagatakse, et koduabilised on kaitstud diskrimineerimise eest, neil on inimväärsed elamistingimused ja neil on lihtne kaebusi esitada. Samuti on konventsioonis kehtestatud eeskirjad välismaalaste töölevõtmiseks.

Mõned ILO konventsiooni aspektid on juba reguleeritud ELi õigusaktidega. Konventsiooni sätetes väljendub samasugune mõtteviis nagu ELi õigusaktides ning need on omavahel suurel määral kooskõlas. Paljudes küsimustes pakuvad ELi õigusaktid suuremat kaitset kui konventsioon. Konventsioon aga on ELi õigusaktidega võrreldes konkreetsem koduabiliste õiguste seadusliku reguleerimise osas ja koduabilise töö muudes üksikasjades.

Taustteave

EL toetab kõigis oma poliitikavaldkondades ILO selliste konventsioonide ratifitseerimist ja tõhusat rakendamist, mis puudutavad põhilisi tööstandardeid ja mille ILO on liigitanud ajakohaseks.

Komisjon rõhutas 2012. aasta tööhõivepaketis, et koduabiliste konventsiooni rakendamine on väga oluline töötingimuste parandamiseks isikuteenuste valdkonnas.

2012. aasta juunis kutsus komisjon liikmesriike inimkaubanduse kaotamist käsitleva ELi strateegia raames üles ratifitseerima kõik rahvusvahelised dokumendid, lepingud ja juriidilised kohustused, kaasa arvatud koduabiliste konventsioon, mis aitavad tõhusamalt, kooskõlastatumalt ja ühtsemalt võidelda inimkaubanduse vastu.

Lisaks on ametiühingud ja vabaühendused korraldanud rahvusvahelise kampaania, et toetada koduabilise konventsiooni ratifitseerimist.

Paljud liikmesriigid on teatanud kavatsusest koduabiliste konventsioon peatselt ratifitseerida. Seepärast on vaja ELi tasandil kõrvaldada kõik õiguslikud takistused, mis liikmesriikidel konventsiooni ratifitseerimisel on.

Nende kolme viimasel kümnendil vastu võetud ILO konventsiooni puhul, milles on ELi pädevusse kuuluvaid osi, on nõukogu andnud liikmesriikidele loa sellised konventsiooniosad liidu huvides ratifitseerida. 20. novembril 2012 võttis komisjon vastu samasuguse ettepaneku kemikaalide konventsiooni (nr 170) käsitleva nõukogu otsuse kohta.

Lisateave

Rahvusvaheline Tööorganisatsioon: Decent work for domestic workers

László Andori veebisait

László Andor Twitteris

Tellige Euroopa Komisjoni tasuta elektrooniline tööhõive, sotsiaalküsimuste ja sotsiaalse kaasatuse uudiskiri

Kontaktisikud:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar