Navigation path

Left navigation

Additional tools

Ευρωπαϊκή Επιτροπή

Δελτίο τύπου

Βρυξέλλες, 21 Μαρτίου 2013

Συνθήκες εργασίας: Η Επιτροπή καλεί τα κράτη μέλη να εφαρμόσουν τη σύμβαση της ΔΟΕ για το οικιακό προσωπικό

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υπέβαλε πρόταση απόφασης του Συμβουλίου για την παροχή εξουσιοδότησης στα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας του 2011 σχετικά με την αξιοπρεπή εργασία για το οικιακό προσωπικό (Σύμβαση αριθ. 189). Οι χώρες που κυρώνουν τη σύμβαση της ΔΟΕ συμφωνούν να διασφαλίζουν αξιοπρεπείς και δίκαιες συνθήκες εργασίας για το οικιακό προσωπικό μέσω της προστασίας των θεμελιωδών δικαιωμάτων που σχετίζονται με την εργασία, που αποτρέπουν την κατάχρηση και τη βία και θεσπίζουν διασφαλίσεις για νέους που εργάζονται ως οικιακό προσωπικό.

«Η βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα της παροχής προσωπικών υπηρεσιών αποτελεί σημαντικό στόχο για την Επιτροπή», δήλωσε ο Επίτροπος κ. László Andor, Επίτροπος αρμόδιος για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη, και προσέθεσε «Προτρέπω τα κράτη μέλη να κυρώσουν τη σύμβαση το συντομότερο δυνατόν, πράγμα που θα συμβάλει επίσης στην εφαρμογή της στρατηγικής της ΕΕ για την καταπολέμηση της εμπορίας ανθρώπων».

Η πρόταση της Επιτροπής για την έκδοση απόφασης του Συμβουλίου είναι αναγκαία, επειδή τα κράτη μέλη δεν μπορούν να κυρώσουν τις Συμβάσεις της ΔΟΕ, σε αυτόνομη βάση, χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Συμβούλιο, όσον αφορά τα τμήματα εκείνα της σύμβασης που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες της ΕΕ. Η ίδια η ΕΕ δεν μπορεί να κυρώσει τη σύμβαση της ΔΟΕ, διότι μόνο κράτη μπορούν να είναι συμβαλλόμενα μέρη της.

Απαιτείται από τα κράτη που κυρώνουν τη σύμβαση να λαμβάνουν μέτρα για την εξασφάλιση δίκαιων και αξιοπρεπών συνθηκών εργασίας και για την πρόληψη της κατάχρησης, της βίας και της παιδικής εργασίας στον τομέα της οικιακής απασχόλησης. Πρέπει να εξασφαλίζουν την ίση μεταχείριση μεταξύ των εργαζόμενων ως οικιακό προσωπικό και των άλλων εργαζόμενων όσον αφορά τις αποδοχές και τις παροχές, π.χ. σε περίπτωση μητρότητας. Η σύμβαση επίσης εισάγει την υποχρέωση να ενημερώνονται οι εργαζόμενοι σχετικά με τους όρους και τις λεπτομέρειες της σχέσης εργασίας τους. Περαιτέρω ρήτρες εξασφαλίζουν ότι οι εργαζόμενοι προστατεύονται από τις διακρίσεις, απολαμβάνουν αξιοπρεπείς συνθήκες διαβίωσης και έχουν εύκολη πρόσβαση σε μηχανισμούς υποβολής καταγγελιών. Τέλος, η σύμβαση καθορίζει κανόνες όσον αφορά τις προσλήψεις από το εξωτερικό.

Η νομοθεσία της ΕΕ ρυθμίζει ήδη ορισμένες πτυχές που καλύπτονται από τη σύμβαση της ΔΟΕ. Οι διατάξεις της σύμβασης έχουν την ίδια προσέγγιση όπως αυτής της νομοθεσίας και είναι γενικά ομοιόμορφες. Σε πολλά ζητήματα, η νομοθεσία της ΕΕ προστατεύει περισσότερο από τη σύμβαση. Η σύμβαση, ωστόσο, είναι πιο ακριβής από τη νομοθεσία της ΕΕ στην κάλυψη των εργαζομένων ως οικιακό προσωπικό από τη νομοθεσία και σε άλλες ειδικές πτυχές της εργασίας στον τομέα παροχής οικιακών υπηρεσιών.

Ιστορικό

Η ΕΕ προωθεί, σε όλες τις πολιτικές της, την κύρωση και την ουσιαστική εφαρμογή των συμβάσεων της ΔΟΕ για τα θεμελιώδη πρότυπα εργασίας και άλλων συμβάσεων που έχουν χαρακτηριστεί επικαιροποιημένες από τη ΔΟΕ μέχρι σήμερα.

Η Επιτροπή, στη δέσμη των μέτρων της για την απασχόληση του 2012, υπογράμμισε το ρόλο της εφαρμογής της σύμβασης για το οικιακό προσωπικό στη βελτίωση των συνθηκών εργασίας στον τομέα παροχής προσωπικών υπηρεσιών.

Τον Ιούνιο του 2012, στο πλαίσιο της στρατηγικής της ΕΕ για την εξάλειψη της εμπορίας ανθρώπων, η Επιτροπή ζήτησε από τα κράτη μέλη να κυρώσουν όλες τις σχετικές διεθνείς πράξεις, τις συμφωνίες και τις νομικές υποχρεώσεις που θα συμβάλουν στην αντιμετώπιση της εμπορίας ανθρώπων με πιο αποτελεσματικό, συντονισμένο και συνεκτικό τρόπο, συμπεριλαμβανομένης της σύμβασης για το οικιακό προσωπικό.

Επιπλέον, οι συνδικαλιστικές οργανώσεις και οι μη κυβερνητικοί οργανισμοί πραγματοποιούν διεθνή εκστρατεία με σκοπό να προωθήσουν την κύρωση της σύμβασης για το οικιακό προσωπικό .

Διάφορα κράτη μέλη έχουν δηλώσει την πρόθεσή τους να κυρώσουν το ταχύτερο σύμβασης για το οικιακό προσωπικό. Είναι επομένως αναγκαίο τα τυχόν νομικά εμπόδια για την κύρωση από τα κράτη μέλη να αφαιρεθεί στο επίπεδο της ΕΕ.

Σε ό,τι αφορά τις τρεις συμβάσεις της ΔΟΕ που εγκρίθηκαν την τελευταία δεκαετία, μέρη των οποίων εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης, το Συμβούλιο εξουσιοδότησε τα κράτη μέλη να τις κυρώσουν, προς το συμφέρον της Ένωσης, όσον αφορά τα μέρη εκείνα που εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Ένωσης. Στις 20 Νοεμβρίου 2012, η Επιτροπή ενέκρινε παρόμοια πρόταση για μια τέτοια απόφαση του Συμβουλίου σε ό, τι αφορά σύμβαση αριθ. 170 για τις χημικές ουσίες.

Για περισσότερες πληροφορίες

Διεθνής Οργάνωση Εργασίας: Decent work for domestic workers

Δικτυακός τόπος του László Andor

Ακολουθήστε τον κ. László Andor στο Twitter:

Γίνετε συνδρομητές στο ενημερωτικό δελτίο για την απασχόληση, τις κοινωνικές υποθέσεις και την κοινωνική ένταξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, το οποίο αποστέλλεται δωρεάν μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου

Αρμόδιοι επικοινωνίας:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar