Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, den 21. marts 2013

Arbejdsvilkår: Kommissionen opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at gennemføre ILO's konvention om husarbejdere

Europa-Kommissionen har fremsat et forslag til Rådets afgørelse om bemyndigelse af medlemsstaterne til at ratificere Den Internationale Arbejdsorganisations 2011-konvention om ordentlige arbejdsforhold for husarbejdere (konvention nr. 189). De lande, der ratificerer ILO-konventionen, er enige om at sikre lige og ordentlige vilkår for husarbejdere, beskytte husarbejderes grundlæggende arbejdsmarkedsmæssige rettigheder, forebygge misbrug og vold og træffe beskyttelsesforanstaltninger for unge husarbejdere.

"Et vigtigt mål for Kommissionen er at forbedre arbejdsvilkårene inden for personlige tjenesteydelser, udtalte László Andor, medlem af Kommissionen med ansvar for beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion, og "Jeg opfordrer indtrængende medlemsstaterne til så hurtigt som muligt at ratificere denne konvention, der også vil bidrage til gennemførelsen af EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel", tilføjede han.

Kommissionens forslag til Rådets afgørelse er nødvendigt, da medlemsstaterne ikke er i stand til selv at ratificere ILO-konventioner uden forudgående bemyndigelse fra Rådet for så vidt angår de dele af konventionen, der hører ind under EU's kompetence. EU kan ikke selv ratificere en ILO-konvention, da kun stater kan være parter i den.

De stater, der ratificerer konventionen, er forpligtet til at træffe foranstaltninger for at sikre lige og ordentlige arbejdsvilkår samt forebygge misbrug, vold og børnearbejde inden for husligt arbejde. De skal sikre, at husarbejdere og andre arbejdstagere behandles lige med hensyn til løn og ydelser, f.eks. i tilfælde af moderskab. Med konventionen indføres der ligeledes en forpligtelse til at informere arbejdstagerne om deres ansættelses- og arbejdsvilkår. Yderligere klausuler sikrer, at husarbejdere beskyttes mod diskrimination, tilbydes offentlige levevilkår og har let adgang til klagemekanismer. Endelig er der i konventionen fastsat regler for ansættelse af udenlandsk arbejdskraft.

Nogle af de aspekter, der er omfattet af ILO-konventionen, behandles allerede i EU-lovgivningen. Den tilgang, der anvendes i henhold til konventionens bestemmelser, er den samme som for EU-lovgivningen, og konventionens bestemmelser er stort set i overensstemmelse med EU-lovgivningen. EU-retten yder på mange punkter større beskyttelse end konventionen. Konventionen er dog mere præcis end EU-retten, når det gælder den lovgivningsmæssige beskyttelse af husarbejdere og andre særlige aspekter af husligt arbejde.

Baggrund

EU støtter - i alle sine politikker – ratificeringen og den effektive gennemførelse af ILO's konventioner om grundlæggende arbejdsstandarder og andre konventioner, der af ILO er blevet betegnet som aktuelle.

Kommissionen understregede i beskæftigelsespakken 2012 vigtigheden af at gennemføre konventionen om husarbejdere for at kunne forbedre arbejdsvilkårene inden for personlige tjenesteydelser.

Som led i EU's strategi for bekæmpelse af menneskehandel opfordrede Kommissionen i juni 2012 indtrængende medlemsstaterne til at ratificere alle relevante internationale instrumenter, aftaler og juridiske forpligtelser, som vil bidrage til at gøre bekæmpelsen af menneskehandel mere effektiv, koordineret og sammenhængende, herunder konventionen om husarbejdere.

Fagforeninger og ikke-statslige organisationer fører desuden en international kampagne for at fremme ratificeringen af konventionen om husarbejdere.

Flere medlemsstater har givet udtryk for, at de hurtigt vil ratificere konventionen om husarbejdere. Det er derfor nødvendigt, at retlige hindringer for medlemsstaternes ratificering fjernes på EU-plan.

For så vidt angår tre andre ILO-konventioner, som er blevet vedtaget inden for det seneste tiår, og hvor dele deraf hører ind under EU's kompetence, har Rådet bemyndiget medlemsstaterne til i Unionens interesse at ratificere de dele af konventionerne, der hører ind under EU's kompetence. Kommissionen vedtog den 20. november 2012 et lignende forslag til en sådan rådsafgørelse for så vidt angår konventionen om kemikalier (nr. 170).

Yderligere oplysninger

Den Internationale Arbejdsorganisation: Decent work for domestic workers

László Andors websted

Følg László Andor på Twitter

Få tilsendt Europa-Kommissionens nyhedsbrev om beskæftigelse, sociale anliggender, arbejdsmarkedsforhold og inklusion gratis pr. e-mail

Kontaktpersoner:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar