Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Evropská komise

tisková zpráva

Brusel 21. března 2013

Pracovní podmínky: Komise vyzývá členské státy, aby provedly úmluvu Mezinárodní organizace práce o pracovnících v cizí domácnosti

Evropská komise předložila návrh rozhodnutí Rady, kterým se členské státy zmocňují, aby ratifikovaly Úmluvu Mezinárodní organizace práce (MOP) o důstojné práci pro pracovníky v cizí domácnosti (úmluva č. 189). Ratifikací úmluvy MOP se země zavazují k zajištění spravedlivých a důstojných podmínek pro pracovníky v cizí domácnosti tím, že budou chránit jejich základní pracovní práva, předcházet zneužívání a násilí a že stanoví ochranná opatření pro mladé pracovníky v cizí domácnosti.

Zlepšení pracovních podmínek v osobních službách je pro Komisi důležitým cílem,“ uvedl László Andor, komisař pro zaměstnanost, sociální věci a sociální začleňování, a dodal: „Vyzývám členské státy, aby co nejdříve tuto úmluvu ratifikovaly, a přispěly tak rovněž k provádění strategie EU v boji proti obchodování s lidmi.“

Návrh rozhodnutí Rady předložený Komisí je nezbytný, neboť členské státy nemohou úmluvy MOP samostatně ratifikovat bez předchozího schválení Radou, pokud jde o ty části úmluvy, jež spadají do pravomoci Unie. Samotná EU nemůže žádnou úmluvu MOP ratifikovat, jelikož stranami úmluvy mohou být pouze státy.

Státy, které úmluvu ratifikují, musejí přijmout opatření, jimiž se zajistí spravedlivé a důstojné pracovní podmínky, zamezí se zneužívání, násilí a dětské práci při zaměstnávání pracovníků v cizí domácnosti. Musí být zajištěno rovné zacházení mezi pracovníky v cizí domácnosti a ostatními pracovníky, pokud jde o odměny a příspěvky, například v případě mateřství. Úmluva rovněž zavádí povinnost informovat pracovníky o podmínkách a podrobnostech týkajících se jejich zaměstnávání. Další doložky domácím pracovníkům zajistí ochranu proti diskriminaci, důstojné životní podmínky a snadný přístup k mechanismům pro podávání stížností. Úmluva také stanoví pravidla upravující nábor pracovníků ze zahraničí.

Některé aspekty, kterými se zabývá uvedená úmluva MOP, se již objevují v právních předpisech EU. Ustanovení úmluvy jsou v celkovém souladu s ustanoveními právních předpisů EU a sdílejí s nimi tentýž přístup. Právní předpisy EU nabízejí v mnoha oblastech větší ochranu, než je tomu v úmluvě. Ta je však přesnější než právo EU, pokud jde o úpravu problematiky pracovníků v cizí domácnosti právními předpisy a o jiné konkrétní aspekty práce v cizí domácnosti.

Souvislosti

Ratifikaci a účinné provedení úmluv MOP o základních pracovních normách, jakož i dalších úmluv, které MOP označila za aktuální, Evropská unie podporuje ve všech svých politikách.

Ve svém balíčku opatření v oblasti zaměstnanosti z roku 2012 Komise zdůraznila význam, jaký má provedení úmluvy o domácích pracovnících pro zlepšování pracovních podmínek v oblasti osobních služeb.

V červnu 2012 Komise – v rámci Strategie EU pro vymýcení obchodu s lidmi – důrazně vyzvala členské státy, aby ratifikovaly všechny příslušné mezinárodní nástroje, dohody a právní závazky, které přispějí k účinnějšímu, koordinovanějšímu a soudržnějšímu řešení otázky obchodování s lidmi, včetně úmluvy o pracovnících v cizí domácnosti.

Odbory a nevládní organizace navíc vedou mezinárodní kampaň na podporu ratifikace uvedené úmluvy.

Některé členské státy vyjádřily svůj záměr tuto úmluvu co nejrychleji ratifikovat. Je proto nezbytné, aby veškeré právní překážky pro její ratifikaci členskými státy byly na úrovni EU odstraněny.

V posledních deseti letech byly přijaty další tři úmluvy MOP, jejichž některé části spadají do pravomoci EU. Rada v této souvislosti zmocnila členské státy, aby ty části, které spadají do pravomoci Unie, v zájmu Unie ratifikovaly. Dne 20. listopadu 2012 Komise přijala obdobný návrh rozhodnutí Rady týkající se úmluvy č. 170 o chemických látkách.

Další informace

Mezinárodní organizace práce: Důstojná práce pro pracovníky v cizí domácnosti

Internetové stránky komisaře László Andora

László Andor na Twitteru

Bezplatné zasílání elektronického zpravodaje Evropské komise o zaměstnanosti, sociálních věcech a sociálním začleňování

Kontaktní osoby:

Jonathan Todd (+32 22994107)

Cécile Dubois (+32 22951883)


Side Bar