Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за медиите

Брюксел, 21 март 2013 г.

Условия на труд: Комисията призовава държавите членки да приложат конвенцията на МОТ относно домашните работници

Европейската комисия представи предложение за решение на Съвета за упълномощаване на държавите членки да ратифицират Конвенцията относно достойния труд на домашните работници от 2011 г. на Международната организация на труда (Конвенция № 189). Държавите, които ратифицират Конвенцията на МОТ, се ангажират да гарантират справедливи и достойни условия на труд за домашните работници чрез осигуряване на защита на основните им права, свързани с труда, предотвратяване на злоупотребите и насилието и въвеждане на гаранции по отношение на младите домашни работници.

„Подобряването на условията на труд в областта на предоставянето на персонални услуги е важна цел за Комисията, заяви Ласло Андор, Комисар по заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване, и добави — Призовавам държавите членки да ратифицират тази конвенция в най-кратки срокове, тъй като това ще спомогне за изпълнението на стратегията на ЕС за борба с трафика на хора“.

Необходимостта Комисията да представи предложение за решение на Съвета е продиктувана от невъзможността на държавите членки самостоятелно да ратифицират конвенции на МОТ, без предварително да бъдат упълномощени от Съвета по отношение на частите от конвенцията, които попадат в обхвата на компетентността на ЕС. От друга страна ЕС като такъв не може да ратифицира конвенции на МОТ, тъй като страни по тях могат да бъдат само държави.

От ратифициралите конвенцията държави се изисква да предприемат мерки, с които да гарантират справедливи и достойни условия на труд и да предотвратят злоупотребите, насилието и детския труд сред полагащите домашен труд. Те трябва да гарантират равно третиране на домашните работници спрямо останалите работници по отношение на възнаграждението и обезщетенията, например при майчинство. С конвенцията се въвежда и задължение за информиране на работниците за условията на трудовото правоотношение. В други разпоредби на конвенцията на домашните работници се гарантират защита срещу дискриминация, достойни условия на живот и лесен достъп до механизми за подаване на жалби. Накрая, в конвенцията са определени и правила по отношение на наемането на работа на граждани от други държави.

Част от залегналите в конвенцията на МОТ аспекти вече са регламентирани в законодателството на ЕС. Възприетият в конвенцията подход не се различава от използвания в правото на ЕС и разпоредбите им като цяло са съвместими. В много отношения законодателството на ЕС осигурява по-висока степен на закрила, но разпоредбите на конвенцията са по-прецизни от гледна точка на степента, в която домашните работници се обхванати в законодателството, както и по отношение на други по-конкретни аспекти на полагането на домашен труд.

Контекст

Във всички области на провежданата политика ЕС насърчава държавите членки да ратифицират и да прилагат на практика конвенциите на МОТ, съдържащи основни трудови стандарти, както и други конвенции, които МОТ определя като актуални.

В своя Пакет за заетостта от 2012 г. Комисията подчерта ролята на прилагането на Конвенцията относно домашните работници за подобряването на условията на труд в областта на предоставянето на персонални услуги.

През юни 2012 г. в контекста на стратегията на ЕС за премахване на трафика на хора Комисията призова държавите членки да ратифицират всички международни инструменти, споразумения и правни задължения в тази област, включително Конвенцията относно домашните работници, с цел постигане на по-голяма ефективност и по-добра координация и съгласуваност в действията за борба с трафика на хора.

Освен това синдикатите и неправителствените организации провеждат международна кампания за насърчаване на ратифицирането на Конвенцията относно домашните работници.

Няколко държави членки вече изразиха намерението си да ратифицират бързо Конвенцията относно домашните работници. Поради това е необходимо всички правни пречки за ратифицирането ѝ от държавите членки да бъдат отстранени на равнището на ЕС.

По отношение на три други конвенции на МОТ, приети през последните десет години, части от които попадат в рамките на компетентността на ЕС, Съветът упълномощи държавите членки да ги ратифицират, в интерес на Съюза, по отношение на частите от тях, попадащи в обхвата на компетентността на Съюза. На 20 ноември 2012 г. Комисията прие предложение за решение на Съвета по отношение на Конвенцията относно химикалите (Конвенция № 170).

За повече информация

Международна организация на труда: Достоен труд за домашните работници

Уебсайт на Ласло Андор

На този адрес можете да следите съобщенията на комисар Ласло Андор в Туитър

Абонирайте се за безплатния електронен бюлетин на Европейската комисия в областта на заетостта, социалните въпроси и социалното приобщаване

За контакти:

Jonathan Todd (+32 2 299 41 07)

Cécile Dubois (+32 2 295 18 83)


Side Bar