Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 21 mars 2013

Mindre pengar till utbildning i flera EU-länder

Investeringarna i utbildning har sjunkit i åtta av de 25 medlemsländer som ingått i EU-kommissionens undersökning om krisens effekter på utbildningsbudgetarna sedan 2010. I Grekland, Ungern1, Italien2, Litauen och Portugal har utbildningsbudgeten skurits ned med 5 % och i Estland, Polen3, Spanien och Storbritannien (Skottland) har nedskärningarna varit 1−5 %. Fem EU-länder ökade dock investeringarna i utbildning med mer än 1 %: Sverige, Österrike, Danmark, Luxemburg och Malta. Samma gäller för den tyskspråkiga delen av Belgien. Tyskland och Nederländerna har inte lämnat uppgifter för perioden efter 2010.

I andra medlemsländer varierar trenden, då vissa ökar sin utbildningsbudget ett år för att sedan minska den följande år eller tvärtom. Belgien (franskspråkiga gemenskapen), Cypern, Lettland, Finland, Frankrike, Irland, Slovenien, Storbritannien (Wales) samt den blivande medlemsstaten Kroatien ökade sin utbildningsbudget under 2010−2011, men minskade den sedan under 2011−2012. Motsatsen skedde i Bulgarien, Tjeckien, Rumänien och Slovakien, där utbildningsbudgeten skars ned under 2010−2011, men ökades under den efterföljande perioden. Belgiens flamländska gemenskap bibehöll samma utbildningsbudget under de två åren.

− Det är svåra tider för medlemsländernas ekonomi, men vi måste satsa på utbildning och fortbildning, eftersom det är nyckeln till framtiden för våra ungdomar och till en långsiktigt hållbar ekonomisk återhämtning. Om EU-länderna inte investerar för att modernisera utbildning och kompetensutveckling kommer vi att halka efter våra globala konkurrenter och få svårare att lösa problemet med ungdomsarbetslösheten, säger Androulla Vassiliou, EU:s kommissionär för utbildning och ungdomsfrågor.

I undersökningen granskades hur utbildning på alla nivåer, från förskola till högre studier, finansieras i 35 nationella och regionala utbildningssystem. Undersökningen visar att lärarnas löner och tillägg sänktes eller frystes i elva länder (Bulgarien, Kroatien, Estland, Grekland, Ungern, Irland, Italien, Lettland, Litauen, Portugal och Spanien) under 2011 och 2012. Lärarlönerna utgör mer än 70 % av utbildningsbudgetarna.

Nedskärningarna har också lett till att antalet lärare har minskat i tio EU-länder (Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrike, Italien, Lettland, Litauen, Portugal, Rumänien och Storbritannien). Förutom krisen bidrog också det minskade antalet elever till nedskärningarna bland personalen. Som ljuspunkt kan noteras att investeringarna i lärares utbildning och fortbildning har ökat i 18 europeiska länder — en viktig utveckling med tanke på sambandet mellan undervisningskvalitet och elevers resultat.

Det statliga ekonomiska stödet för elever och studenter, till exempel bidrag, lån och familjebidrag, förblev oförändrat under 2011 och 2012 i de flesta länderna. Åtta medlemsländer (Österrike, Tyskland, Grekland, Irland, Lettland, Litauen, Luxemburg och Portugal) erbjuder särskilt ekonomiskt stöd till arbetslösa eller lågutbildade för att de ska få möjlighet till fort- eller vidareutbildning. Oftast matchas dessa investeringar av Europeiska socialfonden.

Bakgrund

Undersökningen om krisens effekter på finansieringen av utbildning i Europa (Funding of Education in Europe: The Impact of the Economic Crisis) inriktar sig på:

  • Den ekonomiska bakgrunden

  • Hur offentlig finansiering av och nationella budgetar för utbildning utvecklas

  • Trender som gäller finansiering av personal (löner och tillägg)

  • Nationella budgetar för utbildningsinfrastruktur och stödstrukturer

  • De senaste trenderna vad gäller finansiering av och ändringar i den nationella politiken om ekonomiskt stöd till elever och studenter

Undersökningen har förutom i Sverige genomförts i Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Estland, Finland, Frankrike, Grekland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Lettland, Litauen, Luxemburg, Malta, Nederländerna, Norge, Polen, Portugal, Rumänien, Slovakien, Slovenien, Spanien, Storbritannien, Tjeckien, Turkiet, Tyskland, Ungern och Österrike. Tyskland och Nederländerna har inte lämnat uppgifter för perioden 2010−2012. När det gäller Storbritannien finns uppgifter att tillgå för Skottland och Wales men inte för England och Nordirland.

Eurydice

Undersökningen har genomförts för kommissionens räkning av Eurydice-nätverket, som består av 40 nationella enheter i 36 länder (EU:s 27 medlemsländer, Eftaländerna Schweiz, Liechtenstein, Norge och Island samt Turkiet, Kroatien, Serbien, Montenegro och f.d. jugoslaviska republiken Makedonien). Eurydice-nätverket samordnas av Genomförandeorganet för utbildning, audiovisuella medier och kultur (EACEA).

Ytterligare information

Undersökningen finns att läsa på engelska på Eurydice hemsida.

EU-kommissionens webbplats om utbildning (på engelska)

Androulla Vassilious webbplats (på engelska)

Följ Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilaga

Figur 1: Budgetförändringar 2010-2012, alla utbildningsnivåer4

2011 jämfört med 2010 2012 jämfört med 2011

Ökning eller minskning under 1 %
Ökning med mer än 5 %
Minskning med mer än 5 %

Ökning mellan 1 och 5 %
Minskning mellan 1 och 5 %
Inga uppgifter tillgängliga

Källa: Eurydice

Figur 2: Löneutveckling i absoluta tal för lärare och skolledare i den offentliga sektorn, 2010-2012

2011 jämfört med 2010 2012 jämfört med 2011

Ökning p.g.a. lönereform
Ökning p.g.a. särskild justering för lärare
Bara levnadskostnadsjustering

Frysta löner
Minskning
Inga uppgifter tillgängliga

Källa: Eurydice

Figur 3: Totala offentliga utgifter för utbildning under perioden 2000-2010

Förklaring: X-axeln = referensår 2000−2010

Y-axeln = relativ procentuell ökning, år 2000 = 100

":" = inga uppgifter

Källa: Eurostat, nationalräkenskapsstatistik (uppgifter från november 2012).

1 :

Informationen om Ungern avser 2011 jämfört med 2010.

2 :

Italiens utbildningsbudget minskade med 1−5 % under 2011 jämfört med 2010 och med mer än 5 % under 2012 jämfört med 2011.

3 :

Informationen om Polen avser 2011 jämfört med 2010.

4 :

. Uppgifterna i figur 1 anges i fasta priser som tar hänsyn till skillnader i inflationstakten.


Side Bar