Chemin de navigation

Left navigation

Additional tools

Európska komisia

Tlačová správa

Brusel, 21 marec 2013

Brusel 21. marca 2013

Rozpočty na vzdelávanie sú v členských štátoch pod tlakom

Zo štúdie Európskej komisie o vplyve krízy na rozpočty na vzdelávanie vyplýva, že investície do vzdelávania klesli od roku 2010 v ôsmich z 25 posudzovaných členských štátov. V Grécku, Maďarsku1, Taliansku2, Litve a Portugalsku predstavovali škrty viac ako 5 %, zatiaľ čo v Estónsku, Poľsku3, Španielsku a Spojenom kráľovstve (Škótsku) sa pohybovali od 1 do 5 %. K zvýšeniu výdavkov na vzdelávanie o viac ako 1 % došlo naopak v týchto piatich členských štátoch: Dánsko, Luxembursko, Malta, Rakúsko a Švédsko, ako aj nemecky hovoriaca časť Belgicka. Nemecko a Holandsko neposkytli na obdobie od roku 2010 žiadne údaje.

Trendy výdavkov sú v iných členských štátoch rôzne, niektoré najprv zvýšia svoje rozpočty, a ďalší rok ich znížia alebo naopak. Belgicko (frankofónna komunita), Cyprus, Lotyšsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo (Wales), ako aj budúci členský štát Chorvátsko, zvýšili v rokoch 2010 – 2011 svoje rozpočty na vzdelávanie, ale v ďalších rokoch 2011 – 2012 došlo k ich zníženiu. Naopak, Bulharsko, Česká republika, Rumunsko a Slovensko znížili svoje rozpočty v rokoch 2010 -2011, avšak v ďalšom období došlo k ich zvýšeniu. Flámska komunita v Belgicku v obidvoch obdobiach udržala svoj rozpočet na rovnakej úrovni.

„Pre štátne pokladnice nastali ťažké časy, napriek tomu potrebujeme v otázke verejných investícií do vzdelávania a odbornej prípravy zachovať konzistentný prístup, pretože to je kľúčom k budúcnosti našich mladých ľudí a dlhodobej udržateľnej hospodárskej obnove. Ak členské štáty nebudú náležite investovať do modernizácie vzdelávania a zručností, rozdiely medzi nami a konkurenciou z ostatných častí sveta sa ešte prehĺbia a budeme sa horšie vyrovnávať s nezamestnanosťou mládeže,“ povedala Androulla Vassiliouová, európska komisárka pre vzdelávanie, kultúru, viacjazyčnosť a mládež.

Štúdia analyzovala financovanie v 35 vnútroštátnych a regionálnych vzdelávacích systémoch, na všetkých úrovniach vzdelávania, od predškolskej až po vysokoškolskú úroven. Štúdia ukazuje, že v rokoch 2011 a 2012 boli platy a príplatky učiteľov znížené alebo zmrazené v 11 krajinách (Bulharsko, Chorvátsko, Estónsko, Grécko, Írsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Španielsko a Taliansko). Platy učiteľov predstavujú viac ako 70 % rozpočtov na vzdelávanie.

Škrty spôsobili v 10 členských štátoch (Bulharsko, Cyprus, Estónsko, Francúzsko, Litva, Lotyšsko, Portugalsko, Rumunsko, Spojené kráľovstvo a Taliansko) aj zníženie počtu učiteľského personálu. Na zníženie počtu učiteľského personálu však okrem krízy mal vplyv aj pokles žiakov a študentov. Pozitívnou správou naopak je, že financovanie odbornej prípravy sa v 18 členských krajinách zvýšilo – čo je veľmi dôležité vzhľadom na prepojenie medzi kvalitou učiteľov a výsledkami študentov.

Podpora verejného sektora pre žiakov a študentov, ako sú granty, pôžičky a rodinné prídavky sa v rokoch 2011 a 2012 vo väčšine krajín nezmenila. Osem členských štátov (Grécko, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Nemecko, Portugalsko a Rakúsko) ponúka špeciálnu finančnú podporu pre nezamestnaných alebo nízkokvalifikovaných ľudí, ktorá slúži na zlepšenie alebo obnovenie ich zručností. Vo väčšine prípadov sú tieto investície spolufinancované z Európskeho sociálneho fondu.

Súvislosti

Štúdia nazvaná „Financovanie vzdelávania v Európe v rokoch: vplyv hospodárskej krízy“, sa zameriava na:

  • hospodárske súvislosti,

  • vývoj v oblasti verejných výdavkov a štátneho rozpočtu na vzdelávanie,

  • trendy týkajúce sa financovania ľudských zdrojov (platy a príplatky),

  • štátne rozpočty na vzdelávaciu infraštruktúru a systémy podpory,

  • najnovšie trendy vo financovaní a zmeny vnútroštátnych politík na finančnú podporu žiakov a študentov.

Analýza sa zaoberá situáciou v týchto krajinách: Belgicko, Bulharsko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Holandsko, Chorvátsko, Island, Írsko, Litva, Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Spojené kráľovstvo, Španielsko, Švédsko a Turecko. Holandsko a Nemecko neposkytli na obdobie rokov 2010 – 2012 žiadne údaje. V prípade Spojeného kráľovstva sú k dispozícii údaje pre Škótsko a Wales, ale nie pre Anglicko a Severné Írsko.

Eurydice

Štúdia vypracovaná pre Komisiu sieťou Eurydice, ktorá pozostáva zo 40 vnútroštátnych jednotiek nachádzajúcich sa v 36 krajinách (27 členských štátov EÚ, Švajčiarsko, Lichtenštajnsko, Nórsko a Island ako členovia zóny voľného obchodu, Turecko, Chorvátsko, Srbsko, Čierna Hora a bývalá Juhoslovanská republika Macedónsko)..Eurydice je koordinovaná Výkonnou agentúrou EÚ pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru.

Ďalšie informácie

Štúdia je k dispozícii v angličtine na webstránke Eurydice.

Európska komisia: Vzdelávanie a odborná príprava

Webstránka Androully Vassiliouovej

Sledujte Androullu Vassiliouovú na Twitteri @VassiliouEU

Kontaktné osoby:

Dennis Abbott (+32 2 295 9258)

Dina Avraam (+32 2 295 9667)

Príloha

Obrázok 1: Zmeny v rozpočtoch na vzdelávanie na všetkých úrovniach vzdelávania4, 2010 – 2012

V roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

Nárast alebo pokles
Nárast o viac ako 5 %
Pokles o viac ako 5%

pod 1 %

Nárast o 1 až 5%
Pokles o 1 až 5%
Neuvádza sa

Zdroj: Eurydice.

Obrázok 2: Vývoj zákonom stanovených platov učiteľov a riaditeľov škôl v absolútnom vyjadrení vo verejnom sektore, 2010 – 2012

V roku 2011 v porovnaní s rokom 2010 V roku 2012 v porovnaní s rokom 2011

Nárast z dôvodu reformy
Nárast z dôvodu zvláštnych
Úprava len vzhľadom

platov platových úprav pre účiteľov na životné náklady

Zmrazenie platov
Zníženie
Údaje nie sú k dispozícii

Zdroj: Eurydice.

Obrázok 3: Trendy v celkových verejných výdavkoch na vzdelávanie od roku 2000 do roku 2010

Poznámky: os X = referenčné roky 2000 až 2010.

os Y = relatívne percentuálne zvýšenie rok 2000 = 100

„:“ = žiadne údaje

Zdroj: Eurostat, štatistiky národných účtov (údaje získané v novembri 2012).

1 :

Informácie v prípade Maďarska sa vzťahujú na rok 2011 v porovnaní s rokom 2010.

2 :

Zníženie v rozpočtoch na vzdelávanie v Taliansku sa v roku 2011 pohybovalo od 1 do 5 % v porovnaní s rokom 2010 a v roku 2012 v porovnaní s rokom 2011 predstavovalo viac ako 5 %.

3 :

Informácie v prípade Poľska sa týkajú roka 2011 v porovnaní s rokom 2010.

4 :

Údaje na obrázku 1 sú v „stálych cenách“, ktoré zohľadňujú rozdiely v mierach inflácie.


Side Bar