Navigation path

Left navigation

Additional tools

Komisja Europejska

Komunikat prasowy

Bruksela, 21 marca 2013 r.

Wydatki państw członkowskich na edukację pod presją

Jak wykazało badanie Komisji Europejskiej na temat wpływu kryzysu na środki przeznaczane na edukację od 2010 r., w ośmiu spośród 25 państw członkowskich odnotowano obniżenie inwestycji w edukację. Ponad pięcioprocentowe cięcia wprowadzono w Grecji, na Węgrzech1, we Włoszech2, na Litwie i w Portugalii, podczas gdy w Estonii, Polsce3, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii (Szkocja) odnotowano spadek o 1-5 %. Jednocześnie pięć państw członkowskich zwiększyło swoje wydatki na edukację o ponad 1%: Austria, Dania, Luksemburg, Malta i Szwecja, a także niemieckojęzyczny obszar Belgii. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za okres od 2010 r.

W innych państwach członkowskich występują różne tendencje wydatków; niektóre zwiększają swoje budżety, by w kolejnym roku je obniżyć i odwrotnie. Belgia (wspólnota francuskojęzyczna), Cypr, Finlandia, Francja, Irlandia, Łotwa, Słowenia i Wielka Brytania (Walia), jak również przyszły członek Unii – Chorwacja zwiększyły swoje budżety na edukację w latach 2010-2011, a następnie w latach 2011-2012 je obniżyły. Odwrotna sytuacja zaszła w Bułgarii, Czechach, Rumunii i na Słowacji, które wprowadziły cięcia w budżetach na edukację w latach 2010-2011, po czym zwiększyły je w następnym okresie. Budżet flamandzkiej wspólnoty Belgii był stabilny w obu okresach.

„To trudne czasy dla krajowych budżetów, ale musimy wypracować spójne podejście do publicznych inwestycji w kształcenie i szkolenie, ponieważ jest to klucz do przyszłości naszej młodzieży i długoterminowego zrównoważonego ożywienia gospodarczego. Jeśli państwa członkowskie nie będą odpowiednio inwestować w modernizację edukacji i doskonalenia umiejętności będziemy coraz bardziej w tyle za naszymi konkurentami na całym świecie i będzie nam trudniej rozwiązać problem bezrobocia osób młodych”, podsumowała Androulla Vassiliou, europejska komisarz ds. edukacji, kultury, wielojęzyczności i młodzieży.

W badaniu przeanalizowano finansowanie na wszystkich poziomach kształcenia, od edukacji przedszkolnej aż po szkolnictwo wyższe w 35 krajowych i regionalnych systemach edukacji. Wykazało ono, że w latach 2011 i 2012 płace i inne świadczenia nauczycieli zostały obniżone lub zamrożone w 11 krajach (w Bułgarii, Chorwacji, Estonii, Grecji, Hiszpanii, Irlandii, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, na Węgrzech i we Włoszech). Płace nauczycieli stanowią ponad 70% środków przeznaczanych na edukację.

Cięcia doprowadziły również do ograniczenia kadry nauczycielskiej w dziesięciu państwach członkowskich (w Bułgarii, na Cyprze, w Estonii, Francji, na Litwie, Łotwie, w Portugalii, Rumunii, Wielkiej Brytanii i we Włoszech). Redukcja personelu była spowodowana nie tylko kryzysem, lecz również spadkiem liczby uczniów. Z drugiej strony, finansowanie szkoleń dla nauczycieli wzrosło w 18 krajach europejskich, co jest ważną zmianą, biorąc pod uwagę związek pomiędzy jakością nauczania i wynikami uczniów.

W większości państw wsparcie sektora publicznego dla uczniów i studentów, takie jak stypendia, pożyczki, czy też dodatki rodzinne nie zostało uszczuplone w latach 2011 i 2012. Osiem państw członkowskich (Austria, Grecja, Irlandia, Litwa, Luksemburg, Łotwa, Niemcy i Portugalia) oferuje specjalne wsparcie finansowe dla osób bezrobotnych i osób nisko wykwalifikowanych przeznaczone na poprawę lub odnowienie ich umiejętności. W większości przypadków inwestycje te są wyrównywane przez Europejski Fundusz Społeczny.

Kontekst

Badanie, zatytułowane „Finansowanie edukacji w Europie: skutki kryzysu ekonomicznego”, skupia się na:

  • kontekście gospodarczym

  • sytuacji w wydatkach publicznych i budżetach krajowych w odniesieniu do edukacji

  • tendencjach w zakresie finansowania zatrudnienia (wynagrodzenia i dodatki)

  • budżetach krajowych na infrastrukturę edukacyjną i systemy wspierające

  • najnowszych tendencjach w zakresie finansowania oraz na zmianach w polityce krajowej w zakresie finansowego wsparcia uczniów i studentów.

Analiza objęła Austrię, Belgię, Bułgarię, Chorwację, Cypr, Czechy, Danię, Estonię, Finlandię, Francję, Grecję, Hiszpanię, Holandię, Islandię, Irlandię, Łotwę, Litwę, Luksemburg, Maltę, Niemcy, Norwegię, Polskę, Portugalię, Rumunię, Słowację, Słowenię, Szwecję, Turcję, Węgry, Wielką Brytanię oraz Włochy. Niemcy i Holandia nie przedstawiły danych za lata 2010-2012. W przypadku Wielkiej Brytanii dane są dostępne dla Szkocji i Walii, ale nie dla Anglii i Irlandii Północnej.

Eurydice

Badanie zostało przygotowane na zamówienie Komisji przez sieć Eurydice, która składa się z 40 biur krajowych znajdujących się w 36 krajach (27 państw członkowskich UE, Szwajcaria, Liechtenstein, Norwegia i Islandia jako członkowie strefy wolnego handlu (EFTA), oraz Turcja, Chorwacja, Serbia, Czarnogóra i była jugosłowiańska republika Macedonii). Koordynacją Eurydice zajmuje się unijna Agencja Wykonawcza ds. Edukacji, Kultury i Sektora Audiowizualnego.

Dodatkowe informacje

Badanie jest dostępne w języku angielskim na stronie internetowej Eurydice.

Komisja Europejska: http://ec.europa.eu/education/index_en.htmEdukacja i kształcenie

Strona internetowa komisarz Androulli Vassiliou

Śledź wypowiedzi komisarz Androulli Vassiliou na Twitterze @VassiliouEU

Osoby do kontaktów:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

ałącznik

Wykres 1: Zmiany w budżetach na edukację na wszystkich szczeblach edukacji4, 2010-2012

w 2011 w porównaniu z 2010 w 2012 w porównaniu z 2011

wzrost lub spadek poniżej 1%
wzrost o ponad 5%
spadek o ponad 5%

wzrost między 1 a 5%
spadek między 1 a 5%
brak danych

Źródło: Eurydice

Wykres 2: Zmiany wynagrodzeń nauczycieli i dyrektorów szkół w wartościach bezwzględnych w sektorze publicznym, 2010-2012

w 2011 w porównaniu z 2010 w 2012 w porównaniu z 2011

wzrost z powodu reformy płac
wzrost z powodu specjalnych wyrównań dla nauczycieli

tylko wyrównanie w związku ze wzrostem kosztów utrzymania
płace zamrożone

spadek
dane niedostępne

Źródło: Eurydice

Wykres 3: Tendencje dotyczące całkowitych wydatków publicznych na edukację, 2000-2010

Uwaga: Oś X = lata referencyjne; 2000-2010

Oś Y = względny procentowy wzrost, rok 2000 = 100

":" = brak danych

Źródło: Eurostat, Statystyki rachunków narodowych (dane z listopada 2012 r.).

1 :

Informacje dla Węgier dotyczą 2011 r. porównanego z 2010 r.

2 :

Zmniejszenie budżetu na edukację we Włoszech wyniosło w 2011 r. między 1 a 5 % w porównaniu z 2010 r. i ponad 5% w 2012 r. w porównaniu z 2011 r.

3 :

Informacje dla Polski dotyczą 2011 r. porównanego z 2010 r.

4 :

Dane w wykresie 1 podano w cenach stałych, które uwzględniają różnice w stopie inflacji między krajami.


Side Bar