Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europese Commissie

Persbericht

Brussel, 21 maart 2013

Onderwijsbudgetten onder druk in de lidstaten

Uit een studie van de Europese Commissie over het effect van de crisis op de onderwijsbudgetten sinds 2010 blijkt dat in 8 van de 25 onderzochte lidstaten de investeringen in onderwijs zijn afgenomen. In Griekenland, Hongarije1, Italië2, Litouwen en Portugal zijn de budgetten met meer dan 5% verlaagd; in Estland, Polen3, Spanje en het VK (Schotland) krompen de budgetten met 1 à 5%. Vijf lidstaten (Oostenrijk, Denemarken, Luxemburg, Malta en Zweden) en de Duitstalige Gemeenschap in België hebben hun onderwijsuitgaven echter met meer dan 1% verhoogd. Duitsland en Nederland hebben geen informatie over de periode sinds 2010 verstrekt.

De uitgaventrends in andere lidstaten variëren van jaar tot jaar. In België (Franstalige Gemeenschap), Cyprus, Letland, Finland, Frankrijk, Ierland, Slovenië , het VK (Wales) en de toekomstige lidstaat Kroatië zijn de onderwijsbudgetten in 2010-2011 verhoogd maar in 2011-2012 verlaagd. In Bulgarije, Tsjechië, Roemenië en Slowakije was de trend net omgekeerd: in 2010-2011 werden de onderwijsbudgetten verlaagd maar in de daaropvolgende periode opnieuw verhoogd. In de Vlaamse Gemeenschap (België) is het budget beide jaren stabiel gebleven.

Volgens Androulla Vassiliou, Europees commissaris voor Onderwijs, Cultuur, Meertaligheid en Jeugdzaken, "zijn dit moeilijke tijden voor de ministeries van Financiën. We hebben echter behoefte aan een consequent beleid inzake overheidsinvesteringen in onderwijs en opleidingen omdat dit van essentieel belang is voor de toekomst van onze jongeren en voor een duurzaam economisch herstel op lange termijn. Als de lidstaten onvoldoende investeren in de modernisering van het onderwijs, zal de kloof met onze concurrenten wereldwijd groter worden en het moeilijker worden de jeugdwerkloosheid te bestrijden."

De auteurs van de studie analyseerden de financiering op alle onderwijsniveaus (van voorschools tot tertiair onderwijs) in 35 nationale en regionale onderwijsstelsels. Uit de studie bleek dat in 2011 en 2012 de lonen en toelagen van leerkrachten in 11 landen (Bulgarije, Kroatië, Estland, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Portugal en Spanje) werden verlaagd of bevroren. Meer dan 70% van de onderwijsbudgetten gaat naar de lonen van de leerkrachten.

De besparingen hebben ook geleid tot een verlaging van het aantal leerkrachten in 10 lidstaten (Bulgarije, Cyprus, Estland, Frankrijk, Italië, Letland, Litouwen, Portugal, Roemenië en het VK). De inkrimping van het personeel was niet alleen het gevolg van de crisis maar ook van een daling van het aantal leerlingen. Positief is dat de middelen voor de lerarenopleiding in 18 Europese landen zijn gestegen: een belangrijke ontwikkeling gezien het verband tussen de kwaliteit van het onderwijs en de resultaten van de leerlingen.

De overheidssteun voor leerlingen en studenten (bijvoorbeeld beurzen, leningen en gezinstoelagen) is in 2011 en 2012 in de meeste landen niet verlaagd. Acht lidstaten (Oostenrijk, Duitsland, Griekenland, Ierland, Letland, Litouwen, Luxemburg en Portugal) verlenen specifieke financiële steun aan werklozen en laaggeschoolden, zodat ze hun vaardigheden kunnen aanscherpen. Doorgaans worden deze investeringen aangevuld met een gelijkwaardig bedrag uit het Europees Sociaal Fonds.

Achtergrond

In de studie "Funding of Education in Europe: The Impact of the Economic Crisis" wordt aandacht geschonken aan:

  • de economische context;

  • de overheidsuitgaven voor onderwijs en de ontwikkeling van de nationale onderwijsbudgetten;

  • de trends bij de financiering van het personeel (lonen en toelagen);

  • de nationale budgetten voor onderwijsinfrastructuur en ondersteunende systemen;

  • de jongste financieringstrends en de wijzigingen van nationale beleidsmaatregelen voor financiële steun aan leerlingen en studenten.

De auteurs van de studie hebben de toestand geanalyseerd in Oostenrijk, België, Bulgarije, Kroatië, Cyprus, Tsjechië, Denemarken, Estland, Finland, Frankrijk, Duitsland, Griekenland, Hongarije, IJsland, Ierland, Italië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Noorwegen, Polen, Portugal, Roemenië, Slowakije, Slovenië, Spanje, Zweden, Turkije en het VK. Duitsland en Nederland hebben geen gegevens voor 2010-2012 verstrekt. Voor het VK zijn er gegevens beschikbaar voor Schotland en Wales maar niet voor Engeland en Noord-Ierland.

Eurydice

De studie is in opdracht van de Commissie gemaakt door het Eurydice-netwerk, dat bestaat uit 40 nationale eenheden in 36 landen (de 27 lidstaten, de leden van de Europese Vrijhandelsassociatie (Zwitserland, IJsland, Liechtenstein en Noorwegen), Kroatië, Servië, Montenegro, de voormalige Joegoslavische Republiek Macedonië en Turkije). Eurydice wordt gecoördineerd door het Uitvoerend Agentschap onderwijs, audiovisuele media en cultuur van de EU.

Nadere informatie

U vindt de studie in het Engels op de Eurydice website.

Europese Commissie: Education and training

Androulla Vassiliou's website

Volg Androulla Vassiliou op Twitter @VassiliouEU

Contact: Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bijlage

Figuur 1: Veranderingen in de onderwijsbudgetten voor alle onderwijsniveau's4, 2010-2012

in 2011 vergeleken met 2010 in 2012 vergeleken met 2011

Stijging of daling
Stijging met meer dan 5%
Daling met meer dan 5%

met minder dan 1%

Stijging met 1 à 5%
Daling met 1 à 5%
Geen gegevens beschikbaar

Bron: Eurydice

Figuur 2: Ontwikkeling van de wettelijke lonen van leerkrachten en schoolhoofden in absolute termen in de overheidssector, 2010-2012

in 2011 vergeleken met 2010 in 2012 vergeleken met 2011

stijging als gevolg van
stijging door specifieke
alleen aanpassingen aan de

loonshervormingen aanpassingen voor leerkrachten kosten voor levensonderhoud

lonen bevroren
daling
geen gegevens beschikbaar

Bron: Eurydice

Figuur 3: Trends bij de totale overheidsuitgaven voor onderwijs van 2000 tot 2010

NB: x-as = referentiejaren; 2000 tot 2010

Y-as = relatieve procentuele stijging, jaar 2000=100

":" = geen gegevens beschikbaar

Bron: Eurostat, national accounts statistics (data extracted November 2012)

1 :

De informatie voor Hongarije heeft betrekking op 2011 vergeleken met 2010.

2 :

De daling van de onderwijsbudgetten in Italië bedroeg 1 à 5% in 2011 vergeleken met 2010 en meer dan 5% in 2012 vergeleken met 2011.

3 :

De informatie voor Polen heeft betrekking op 2011 vergeleken met 2010.

4 :

De gegevens in figuur 1 zijn in "constante prijzen", d.w.z. dat rekening wordt gehouden met verschillen in inflatie.


Side Bar