Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europa-Kommissionen

Pressemeddelelse

Bruxelles, 21 marts 2013

Uddannelsesbudgetter under pres i medlemsstaterne

Investeringerne i uddannelse faldt i 8 ud af 25 medlemsstater vurderet i Europa-Kommissionens undersøgelse om krisens indvirkning på uddannelsesbudgetterne siden 2010. Der var nedskæringer på mere end 5 % i Grækenland, Ungarn1, Italien2, Litauen og Portugal, mens Estland, Polen3, Spanien og Det Forenede Kongerige (Skotland) noterede sig nedgange på 1 til 5 %. Fem medlemsstater øgede dog udgifterne til uddannelse med mere end 1 %: Østrig, Danmark, Luxembourg, Malta og Sverige samt den tysktalende del af Belgien. Tyskland og Nederlandene har ikke indsendt data for perioden efter 2010.

Udgiftstendenserne varierer i de andre medlemsstater, hvor nogle øgede deres budgetter et år og derefter så dem falde det næste, eller vice versa. Belgien (det franske sprogfællesskab), Cypern, Letland, Finland, Frankrig, Irland, Slovenien og Det Forenede Kongerige (Wales), såvel som den fremtidige medlemsstat Kroatien, øgede deres uddannelsesbudget i 2010-2011, men sænkede det i 2011-2012. Det var det modsatte tilfælde i Bulgarien, Tjekkiet, Rumænien og Slovakiet, som mindskede deres uddannelsesbudgetter i 2010-2011, men øgede dem i den efterfølgende periode. Det flamske fællesskab i Belgien holdt deres budgetniveau stabilt i begge år.

"Det er vanskelige tider for statskasserne, men vi har brug for en konsekvent tilgang til de offentlige investeringer i uddannelse, fordi det er nøglen til fremtiden for vores unge og til en langsigtet bæredygtig økonomisk genopretning. Hvis medlemsstaterne undlader at investere i modernisering af uddannelse og kvalifikationer, vil vi sakke bagefter vores globale konkurrenter og finde det vanskeligere at bekæmpe ungdomsarbejdsløshed" udtalte Androulla Vassiliou, EU-kommissær for uddannelse, kultur, flersprogethed og ungdom.

I undersøgelsen analyserede man finansiering af alle uddannelsesniveauerne fra førskoleundervisning til videregående uddannelser, i 35 nationale og regionale uddannelsessystemer. Det viste sig, at lærernes lønninger og godtgørelser blev reduceret eller frosset i 11 lande (Bulgarien, Kroatien, Estland, Grækenland, Ungarn, Irland, Italien, Letland, Litauen, Portugal og Spanien) i 2011 og 2012. Lærerlønninger tegner sig for mere end 70 % af uddannelsesbudgetterne.

Nedskæringerne har også ført til reduceringer af antallet af lærere i 10 medlemsstater (Bulgarien, Cypern, Estland, Frankrig, Italien, Letland, Litauen, Portugal, Rumænien og Det Forenede Kongerige). Et fald i antallet af studerende, såvel som krisens virkninger, var også en faktor ved reduceringen af antallet af ansatte. Et solstrejf er der dog, støtte til uddannelse af lærere blev forhøjet i 18 europæiske lande — en vigtig udvikling i betragtning af den indbyrdes forbindelse mellem kvaliteten af undervisningen og de studerendes resultater.

Støtte fra den offentlige sektor, såsom stipendier, lån og familietillæg, til elever og studerende blev ikke påvirket i de fleste lande i 2011 og 2012. Otte medlemsstater (Østrig, Tyskland, Grækenland, Irland, Letland, Litauen, Luxembourg og Portugal) yder særlig finansiel støtte til arbejdsløse eller lavtuddannede for at forbedre eller forny deres kvalifikationer. I de fleste tilfælde er disse investeringer medfinansieret af Den Europæiske Socialfond.

Baggrund

Undersøgelsen med titlen "Finansiering af uddannelse i Europa: Den økonomiske krises virkning" fokuserer på:

  • den økonomiske kontekst

  • udviklingen i de offentlige udgifter og nationale budgetter på uddannelsesområdet

  • tendenser i finansiering af personale (lønninger og tillæg)

  • nationale budgetter for uddannelsesmæssig infrastruktur og støttesystemer

  • den seneste udvikling vedrørende finansiering og ændringer i de nationale politikker for finansiel støtte til elever og studerende.

Analysen dækker Belgien, Bulgarien, Cypern, Danmark, Det Forenede Kongerige, Estland, Finland, Frankrig, Grækenland, Irland, Island, Italien, Kroatien, Letland, Litauen, Luxembourg, Malta, Nederlandene, Norge, Polen, Portugal, Rumænien, Slovakiet, Slovenien, Spanien, Sverige, Tjekkiet, Tyrkiet, Tyskland, Ungarn og Østrig. Tyskland og Nederlandene har ikke indsendt data for 2010-2012. For Det Forenede Kongeriges vedkommende foreligger der data for Skotland og Wales, men ikke for England og Nordirland.

Eurydice

Rapporten er udarbejdet for Kommissionen af Eurydice-netværket, som består af 40 nationale enheder i 36 lande (27 medlemsstater, Island, Liechtenstein, Norge og Schweiz som medlemmer af frihandelsområdet (EFTA), Den Tidligere Jugoslaviske Republik Makedonien, Kroatien, Montenegro, Serbien og Tyrkiet). Eurydice samordnes af EU's Forvaltningsorgan for Undervisning, Audiovisuelle Medier og Kultur.

Yderligere oplysninger

Undersøgelsen findes på engelsk på Eurydices websted.

Europa-Kommissionen: Uddannelse og erhvervsuddannelse.

Androulla Vassilious websted.

Følg Androulla Vassiliou på Twitter @VassiliouEU.

Kontaktpersoner:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58)

Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Bilag

Figur 1: Ændringer i uddannelsesbudgetterne for alle uddannelsesniveauer4, 2010-2012

2011 sammenlignet med 2010 2012 sammenlignet med 2011

Forskel på mindre
Øget med mere end 5 %
Faldet med mere end 5 %

end 1 %

Øget med mellem 1 og 5 %
Faldet med mellem 1 og 5 %
Manglende data

Kilde: Eurydice

Figur 2: Udviklingen i lærernes og skoleledernes vedtægtsmæssige lønninger i absolutte tal i den offentlige sektor, 2010-2012

2011 sammenlignet med 2010 2012 sammenlignet med 2011

Øget på grund af lønreformer
Øget på grund af specielle
Kun tilpasning til leveomkostningerne

tilpasninger for lærere

Fastfrosne lønninger
Fald
Manglende data

Kilde: Eurydice

Figur 3: Udviklingen i de samlede offentlige udgifter til uddannelse fra 2000 til 2010

NB: X-aksen = referenceår, 2000 til 2010

Y-aksen = relativ procentmæssig stigning, år 2000=100 

":" = ingen data

Kilde: Eurostat, nationalregnskabsstatistikkerne (data hentet november 2012).

1 :

Oplysningerne for Ungarn vedrører 2011 sammenlignet med 2010.

2 :

Nedskæringen i uddannelsesbudgetterne i Italien var på mellem 1 og 5 % i 2011 sammenlignet med 2010 og mere end 5 % i 2012 sammenlignet med 2011.

3 :

Oplysningerne for Polen vedrører 2011 sammenlignet med 2010.

4 :

. Data i fig. 1 er i "faste priser", hvilket vil sige, at der er taget hensyn til forskelle i inflation mellem landene.


Side Bar