Navigation path

Left navigation

Additional tools

Европейска комисия

Съобщение за пресата

Брюксел, 21 Март 2013

Бюджетите за образование под натиск в страните от ЕС

Инвестициите в областта на образованието са намалели в 8 от 25 страни членки, обект на поръчано от Европейската комисия проучване на въздействието на кризата върху бюджетите за образование от 2010 г. насам. В Гърция, Италия1, Литва, Португалия и Унгария2 спадът е с повече от 5 %, докато в Естония, Испания, Обединеното кралство (Шотландия) и Полша3 той е между 1 и 5 %. Все пак пет държави от ЕС са увеличили средствата за образование с повече от 1 % - Австрия, Дания, Люксембург, Малта и Швеция, както и немскоговорящата област в Белгия. Германия и Нидерландия не са предоставили данни за периода след 2010 г.

В другите страни от ЕС тенденциите се различават – някои са увеличили бюджета си през една година и са го намалили през следващата, докато при други е обратно. Белгия (френскоговорящата общност), Ирландия, Кипър, Латвия, Обединеното кралство (Уелс), Словения, Финландия и Франция, както и бъдещият член на ЕС Хърватия са увеличили своя бюджет за образование през 2010  2011 г., но са го намалили през 2011 – 2012 г. Точно обратният е случаят в България, Румъния, Словакия и Чешката република, които са намалили бюджета си за образование през 2010  2011 г., но са го увеличили през следващия период. Фламандската общност в Белгия е запазила бюджета си на едно и също равнище през двете години.

“Времената са трудни за националните хазни, но ние се нуждаем от последователен подход към публичните инвестиции в образование и обучение, защото в това се крие ключът към бъдещето на нашите млади хора и към дългосрочно устойчиво икономическо възстановяване. Ако държавите членки не инвестират достатъчно в модернизирането на образованието и уменията, ще изостанем още повече от нашите конкуренти в световен мащаб и още по-трудно ще се справим с младежката безработица“, заяви Андрула Василиу, комисар по въпросите на образованието, културата, многоезичието и младежта.

В рамките на проучването е анализирано финансирането на всички равнища на образование, от предучилищно до висше образование, в 35 национални и регионални образователни системи. То показва, че през 2011 и 2012 г. заплатите и надбавките на учителите са намалени или замразени в 11 страни (България, Гърция, Естония, Ирландия, Испания, Италия, Латвия, Литва, Португалия, Унгария, Хърватия). Делът на разходите за заплати на учители в бюджетите за образование е повече от 70 %.

Бюджетните съкращения са довели и до намаляване на броя на преподавателите в 10 страни членки (България, Естония, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Обединеното кралство, Португалия, Румъния и Франция). Освен въздействието на кризата намалението на броя на учащите също е било фактор за съкращенията на персонал. В по-оптимистична насока, финансирането за обучение на учители е нараснало в 18 европейски страни – значително подобрение, като се има предвид връзката между качеството на преподаване и резултатите на учащите.

Подкрепата от публичния сектор за ученици и студенти, като например стипендии, заеми и семейни надбавки, не е била засегната в повечето от страните през 2011 и 2012 г. Осем държави членки (Австрия, Германия, Гърция, Ирландия, Латвия, Литва, Люксембург и Португалия) са предлагали специална подкрепа за безработни или нискоквалифицирани хора, за да могат те да подобрят или опреснят своите умения. В повечето случаи тази подкрепа е била съфинансирана от Европейския социален фонд.

Контекст

Акцентът в проучването, озаглавено „Финансиране на образованието в Европа: въздействието на икономическата криза “, е върху:

  • икономическия контекст;

  • промените в публичните разходи и националните бюджети за образование;

  • тенденциите по отношение на разходите за персонал (заплати и надбавки);

  • националните бюджети за образователна инфраструктура и системи за подкрепа;

  • най-новите тенденции по отношение на финансирането и промените в националните политики за финансова подкрепа на ученици и студенти.

Анализът обхваща Австрия, Белгия, България, Германия, Гърция, Дания, Естония, Ирландия, Исландия, Испания, Италия, Кипър, Латвия, Литва, Люксембург, Малта, Нидерландия, Норвегия, Обединеното кралство, Полша, Португалия, Румъния, Словакия, Словения, Турция, Унгария, Финландия, Франция, Хърватия, Чешката република и Швеция. Германия и Нидерландия не са предоставили данни за периода 2010 г – 2012 г. За Обединеното кралство има данни за Шотландия и Уелс, но не и за Англия и Северна Ирландия.

Мрежа „Евридика“

Проучването е изготвено за Комисията от мрежата „Евридика“, която се състои от 40 национални структури, разположени в 36 държави (27-те страни от ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, Швейцария, които са членове на Европейската асоциация за свободна търговия (ЕАСТ), бивша югославска република Македония, Сърбия, Турция, Хърватия и Черна гора). Мрежата се координира от Изпълнителната агенция на ЕС за образование, аудиовизия и култура.

За повече информация:

На сайта на „Евридика“ можете да намерите проучването (на английски).

Европейска комисия: Образование и обучение

Уебсайт на комисар Андрула Василиу

Следвайте Андрула Василиу в Туитър @VassiliouEU

За контакти:

Dennis Abbott (+32 2 295 92 58) Dina Avraam (+32 2 295 96 67)

Приложение

Фигура 1. Промени в бюджетите за образование за всички равнища на образование4, 2012 – 2014 г.

през 2011 г. спрямо 2010 г. през 2012 г. спрямо 2011 г.

Увеличение или намаление под 1 %
Увеличение с повече от 5 %
Намаление с повече от 5 %
Увеличение между 1 и 5%
Намаление между 1 и 5%
Няма данни

Източник: „Евридика“

Фигура 2. Промени в размера на нормативно определените заплати (в абсолютно изражение) на учители и директори на училища в публичния сектор, 2010 – 2012 г.

през 2011 г. спрямо 2010 г. през 2012 г. спрямо 2011 г.

Повишение поради реформи
Повишение поради специална
Само корекция спрямо издръжката

във формирането на заплатите корекция на учителските на живота

заплати

Замразени заплати
Намаление
Няма данни

Източник: „Евридика“

Фигура 3. Тенденции по отношение на общите публични разходи в сферата на образованието за 2000  2010 г.

Легенда: ос X = референтни години, от 2000 до 2010 г.

ос Y = относително увеличение в проценти, като 2000 г. = 100

":" = няма данни

Източник: Евростат, статистика на националните сметки (данните са извлечени през ноември 2012 г.)

1 :

Намалението на бюджета за образование в Италия е между 1 и 5 % през 2011 г. в сравнение с 2010 г. и повече от 5 % през 2012 г. спрямо 2011 г.

2 :

Данните за Унгария са за 2011 г. спрямо 2010 г.

3 :

Данните за Полша са за 2011 г. спрямо 2010 г.

4 :

Данните са изчислени въз основа на „сравними цени“, при които се вземат предвид разликите в равнището на инфлация.


Side Bar