Navigation path

Left navigation

Additional tools

Europeiska kommissionen

Pressmeddelande

Bryssel den 18 januari 2013

Vägtransport: Nytt europeiskt körkort

Från och med den 19 januari 2013 kommer alla nya körkort som utfärdas i EU att ha formen av ett "kreditkort" i plast med ett standardiserat europeiskt format och strängare säkerhetsskydd. Det nya europeiska körkortet kommer gradvis att ersätta de över 100 olika pappers- och plastkort som för närvarande används av över 300 miljoner förare i hela EU. Det är en del av ett mer omfattande åtgärdspaket (3:e direktivet om EU-körkort) som träder i kraft och som är utformat för att öka den fria rörligheten, ta itu med körkortsbedrägerierna och förbättra vägsäkerheten i hela EU.

Trafikpolisen i hela EU förväntas för närvarande känna igen över 100 olika typer av pappers- och plastkörkort. ID-fotona kan vara tagna för evigheter sedan, förarens körkortskategorier kan vara otydliga och dokumentet kan vara lätt att förfalska. Falska körkort innebär en dödlig fara och vi behöver därför körkort som är lätta att läsa och förstå och mycket svåra att förfalska”.

Följande stora ändringar kommer att träda i kraft den 19 januari 2013:

Ett europeiskt standardformat

Alla nya europeiska körkort kommer att utfärdas enligt ett nytt format i form av ett ”kreditkort” i plast med foto och krav på standardinformation som är lätt att känna igen och läsa i hela EU (se fotot nedan). Alla nya körkort kommer att utfärdas i detta format från och med den 19 januari 2013.

Befintliga körkort påverkas inte men kommer att ändras till det nya formatet då de förnyas eller senast 2033. Det europeiska körkortet kan anpassas för att infoga nationella symboler vilket varje medlemsstat själv beslutar om.

Ökad säkerhet

I det nya körkortet ingår ett antal säkerhetsdetaljer för att göra det ”manipuleringssäkert” och för att undvika förfalskningar.

Säkerheten har dessutom kompletterats genom ett europeiskt system för elektroniskt datautbyte för att underlätta informationsutbytet mellan nationella myndigheter. Detta kommer att förenkla förfarandet för att hantera körkort för människor som ändrar bostadsort från en medlemsstat till en annan. Det kommer också att i hög grad hjälpa till att förhindra ”körkortsturism” och bedrägeri, och det blir till exempel enklare att verkställa det nya strängare förbudet för en medlemsstat att utfärda ett körkort till någon som redan har fått sitt körkort indraget, tillfälligt eller permanent, eller begränsats av en annan medlemsstat.

Körkorten ska regelbundet förnyas

En central fråga för att ta itu med bedrägeri och förbättra vägsäkerheten är behovet av att regelbundet förnya körkorten i hela EU. I enlighet med de nya bestämmelserna måste körkorten förnyas för bil- och motorcykelförare vart 10─15 år, beroende på medlemsstat. För buss- och lastbilsförare måste körkorten förnyas vart femte år och när körkortet ska förnyas blir en läkarundersökning nödvändig.

Detta är en administrativ förnyelse vilket inte kräver någon ytterligare testning. Den säkerställer att körkortsinformationen, foton etc. hålls uppdaterade, att säkerhetsdetaljerna på korten regelbundet uppdateras till ny teknik och att medlemsstaterna ständigt har tillgång till uppdaterad information om de körkort som är i omlopp.

Skydd av utsatta förare

Det europeiska körkortssystemet stärker skyddet för de kategorier väganvändare som är mest utsatta. I detta ingår följande:

  • En högre åldersgräns för direkt tillträde (via praktiska och teoretiska prov) till körkort för de tyngsta motorcyklarna så att åldersgränsen höjs från 21 till 24 år.

  • En höjning av åldersgränsen samt införande av extra steg på vägen för stegvist tillträde. I det nya systemet krävs det fyra års förarerfarenhet (i stället för två år) för lättare motorcyklar innan ett körkort utfärdas för att köra de tyngsta.

  • Mopeder utgör en ny fordonskategori och de som ansöker om mopedkörkort kommer från och med nu att behöva klara ett teoriprov. Medlemsstaterna får också införa färdighets- och beteendeprov och läkarundersökningar. EU fastställer en rekommenderad minimiålder på 16 år då körkorten ömsesidigt erkänns av alla medlemsstater (medlemsstaterna får ha en åldersgräns på 14 år i sitt eget land). Tidigare fanns det inga minimikrav från EU:s sida för mopeder.

Minimistandarder för förarprövare

Förarprövare måste uppfylla minimistandarder vad gäller deras grundläggande kompetens och fortbildning. Genom denna åtgärd kommer kvalitetskontroll att ingå i det nya systemet.

Direktiv 2006/126/EG om körkort antogs av medlemsstaterna och Europaparlamentet 2006. Medlemsstaterna skulle införliva det senast den 19 januari 2011 och det blir tillämpligt fullt ut den 19 januari 2013.

Ytterligare information: MEMO/13/10

http://www.youtube.com/watch?v=sE9ZG--lEYE

Kontaktpersoner:

Helen Kearns (+32 2 298 76 38)

Dale Kidd (+32 2 295 74 61)


Side Bar